logo yeni

calisanlar2 copy

BELEDİYE MÜFETTİŞLERİ SORUNLARINA ÇÖZÜM ARIYOR?

Aktif . Yayınlanma Sizden Gelenler

personel11Belediyelerde müfettiş unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurları, hukuki statüleri ile görevlerine ve mali haklarına ilişkin düzenlemelerden kaynaklı sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, sorunlarının kısmen de olsa çözümü için bazı mevzuat değişikliklerine gidilmesini istemektedirler.

Belediye müfettişleri adına Sitemize iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konulu bir elektronik postada şöyle deniliyor:

SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ

1-5442 sayılı İl İdaresi Kanununda değişiklik:

5442 sayılı Kanunun "Valilerin Hukuki Durumları, Görev Ve Yetkileri" başlıklı 9. maddesinin (D) fıkrasının ikinci bendine "belediye müfettişleri" ibaresinin eklenmesi ve düzenleme metninin; “Bu denetleme ve teftişi Bakanlık, genel müdürlük, belediye müfettişleri veya bu dairelerin amir ve memurlarıyla da yaptırabilir." Şeklinde değiştirilmesi.

2-Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Müfettişlerine verilen araştırma ve ön inceleme görev onaylarının gerek 5442 ve gerekse 4483 sayılı kanunlar açısından istisnai ve geçici nitelikte olması gerekirken, olağan ve sistematik hale gelmesiyle verilen işin "ikinci görev" kapsamında ve 657 sayılı DMK 87 ve 88. madde hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 4483 sayılı yasa kapsamında izin vermeye yetkili mercilerin ön incelemeyi başka bir kurum veya kuruluşun denetim elemanlarından talep etmesi halinde bu görevin 657 sayılı DMK’nın "ikinci görev verilecek memurlar ve görevler" başlıklı 88. maddesinin B fıkrasına "3) 4483 sayılı Yasa Kapsamında yetkili merciler tarafından başka bir kurum veya kuruluşun denetim elemanlarına verilen araştırma ve/veya ön inceleme görevleri, İkinci görev olarak verilebilir." hükmünün eklenmesi.

3- Mali haklara yönelik düzenleme önerileri:

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22. maddesine yönelik değişiklik talebi.

"Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, Teftiş Kurulu Başkanı kadrosuna atananlar bakanlık genel müdürlük teftiş kurulu başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar bakanlık daire başkanları, Büyükşehir belediyesi ve bağlı genel müdürlük müfettişi kadrosuna atananlar ise bakanlık genel müdürlük müfettişleri için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar."

veya ;

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun;

-152'nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) bendinde yer alan "mahalli idarelere bağlı genel müdürlükler hariç" ve (h) bendinde yer alan "Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcıları" ibareleri çıkarılmış, (g) bendinde yer alan "Başkanlık, Müstakil Genel Müdürlük, Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin il özel idaresi ile Üniversiteler ve İleri teknoloji Enstitüleri İç Denetçileri" ibaresinden önce gelmek üzere "Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.

-Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (d) bendinde yer alan "d) 1000 ibaresi" "d) 2000" olarak değiştirilmiştir.

4-Harcırah Kanununda değişiklik:

Belediye müfettişlerine, Valilik tarafından asli ve sürekli görevleri yanında ikinci görev olarak verilen 4483 sayılı yasa kapsamındaki görevlendirilmelerde, büyükşehir belediye sınırlarını belirleyen 5216 sayılı kanunun geçici 2 nci maddesi hükmü yanında il düzeyinde teftiş ve denetim yaptıkları göz önüne alındığında, emsal görevi yürüten devlet memurları gibi Harcırah Kanunu hükümlerinden yaralanmaları gerektiğinden, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. Maddesinin (b) fıkrasına "belediye müfettiş ve müfettiş yardımcıları" ibaresinin eklenmesi.

5- Belediye Kanunlarında yapılması istenen değişiklikler:

a) 5393 sayılı Belediye Kanununun "Belediye Başkanının Görevleri" başlıklı 38. maddesinde yer alan "Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek." ibaresinin "Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek veya belediye müfettişleri ile denetletmek" şeklinde değiştirilmesi.

b) 5393 sayılı Kanunun 55. Maddesinin 3. fıkrasının "Ayrıca, belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından, belediye müfettişleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından da denetlenir." şeklinde değiştirilmesi.

c) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun "Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri" başlıklı 18. maddesinde yer alan "Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek." şeklindeki ibarenin "Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını belediye müfettişleri aracılığıyla denetlemek." şeklinde değiştirilmesi.

6- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe "Başmüfettiş" ibaresinin eklenmesi.

7- Silah ruhsatı yönetmeliğine "büyükşehir ve bağlı genel müdürlük belediye müfettişi” ifadesinin eklenmesi.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.