logo yeni

ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREV AYLIKLARI VE MALİ HAKLARI HAKKINDA 6 SERİ NOLU TEBLİĞ

Aktif .

Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu

Genel Tebliği (Seri No : 6)

25.6.1978 tarih ve 1765 sayılı Üniversite Personel Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan diğer kanun hükümlerini yürürlükten kaldıran 1l.10.1983 tarih ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun, 13.10.1983 tarih ve 18190 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanması üzerine, uygulamada doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

A- ÖĞRETİM ELEMANLARININ SINIFLANDIRILMASI VE BAŞLANGIÇ DERECELERİ:

2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda 17.8.1983 tarih ve 2880 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe paralel olarak öğretim elemanları şu üç sınıfa ayrılmış ve görev aylıkları yeniden düzenlenmiştir :

1- Öğretim üyeleri sınıfı

Bu sınıfa dahil bulunan profesörlerin l'inci derecenin, doçentler 3 üncü derecenin, yardımcı doçentler ise 5 inci derecenin ilk kademe aylığını bu kadrolara atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren almaya başlayacaktır. 2914 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin (A) bendinde de açıkça ifade edildiği gibi, bu derecelerden aylık ödenebilmesi için ilgililerin, aynı unvanlı kadrolara atanmaları gerekmektedir.

Öğretim üyeleri sınıfında sayılan kadrolara atananlar, kazanılmış hak aylıkları daha alt derecelerde de olsa, unvanları için öngörülen derecenin ilk kademe aylığını alabileceklerdir. Bu durumda olan öğretim elemanlarının söz konusu kadrolarda geçirecekleri başarılı hizmetlerinin her yılı bir kademe ilerlemesine her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilecek ve bu suretle kazanılmış hak aylıkları atandıkları kadro derecesine ulaştıktan sonra görev aylıkları ilerlemeye ve yükselmeye başlayacaktır.

ÖRNEK: 1 inci dereceden profesörlük kadrosuna atanan ve kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 1 inci kademesinde bulunan bir doçent, 1 inci derecenin ilk kademesinden aylık alacak ve bu kadroda 6 yıl başarı ile çalıştıktan sonra kazanılmış hak aylığı 1 inci dereceye yükselecek ve görev aylığı ancak bu tarihten sonra ilerlemeye başlayacaktır.

2- Öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı 

Bu sınıf, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşmaktadır. Öğretim görevlileri ve okutmanların kazanılmış hak aylıkları, 1765 sayılı Kanunda da öngörülmüş olduğu gibi, 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler” ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek, görev aylıkları ise, kazanılmış hak aylık ,derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenecektir.

ÖRNEK: 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olan bir mühendisin 657 sayılı Yasaya göre başlangıç derecesi 8 inci derecenin 1 inci kademesi olduğundan, öğretim görevlisi olarak ilk defa göreve başlayan bu kişinin kazanılmış hak aylığı da bu derece ve kademe olacak, dolayısıyla emekli keseneği de bunun üzerinden alınacak, ancak aylığı görev aylık derecesi olan 6 ncı derecenin 1 inci kademesi üzerinden ödenecektir.

ÖRNEK: 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olan bir jeolog, öğretim görevlisi olarak ilk defa göreve atandığında, teknik hizmetler sınıfında görev alınası sözkonusu olamayacağından kazanılmış hak aylığı 9 uncu derecenin 1 inci kademesi olacak ancak aylığı, 7 inci derecenin l inci kademesi üzerinden ödenecektir.

Öğretim görevlileri ve okutmanların, kazanılmış hak aylıklarının iki üst derecesi üzerinden aylık alabilmeleri için bu dereceden boş bir kadroya atanmış olmaları gerekecektir.

3- Öğretim yardımcıları sınıfı

Bu sınıf, araştırma görevlileri ile uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacılarından oluşmaktadır. Bunların giriş derecelerinin, öğretim görevlileri ve okutmanlar sınıfı için yapılan açıklamalara göre belirlenmesi gerekir.

2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, öğretim elemanlarının yükselebilecekleri dereceler belirtilmemiş olmakla birlikte, ilgililerin ancak, Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkındaki 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede unvanları için öngörülen derecelerini aşmayacak şekilde yükselebilmeleri mümkündür.

B- ÖĞRETİM ÜYELERİNİN GÖREV AYLIKLARININ TESBİTİ:

2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (A) bendinde, öğretim üyesi olarak atananların, unvanları itibariyle hangi derecelerin ilk kademelerinden aylık almaya başlayacakları gösterilmiştir. Bu genel ilkeye, Kanunun 4'üncü maddesi ile istisna getirilmiş olup bunu ikiye ayırmak mümkündür.

1- Kazanılmış hak aylık derecesinin altındaki bir kadroya atanan öğretim üyeleri

Doçent veya yardımcı doçent olarak bu unvanlı kadrolara atandıkları sırada kazanılmış hak aylıkları daha üst derecelerde bulunanların görev aylıkları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 161 inci maddesinin (B) bendi hükmü uygulanarak belirlenecektir. Bunların kazanılmış hak aylık derecelerinde unvanlarına ait boş bir kadro bulunmaması halinde, 2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan “Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde... 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır” ifadesi dolayısıyla 657 sayılı Yasanın 76 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak süre kaydı aranmaksızın bu kadrolara atanmaları mümkün olacaktır.

Kazanılmış hak aylık derecelerinin altındaki kadrolara atananların aylıkları, atandıkları kadro derece ve kademesi üzerinden ödenmekle birlikte, gerek 2914 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, gerekse 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 13.11.1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanun ile değişik 15'inci maddesinin (h) fıkrasında öngörüldüğü üzere, başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilecektir. Aynı şekilde ilgililerin emekli keseneğine esas aylıkları da, kesenek ödedikleri derecenin son kademesine kadar ilerleyecektir.

ÖRNEK : Kazanılmış hak aylığı 3 üncü derecenin 2 nci kademesinde (965 göstergede) olup 5'inci dereceden yardımcı doçentlik kadrosuna atanan bir öğretim elemanının aylığı 657 sayılı Kanunun 161/B maddesine göre 5 inci derecenin 8 inci kademesi (965 gösterge) üzerinden ödenecek ve kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylığı 3'üncü derecenin son kademesine kadar ilerleyecektir. Bu öğretim elemanına 3 üncü dereceden aynı unvanlı bir kadro tahsis edildiği taktirde, doğrudan bu dereceye atanabilmektedir.

2- Kazanılmış hak aylıkları başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelen öğretim üyeleri

Öğretim üyelerine ait kadrolardan birine derece yükselmesi suretiyle ulaşanlardan kazanılmış hak aylıkları, bulundukları derecenin 4 ve daha ileri kademesinde bulunanlar, yükseldikleri derecenin ilk kademe aylığını almayacaklar, kendilerine 657 sayılı Kanunun 161 inci maddesi hükmü uygulanmak suretiyle bulunacak kademeler üzerinden aylık ödenecektir.

ÖRNEK : Kazanılmış hak aylığı 4 üncü derecenin 6 ncı kademesinde (1010 göstergede) olan bir yardımcı doçent 3 üncü dereceden bir doçentlik kadrosuna atandığında, bu derecenin 3 üncü kademesi (1010 gösterge) üzerinden aylık alacaktır.

C- GÖSTERGE TABLOSU VE EK GÖSTERGELER:

Üniversite öğretim elemanlarının aylıkları, yine daha önce olduğu gibi 657 sayılı Kanunda yer alan gösterge tablosu ve Devlet Memurlarının aylıklarına esas olan katsayı dikkate alınmak suretiyle hesaplanacaktır.

Öğretim elemanlarının ek göstergeleri, 2914 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile yeniden düzenlenmiş ve öğretim üyeleri ile bunların dışında kalan diğer öğretim elemanları için farklı esaslar öngörülmüştür.

1-      Öğretim üyelerinin ek göstergeleri

 

Profesörler için uygulanmakta olan 600 ek gösterge yine korunmuş, Doçentlerin ek göstergesi 500'e yükseltilmiş ve yardımcı doçentler için de 400 ek gösterge ilk defa tespit edilmiştir.

Öğretim üyelerinin, unvanlar itibariyle belirlenen bu ek göstergelerden yararlanabilmeleri için Kanunun 5'inci maddesinde de öngörüldüğü gibi aynı unvanlı kadroya atanmaları gerekmektedir.

ÖRNEK: Doçentlik unvanını kazanmakla birlikte doçentlik kadrosuna atanamayan ve yardımcı doçent kadrosunda bulunan bir öğretim üyesine, doçentler için öngörülen 500 ek gösterge ödenemeyecek, 400 ek göstergenin ödenmesine devam olunacaktır.

2- Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının ek göstergeleri

Bu gruba giren öğretim elemanlarının ek göstergeleri, öğretim üyelerinden farklı olarak “kadro”ya değil, “aylık alınan derece”ye bağlanmıştır. Buna göre 1 inci dereceden aylık alanlar 400, 2 nci dereceden aylık alanlar 300, daha alt derecelerden aylık alanlar ise 200 ek göstergeden yararlandırılacaklardır.

Öğretim üyeliği unvanını kazanmakla birlikte öğretim üyeliği kadrolarına atanamayan öğretim elemanlarının ek göstergelerinin de aylık almakta oldukları dereceler dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

ÖRNEK: Yardımcı doçent unvanını kazanmakla birlikte bu kadroya atanamayan ve 3'üncü dereceden aylık alan bir araştırma görevlisine, ancak, 200 ek gösterge üzerinden ödeme yapılabilecektir.

D- HAKLARDAN YARARLANMA:

Öğretim elemanları, 1765 sayılı Yasanın yürürlüğü sırasında olduğu gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 187-213 üncü maddelerinde öngörülen sosyal hak ve yardımlardan yararlanmaya devam edeceklerdir. Ancak bu personele, 657 sayılı Kanunla eklenen “Zam ve Tazminatlar” başlığını taşıyan ek maddede yer alan zam ve tazminatlar (iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük zamları ile mali sorumluluk ve özel hizmet tazminatları) ödenmeyecek, bunların yerine 2914 sayılı Kanunun 12, 13 ve 14 üncü maddelerinde sayılan ödemeler yapılacaktır.

E- EK DERS ÜCRETİ:

2914 sayılı kanunun 11'inci maddesi ile ek ders konusunda şu düzenlemeler yapılmıştır.

1- Öğretim elemanlarının ders yükleri dışında ücretle verebilecekleri ek ders süresi, 18 saat ile sınırlandırılmıştır. Bu süre içinde kalmak koşulu ile kimlerin ne kadar süre ile ek ders vermek zorunda olacakları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecektir.

2- Ek ders ücretlerinin hesabına esas olan “ek ders göstergeleri”, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu da dikkate alınarak öğretim elemanlarının unvanları itibariyle yeniden belirlenmiştir.

3- Herhangi bir yüksek öğretim kurumunun kadrolarında yer almayıp bu kurumlarda ders saati başına görevlendirilenlerin ders ücretleri de 11 inci maddedeki göstergeler esas alınarak hesaplanacaktır. Ancak bu gibilere; aynı unvanı taşıyan öğretim elemanlarının ek ders ücretlerinin % 50 fazlası; ders saat ücreti olarak ödenecektir.

ÖRNEK: Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında olmamakla birlikte profesör unvanını iktisap etmiş olan bir serbest meslek erbabının ders saat ücreti (15 x %50 =) 22.5 gösterge üzerinden hesaplanacaktır.

Profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlarını taşımayan bir Devlet memurunun yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi olarak ders vermesi halinde ise ders saat ücreti; öğretim görevlisi için öngörülen göstergenin % 50 fazlası ile (8 x % 50 =) 12 gösterge üzerinden hesaplanacaktır.

ÖRNEK : (A) Üniversitesi kadrosunda olup (B) üniversitesinde ek ders alan bir doçentin ek ders ücreti 12 gösterge üzerinden hesaplanacak, bu kişi %50 fazla uygulamadan yararlanamayacaktır.

Yükseköğretim Kurumları dışından ders saati başına görevlendirilenlerden herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almakta olanlar var ise bu aylıkları, alacakları ders saat ücreti nedeniyle kesilmeyecektir.

4- Sınav dönemlerinde görevli bir öğretim elemanına ödenecek ek ders ücreti o öğretim elemanının tam ders yaptığı son ayda okuttuğu ek ders saati üzerinden hesaplanacaktır. Bu dönemlerde ek ders ücreti ödenebilmesi için ilgililerin, ders yükleri kadar ders vermiş ya da sınava girmiş olmaları şartı aranmayacaktır:

ÖRNEK : Sınav döneminin 10 Haziran - 10 Temmuz olduğu bir yükseköğretim kurumunda görevli bir doçentin bu döneme ait ek ders ücretinin hesabında, bu tarihten geriye doğru gidilerek tam ders yaptığı ay bulunacak ve mesela bu ay Mart ise, o ayda okuttuğu kadar ek ders saati üzerinden ücret ödenecektir.

5- 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin son fıkrasında sayılan şu durumlarda yapılan öğretimlerde ek ders ücreti % 25 zamlı olarak ödenecektir.

a) Gece öğretimlerinde : Ek ders ücretinin % 25 zamlı olarak ödenebilmesi için gece öğretiminin, müfredat programları uyarınca normal çalışma günlerinde çalışma saatinin bitiminde ve saat 17.00'dan sonra başlaması gerekmektedir. Bu şartların birlikte gerçekleşmemesi halinde gece öğretiminden söz edilmeyecek ve dolayısıyla ek ders ücreti %25 fazlası ile ödenemeyecektir.

b) Hafta tatili, yarı yıl ve yaz tatillerinde : Bu tatiller sırasında yapılan öğretimlerde de ek ders ücreti % 25 zamlı olarak ödenecektir.

Yukarıda (a) paragrafında belirtilen gece öğretimi ile (b) paragrafında belirtilen hafta tatilinde yapılan ek dersler dolayısıyla % 25 zamlı ek ders ücretinin ödenebilesi için, ilgililerin ders yüklerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Yine (b) fıkrasında belirtilen yaz tatillerinde ve yarı yıl tatillerinde ders verenlere ise, ders yüklerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın verdikleri her ders saati için % 25 zamlı olarak ek ders saat ücreti ödenecektir.

F- ÜNİVERSİTE ÖDENEĞİ:

Kısmi statüde çalışanlar hariç olmak üzere öğretim elemanlarına, 1765 sayılı Kanunun 16'ncı maddesine göre ödenmekte olan % 40 oranlarındaki ödenekler yerine üniversite ödeneği adı altında, almakta oldukları aylıklarının (ek gösterge dahil) belli bir yüzdesi şeklinde her ay ödemeyi öngören bir düzenleme getirilmiştir.

Buna göre, devamlı statüde çalışan öğretim üyelerine, aylıklarının % 80'i öğretim görevlileri ve okutmanlara % 60'ı; öğretim yardımcılarına ise % 40'ı oranında her ay üniversite ödeneği ödenecektir.

Üniversite ödeneği, 1765 sayılı Kanunun 16'ncı maddesi uyarınca ödenmekte olan ödenekler gibi her ay peşin olarak ödenecek ve emekli keseneği hariç olmak üzere diğer yasal kesintilere tabi tutulacaktır.

G- İDARİ GÖREV ÖDENEĞİ:

Bu Kanunla, idari görev yapanlara, bu görevlerinden dolayı yapılacak ödemeler ile buna ilişkin esaslar “İdari Görev Ödeneği” başlığı altında ayrı bir madde olarak yeniden düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre, almakta oldukları aylık tutarları (ek gösterge dahil) üzerinden; rektörlere % 50, rektör yardımcıları ve dekanlara % 20, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul

müdürleri, konservatuar müdürleri ile bölüm başkanlarına % 15, enstitü, yüksekokul ve konservatuar müdür yardımcılarına % 10 oranında İdari Görev Ödeneği ödenecektir. Birden fazla idari görevi bulunanlara bu görevleri için öngörülen idari görev ödeneklerinden en yüksek olanı verilecektir.

İdari görev ödeneği de, üniversite ödeneğinin ödenmesine ilişkin esaslara uyularak ödenecektir.

H- EMEKLİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ SÖZLEŞMELİ ISTIHDAMI:

2914 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile Üniversitelerin, ihtiyaç duydukları dallarda 65 yaşını doldurmak suretiyle 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı veya 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre emekliye ayrılmış öğretim elemanlarını sözleşmeli olarak çalıştırabilmelerine imkan tanınmıştır.

17 nci maddede de açıkça belirtildiği gibi bu şekilde istihdam edilecek kişilerin;

- 65 yaşını doldurarak emekliye ayrılmış bulunmaları,

- Emekliye ayrılmadan önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak çalışmış olmaları,

   gerekmektedir.

Bu iki şartı birlikte taşımayan ya da emekliye ayrıldıktan sonra 65 yaşını dolduranların 17'nci maddeye göre çalıştırılmaları mümkün değildir.

Söz konusu koşulları taşıyan ve 17 nci maddeye göre istihdam edileceklerin ücretleri, Bakanlar kurulunca belirlenecek esaslar dahilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek, sosyal güvenlik kuruluşlarından almakta oldukları aylıkları kesilmeyecek ve kendileri ile herhangi bir yaş kaydı aranmaksızın sözleşme yapılabilecektir.

İ- YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME:

2914 sayılı Kanunun 18 inci maddesine dayanılarak, ihtiyaç duyulması halinde öğretim elemanları, rektörün görüşü, diğer kamu görevlileri ise ilgili kuruluşun muvafakatı ile 2547 sayılı Kanunun üçüncü bölümünde sayılan üst kuruluşlarda geçici olarak görevlendirilebilecektir. Bu şekildeki görevlendirme altı ay süre ile yapılabilecek ancak, gerekli görüldüğünde aynı kişilerin altışar ay süre ile yine aynı şekilde görevlendirilmelerine devam edilebilecektir.

Yükseköğretim üst kuruluşlarında geçici görev verilenlerin özlük hakları kurumlarınca ödenmeye devam olunacak, bu görevlerinden dolayı kendilerine herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bununla birlikte, başka bir mahalden geçici görevle gelenlere, 6245 sayılı Harcırah Kanunun hükümleri uyarınca ödeme yapılabilecektir.

J- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERİN İNTİBAKI:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi öğretmenlerden 2809 sayılı Kanunun geçici 3'üncü maddesi ile yükseköğretim kurumlarında görevlendirilen öğretmenlerin intibakı, 2547 sayılı

Kanuna 2880 sayılı Kanun ile eklenen geçici 5 inci maddedeki düzenlemeye paralel olarak 30.6.1984 tarihi itibariyle yapılacaktır. Böylece bu tarihten sonra yükseköğretim kurumlarında kalmaya devam edenlerin intibakı yapılacak, ilgili bakanlıklara dönenler ise intibaka tabi tutulmayacaklardır.

Söz konusu personele 30.6.1984 tarihine kadar 2809 sayılı Kanunda öngörülen esaslara göre aylıkları ödenecek, diğer haklardan ise 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre yararlandırılacaklardır.

K- ÖDENEKLERDEKİ DEĞİŞME NEDENİYLE YAPILACAK FARK ÖDEMELER:

2914 sayılı Kanunun 12'nci maddesi ile üniversite ödeneği; öğretim üyeleri için % 80, öğretim görevlileri ve okutmanlar için % 60, öğretim yardımcıları için de % 40 olarak belirlenmiştir. 1.1.1984 tarihinden itibaren aylıklar (ek gösterge dahil) üzerinden bu oranlar dahilinde hesaplanacak üniversite ödeneğinin net tutarı, bu tarihten önce 1765 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı olarak ödenen ek ödeme ile

tam gün ödeneğinin net tutarından düşük ise aradaki fark, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ilgililere ödenecektir.

ÖRNEK : 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğünden önce asistan kadrosunda olduğu için (% 40 + % 40 = ) % 80 oranında zam ve ödenek almakta olan 6'ncı derecenin 1'inci kademesindeki araştırma görevlisine yapılacak fark ödeme şöyle hesaplanacaktır :

  

                               31.12.1983     1.1.1984

Aylık göstergesi           650             650

Ek gösterge                   200             200

           Toplam :             850             850

           Katsayı x             34         x   40

           Tutarı             28.900       34.000

                                 x % 80     x % 40

   Brüt ödenek           23.120         13.600

   Gelir V. + D.V.   - 8.415 (0.364) - 4.134 (0.304)

   Net ödenek             14.705           9.466

   Fark ödeme         -                       5.239

Geçici 2 nci madde uyarınca yapılacak fark ödemenin hesabında, 2914 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine (katsayı, ek gösterge, vergi oranı v.b.) göre tespit edilecek zam ve ödeneğin net tutarı ile 1.1.1984 tarihinden itibaren yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre tespit edilecek üniversite ödeneğinin net tutarlarının karşılaştırılması gerekir.

L- EK GÖSTERGE FARKLARI:

2914 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde, öğretim elemanları için aynı Kanunun 5'inci maddesinde öngörülen ek göstergelerin, 31.12.1983 tarihinde yararlanmakta oldukları ek göstergelerden düşük olamayacağı belirtilmek suretiyle, anılan tarihte, bu Kanunda öngörülenden daha yüksek ek göstergeden yararlanmakta olanların kayba uğramaları önlenmiştir.

Buna göre, 31.12.1983 tarihinde almakta oldukları ek göstergeleri, 2914 sayılı Kanunun 5'inci maddesinde öngörülen ek göstergelerden yüksek olanlara anılan Kanunun öngördüğü daha yüksek ek göstergeyi hak kazanıncaya kadar, mevcut ek göstergeleri üzerinden ödeme yapılmasına devam olunması gerekmektedir.

ÖRNEK : 1765 sayılı Yasanın değişik 7 nci maddesine göre (+300) ek göstergeden yararlanan doktorasını yapmış 5'inci derecede bulunan bir araştırma görevlisi için 2914 sayılı Kanunun 5'nci maddesinde (+ 200) ek gösterge öngörülmüştür. Bu taktirde ilgili, bu Kanuna göre daha yüksek; bir ek göstergeye hak kazanıncaya kadar (+ 300) ek göstergeden yararlanmaya devam edecektir.

M - INTIBAK ESASLARI:

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkındaki 78 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile öğretim elemanlarının kadro dereceleri, Yükseköğretim Kanunu ne yapılan düzenlemeler dikkate alınarak belirlendiğinden, özellikle unvanlar itibariyle yükselenebilecek derecelerin değişmesi nedeniyle öğretim elemanlarının intibakları gerekli görülerek 2914 sayılı Kanunda buna ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Geçici 4 üncü madde uyarınca, 2914 sayılı Kanun kapsamına giren personelden;

1 - Yükseköğretim kurumlarının kadrolarında olup, 1.1.1984 tarihinde bu kurumlarda görev yapmakta olanların,

2 - l.1.1984 tarihinde fiilen görevde olmamakla birlikte 2547 sayılı Yasanın 38 ve 39'uncu Maddelerinde öngörülen ve benzeri nedenlerle yükseköğretim kurumlarının kadroları ile ilişkileri devam edenlerin,

3 - Yükseköğretim kurumlarında görevli iken askerlik görevini yapmak üzere bu görevlerinden ayrılmış olanlardan 1.1.1984 tarihinde silah altında bulunanların, intibakları, Kanunun intibak hükümlerinin yürürlüğe girdiği l.l.1984 tarihi itibariyle yapılacaktır.

l.l.1984 tarihinde askerlik görevlerini yapmakta olanların intibakları, ancak tekrar yükseköğretim kurumlarında görev almaları halinde mümkün olabilecektir.

Geçici 4 üncü madde kapsamına giren personelin intibakı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, öğrenim niteliğine ve süresine göre başlayabilecekleri derece ve kademe esas alınarak aynı Kanun (ek geçici maddeleri de dahil olmak üzere) ve 2914 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.

Başlangıç derece ve kademesinin tespitinde, 1765 sayılı Yasanın 2/c ve 2914 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinde olduğu gibi “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36'ncı maddesinin (Ortak Hükümleri) ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç” tutulacaktır. Buna karşılık 2914 sayılı Yasanın 6 ncı maddesinde öngörülen şartları taşıyanların intibakında, yararlanmaları gereken kademe ilerlemesi ya da derece yükselmesi dikkate alınacaktır.

Öğretim elemanının intibakları rektörlüklerce üç ay içinde yapılacaktır. Ancak 2914 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamına girenlerin intibakının 30.6.1984 tarihi itibariyle

yapılacağı aynı maddede öngörülmüş olduğundan, üç aylık süre bu personelin intibakı için sözkonusu olmayacaktır.

Geçici 4 üncü maddenin son fıkrası uyarınca intibak sonucu kazanılmış hak aylık dereceleri, kendilerine tahsis edilmiş olan kadro derecelerinin üzerinde olanların aylıkları, ek göstergeleri ve ödenekleri kazanılmış hak aylıklar esas alınmak suretiyle ödenecektir.

ÖRNEK: 4 yıllık mühendislik öğrenimi görmüş olan ve doktorasını yaparak doçent Kadrosuna atanmış 10 yıllık hizmeti bulunan bir öğretim üyesinin intibakı şöyle yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre ilgilinin başlangıç derecesi 8 inci derecesinin 1'nci kademesi esas alınarak, 10 yıllık başarılı hizmet süresinin her yılına bir kademe ve her üç yılına bir derece verilmek suretiyle kazanılmış hak aylığı 5 inci derecenin 2 nci kademesine yükseltilecek, ayrıca 2182 sayılı Kanundaki şartları taşıması halinde bir derece, doktora yapmış olması ve doçentlik kadrosuna atanmış bulunması nedeniyle birer derece daha verilerek 2 nci derecenin 2 nci kademesine getirilecektir. Bu öğretim üyesi 3 üncü dereceden bir doçentlik kadrosuna atansa bile aylığı, kazanılmış hak aylığı üzerinden ödenecektir.

ÖRNEK: Yükseköğretim kurumlarında 6 yıldır çalışmakta olan ve 2182 sayılı Kanundan da yararlanarak 1.1.1984 tarihinde kazanılmış hak aylığı 6 ncı derecenin 1 inci kademesinde bulunan bir öğretim görevlisinin, üniversitede göreve başlamadan önce serbest avukatlıkla geçirdiği 9 yıllık hizmetinin bulunması halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik ek geçici 2 nci maddesi uyarınca bu hizmetinin 2/3'ünün değerlendirilmesi suretiyle kazanılmış hak aylığı 4 üncü derecenin 1 inci kademesine getirilecektir.

           

2914 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış bulunan 1765 sayılı Yasaya göre Doçentlerin başlangıç dereceleri 4 üncü derecenin ilk kademesi iken, bu Kanunla 3 üncü derecenin ilk kademesi olarak belirlendiğinden, geçici 4 üncü madde hükmü saklı kalmak üzere 1.1.1984 tarihinden önce doçent kadrosuna atanmış olanlara bir üst dereceden kadro tahsis edilmesi halinde kazanılmış hak aylıkları daha alt derecelerde de olsa görev aylıkları bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilecektir.

           

ÖRNEK: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü dereceli kadroda bulunan bir doçentin kazanılmış hak aylığı 3'üncü dereceye yükselmesine müsait olmasa da kendisine 1.1.1984 tarihi itibariyle 3'üncü dereceden kadro tahsis edilmesi halinde bu derece üzerinden aylık ödenebilecek, kazanılmış hak aylığı yönünden hakkında ayrıca intibak hükümleri uygulanacaktır.

N- BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İLE ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE GÖREVLİ İDARİ PERSONELDEN GÖREVDEN AYRILACAKLARIN HAKLARI:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 19 uncu maddesinde, Boğaziçi ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmadan çalışan ve öğretim elemanların dışında kalan personelin, 30.9.1982 tarihi itibariyle memur statüsüne geçirilecekleri ve bu tarih esas alınarak anılan Kanun hükümlerine göre intibaklarına yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Ancak, 2914 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun bu hükmüne bir istisna getirilmiş ve sözkonusu personelden 1984 yılı Ocak ayı içinde intibaklarının yapılmasını

istemeyenlere kıdem tazminatlarının ödenmesi ve kurumları ile ilişiklerinin kesilmesi öngörülmüştür.

Bu isteklerini Ocak ayı içinde yazılı olarak bildirenlerin kurumları ile ilişikleri kesilecek ve kendilerine görevden ayrıldıkları tarihteki hizmet akdi veya toplu sözleşmeden doğan hakları esas alınmak suretiyle kıdem tazminatları hesaplanarak ödenecektir. Ancak bu şekilde hesaplanarak ödenecek olan kıdem tazminatının tutarı, ilgililerin 30.9.1982 tarihindeki hizmet süreleri ile hizmet akdi ve toplu sözleşmeden doğan kazanılmış hakları esas alınarak hesaplanacak kıdem tazminatından fazla olamayacaktır.

Anılan üniversitelerde çalışmakta iken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği 6.l1.981 tarihi ile 1.1.1984 tarihi arasında görevden ayrılmış olup kıdem tazminatı alamamış aynı statüdeki personelin kıdem tazminatı da görevden ayrıldıkları tarih dikkate alınarak hesaplanacak fakat, kendilerine ödenebilecek kıdem tazminatının tutarı 30.9.1982 tarihinde hak kazanabilecekleri kıdem tazminatını aşamayacaktır.

İlgililerin her ne kadar 30.9.1982 tarihinden sonra geçen hizmetlerinin ve sözleşmelerden doğan haklarının kıdem tazminatının hesabında dikkate alınması mümkün değilse de, bu tarih ile görevden ayrılma tarihi arasında Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödemek suretiyle geçen süreleri 506 sayılı Kanuna tabi olarak geçmiş sayılarak, bu Kanunda öngörülen aylıklardan yararlanma bakımından göz önünde tutulacaktır. ,

ÖRNEK: a) 20.11.1981 tarihinde görevden ayrılmış olan bir idari personele kıdem tazminatı ödenmemiş ise, bu tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak kıdem tazminatı ödenecektir.

b) 20.12.1982 tarihinde görevden ayrılan bir idari personelin bu tarihteki kazanılmış hakları dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı 100.000; TL., 30.9.1982 tarihi itibariyle hak kazanabileceği kıdem tazminatı 90.000; TL. ödenecek ve 30.9.1982 - 20.12.1982 tarihleri arasında prim ödemek suretiyle çalıştığı süre 506 sayılı Kanuna göre değerlendirilecektir.

c ) l.1.1984 - 30.l.1984 tarihleri arasında görevden ayrılacak personelin kıdem tazminatının hesabında (b) örneğindeki gibi işlem yapılacaktır.

O- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÜKSEKÖĞRETİM DENETLEME KURULU ÜYELERİNİN SOSYAL HAKLARI:

Yükseköğretim Kurulu üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri; 2914 sayılı Kanunun geçici 8'inci maddesi uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sosyal Haklar ve Yardımlar" başlığı altındaki 187 ila 213 üncü maddeleri arasındaki bölümde düzenlenen sosyal yardımlardan halen çalıştıkları kurumlarca yararlandırılacaklardır. Söz konusu geçici 8 inci maddenin son fıkrasındaki “Ancak, bu üyelerden T.C. Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli olanlar bu kuruluşlarca aynı sosyal haklardan ayrıca yararlandırılmazlar.” hükmü uyarınca kendilerine, 4.11.1981 gün ve 2547 sayılı Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine göre emekli aylıklarının ödenmesine devam olunacaktır. Aynı sosyal haklardan olan sosyal yardım zamları ile tedavi yardımlardan çalıştıkları kurumlarca yararlandırılacaklarından, 2914 sayılı Kanunun geçici 8'inci maddesinin yürürlüğe girdiği 1.11.1983 tarihinden itibaren bu haklardan T.C. Emekli Sandığınca veya Sosyal Sigortalar Kurumunca ayrıca yararlandırılmaları mümkün değildir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.