logo yeni

A GRUBU KADROLARDA YETERLİK SINAVI ADALETSİZLİĞİ

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

yeterlik-sinaviMesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen kariyer mesleklerin yeterlik sınavları ile ilgili adaletsizliğe değinen bir okuyucu gönderisini olduğu gibi sunuyoruz:

"A grubu meslekler (uzman, müfettiş, denetçi, kaymakam gibi) mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınmakta, yardımcı-stajyer olarak işe başladıktan sonra en az 3 yıl boyunca özel eğitim ve sınavlara girmekte ve sonrasında yeterlik sınavlarına tabi tutulmak suretiyle söz konusu kadrolara asil olarak atanmaktadır. Bu meslekler arasında Uzman Yardımcıları ile Müfettiş Yardımcıları/Denetçi Yardımcıları da bulunmaktadır.

Uzman yardımcılarına yeterlikte ikinci hak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Uzman istihdamı" başlıklı Ek 41 inci maddesinde bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarda uzman istihdam edilmesi usul ve esasları düzenlenmiştir. Söz konusu maddede; yabancı dil şartı, uzmanlık tezi hazırlanması, süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilmesiyle yeterlik sınavına girmeye hak kazandıkları belirtilmekte, ayrıca yeterlik sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verileceği belirtilmekte, verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenlerin, uzman yardımcısı unvanını kaybedeceği ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanacakları belirtilmektedir.

657 sayılı Kanundaki söz konusu düzenlemeden de görüleceği üzere uzman yardımcıları açısından yeterlik sınavlarında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verileceğine ilişkin genel bir düzenleme yapılmıştır.

Müfettiş/denetçi yardımcılarına ikinci hak adaletsizliği

Bununla birlikte yine A grubu mesleklerden olan, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle mesleğe alınan ve özlük ve mali haklar açısından uzman yardımcıları ile aynı durumda olan Müfettiş Yardımcıları/Denetçi Yardımcılarına ilişkin yeterlik sınavlarında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verileceğine ilişkin 657 sayılı Kanunda genel bir düzenleme olmaması nedeniyle kurumlar ya teşkilat kanunlarında yeterlik sınavlarında başarılı olamayan müfettiş yardımcılarına ikinci bir sınav hakkına ilişkin düzenleme yapmakta ya da yönetmelik ile bu hususu düzenlemektedirler.

Ancak hem 657 sayılı Kanunda genel bir düzenleme olmaması hem de teşkilat kanunları veya yönetmeliklerinde yeterlik sınavlarında başarılı olamayan müfettiş yardımcılarına ikinci bir sınav hakkı verileceğine ilişkin düzenleme olmaması nedeniyle birçok müfettiş yardımcısı üçüncü yılın sonunda yeterlik sınavında başarısız sayılarak memur kadrolarına atanma durumuyla karşı karşıya da kalabilmektedir.

Örneğin; gerek 657 sayılı Kanunda gerekse 178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği’nde yeterlik sınavlarında başarılı olamayan müfettiş yardımcılarına ikinci bir sınav hakkına ilişkin düzenleme olmaması nedeniyle son bir yıl içerisinde toplamda 100 ün üzerinde Vergi Müfettiş Yardımcısı yeterlik sınavında başarısız sayılarak memur kadrolarına atanma durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

Diğer taraftan, 18/02/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun Geçici 4'üncü maddesi ile daha önce yeterlik sınavından elenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir sınav hakkı verilmiştir. Aynı durumda olan ve yeterlik sınavlarında başarısız sayılan vergi müfettiş yardımcılarına da ikinci bir sınav hakkı verilmesi eşitlik ilkesi ve hakkaniyet açısından gerekli değil midir? Birçok kurumdan farklı olarak Vergi Müfettiş Yardımcılarına yabancı dil şartını kaldırırken yeterlik sınavında ikinci sınav hakkı tanınmamasının anlaşılabilir bir izahını bulmak güç değil midir?

Onlarca sınavı başarı ile geçiyorlar

Nitekim A grubu mesleklere giriş gerçekten ciddi bir emek ve azim gerektiren meşakkatli bir süreçtir. Bu kişiler işe alınmadan önce onlarca değişik sınavı başarıyla veriyorlar ve bu sınavların iki tanesi de (KPSS ve Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı) ÖSYM tarafından yapılıyor. Yardımcılık/Staj döneminde ve akabinde de görev yaptıkları kurum tarafından yapılan onlarca sınavı kazanarak kendilerini ispatlamış oluyorlar.

Sadece bilgi değil, ahlaki yapısı, performansı, vizyonu ve genel kültürü de dikkat edilen hususlardandır. En az üç yılını bu kuruma veren ve bir çok dosyaya imza atıp yerine göre icrai işlemler meydana getiren bir müfettiş/denetçi yardımcısının üçüncü yılın sonunda yapılan ve tek hak verilen yeterlik sınavında başarısız sayılıp bu şekilde elenerek memur yapılması fırsat eşitliğini bozan ve ayrımcılığa neden olan düzenleme ve uygulamalardan biridir.

Üç yıl içinde yazdıkları yüzlerce inceleme/soruşturma/öninceleme raporları idare tarafından yeterli görülerek işleme konulduğu düşünüldüğünde üç yılın sonunda yeterli görülmeyerek elenmeleri tam bir çelişki olarak gözükmektedir. Nitekim söz konusu müfettiş yardımcıları mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip değilseler ise şayet bu sınavlardan nasıl geçebiliyorlar ve nasıl oluyor da düzenledikleri raporlar idare tarafından işleme konulmaktadır? Sorusunun cevabı aranmalıdır.

Düzenleme yapılması gerekiyor

Bu sebeple ya 657 sayılı Kanunda müfettiş yardımcıları/denetçi yardımcıları açısından yeterlik sınavlarına ilişkin genel bir düzenleme yapılması gerekmekte ya da örnek verilen 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-29. maddesinin, altıncı fıkrasının “Yeterlik sınavında başarılı olanlar Vergi Müfettişi olarak atanırlar” cümlesinden sonra gelmek üzere veya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğine aşağıdaki cümle eklenmelidir.

"Yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli bir mazereti olmaksınız sınav hakkını kullanmayanlara Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecek bir tarihte ikinci bir sınav hakkı verilir. Bu hak, maddenin yayımlandığı tarihten önce yeterlik sınavlarına giren ancak yapılan bu sınavlarda başarılı olamayan ve halen Bakanlık kadrolarında görev yapanlar için de aynen uygulanır.”

Bu düzenleme ile farklı kurumlarda olup aynı unvanda görev yapan Müfettiş Yardımcıları/Denetçi Yardımcıları açısından uygulamada birlik sağlanmış olacak, olası mağduriyetler önlenecek, kanun önünde eşitlik ve eşit muameleye tabi olma prensiplerine uygun işlem tesis edilmiş olacaktır.

Maliye Bakanının desteğini bekliyorlar

Nitekim X kurumunda müfettiş/denetçi yardımcısı olarak görev yapan bir kamu görevlisine yeterlik sınavında ikinci bir sınav hakkı varken Y kurumunda aynı unvanda çalışan ve aynı özlük haklarına sahip başka bir kamu görevlisine bu hakkın verilmemesinin her çeşit ayrımcılığın önlenmesi ve fırsat eşitliğinin tesisinin sağlanması açıcından Anayasal izahı bulunmamaktadır ancak Sayın Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in inisiyatifiyle mevzuat düzenlemesi yapılarak sorunun çözülmesinin önünde herhangi bir engel de bulunmamaktadır."

Okuyucu Gönderisi

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.