logo yeni

ÖĞRETMENLERİN İKİLEMİ: SEÇMELİ DERSLERDE SINAV YAPILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

ogretmen226/07/2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliği”nin Dördüncü Bölümünde, Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi başlığı altında yer alan ve “Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısını” düzenleyen 22. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) alt bendinde “Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.” hükmü,  3 üncü fıkrasında “Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” hükmü 4. Fıkrasında ise “Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez” hükmü bulunmaktadır.

Yönetmeliğin 3 üncü fıkrası ile düzenlenen “Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.” hükmü yeni bir hükümdür ve geçen yıllarda “Seçmeli Dersler” notla değerlendirilmemiştir. Yönetmelikte açık bir şekilde seçmeli derslerin “ders etkinliklerine katılım puanı” ile değerlendirileceği hüküm altına alınmış olmasına rağmen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 19/09/2014 tarih ve 45512797/45/4068238 sayılı ve Seçmeli Derslerin Puanla Değerlendirilmesi konulu Valiliklere gönderdiği yazısında “…4’üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında Rehberlik ve Sosyal Etkinlikler dışındaki tüm derslerden (seçmeli dersler dâhil) öğrencilerin sınava tabi tutulması ve puanla değerlendirme yapılması gerekmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.

Her şeyden önce Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın28/05/2013 tarih ve 22 sayılı “İlkokullar ve Ortaokullar Haftalık Ders Çizelgesi”nde 4. Sınıflarda seçmeli ders adı altında bir ders yoktur.4. Sınıflarda bu yıl uygulanan ve gelecek eğitim öğretim yılında uygulanmayacak olan (tabii ki çizelge yeniden değiştirilmezse) Serbest Etkinlikler Dersi vardır ve serbest etkinlikler dersinin ne şekilde işleneceği de yine  Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın  2010 tarih ve  B.08.0.TTK.O.72.01.00/0006181 sayılı ve Serbest Etkinlikler konulu yazısı ile açıklamıştır. Bunu herkesten önce ve en iyi şekilde Temel Eğitim Genel Müdürünün bilmesi gerekir. Böyle bir uygulama zaten sınavlardan bunalan ve ders yükü artan öğrencilerin psikolojisini daha da bozacak, iş yükü altında ezilen öğretmenlere artı bir yük getirilecektir.

Yönetmelikte açık bir hüküm olarak seçmeli derslerin “ders etkinliklerine katılım puanı” ile değerlendirileceğinin belirtilmiş olmasına rağmen Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün seçmeli derslerin “…sınava tabi tutulması…” açıklaması zorlama bir çıkarsama olmuştur. Ayrıca normlar hiyerarşisinde Yönetmelik Genelgeye göre amir hükmündedir ve genelgelerin amir hükümlere aykırı olamayacağı açık bir hüküm olarak belirtilmişken Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün böyle bir açıklama da bulunmuş olması tüm eğitim camiasını zorda bırakacaktır. Şöyle ki; öğretmen Bakanlığın yazısına göre hareket etse amir hükme aykırı hareket ettiği için suç işlemiş olacaktır. Amir hüküm olan yönetmeliğe göre işlem tesis etse bakanlığın yazısına aykırı hareket ettiği için yine suç işlemiş olacaktır. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 11. Maddesi ile düzenlenen Devlet memurlarının görev ve sorumluluklarında; 

“Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

Madde 11 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/4 md.)

Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar. Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.” hükmü yer almaktadır.  Bu hüküm doğrultusunda yazılı olarak verilen emrin yerine getirilmesi bir zorunluluktur.

Bakanlığın bir an önce yapılan açıklamayı düzeltmesini ve eğitim camiasını bu keşmekeşten kurtarmasını talep ediyoruz.

                                                                                                                                   Kaya KAYA

                                                                                                             Hatay Eğitim İş Şubesi Hukuk Sekreteri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.