logo yeni

4046 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA DAİR HUSULARA İLİKİN 2003/46 SAYILI GENELGE

Aktif .

GENELGE 2003/46

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 4971 sayılı Kanun’la değişik 22’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat gereğince, nakledilmek üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin, kanuni süresi içerisinde teklif ve atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları aşağıda belirtilen çerçevede hareket edeceklerdir.

1- Kurum ve kuruluşların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ekinde yer alan mevcut boş kadroları, il bazında olmak üzere, Ek-3’deki açıklamalar çerçevesinde Ek-1’de yer alan Form doldurulmak suretiyle bilgisayar ortamında (Excel) disket ile birlikte en geç 31.10.2003 tarihinde anılan Başkanlıkta olacak şekilde gönderilecektir.

 Söz konusu kadrolarda ay içinde meydana gelen değişiklikler de düzenli olarak  takip eden ayın ilk haftası sonuna kadar Ek-1 ve Ek-2’de yer alan Formlar Ek-3’deki açıklamalar çerçevesinde doldurulmak suretiyle bilgisayar ortamında (Excel) disket ile birlikte anılan Başkanlığa gönderilecektir.

2- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen ve edilecek olan kadroların vize ve onay işlemleri, Merkez Teşkilatı emrine olacak şekilde, 25.04.1984 tarihli ve 84/8029 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en kısa sürede tamamlanarak Devlet Personel Başkanlığına bildirilecektir. Bahsi geçen Başkanlık tarafından Merkez Teşkilatı dışındaki her hangi bir Teşkilat emrine atama teklifi yapılması halinde, Merkez Teşkilatına vize ve onay işlemleri yapılmış olan kadro veya kadrolar, teklif doğrultusunda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde atama teklifi yapılan il emrine aktarılacaktır.

4046 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tahsis edilen kadrolara Devlet Personel Başkanlığınca ataması teklif edilen personelin nakli gerçekleştirilecek, bunun dışında her ne sebeple olursa olsun söz konusu kadroların kullanımı yoluna gidilemeyecektir. Bu kadrolarda meydana gelen hareketler de 1 inci madde çerçevesinde bahsi geçen Başkanlığa bildirilecektir.

3- Devlet Personel Başkanlığınca teklif edilen personelin atanması kanuni süreye tâbi olduğundan, nakledilmek üzere personel bildiren kurum ve kuruluşlar, atama işleminin kanuni süresinde yapılmasını sağlayacak şekilde nakle esas özlük ve sicil bilgilerini ataması teklif edilen kurum veya kuruluşa süratle gönderecekler ve atama işlemi gerçekleştirilen personelin en kısa sürede ilişiklerini keseceklerdir.

Atama teklifinin yapıldığı kurum ve kuruluşlar da söz konusu personelin atanmasında gerekli hassasiyeti gösterecek, ilgili personelin kanuni süresinde atamasını yapacaklardır. Personelin işe başlama sürelerine ve işe başlamama halinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanacaktır.

Ataması yapılan personelin atama ve göreve başlama tarihleri ayrı ayrı en geç onbeş gün içerisinde anılan Başkanlığa bildirilecektir.

8.12.1994 tarihli ve (1994/56) sayılı, 28.8.1995 tarihli ve (1995/24) sayılı, 09.7.1998 tarihli ve (1998/22) sayılı Genelgeler yürürlükten, 27.10.1995 tarihli ve B.02.0.PPG.12-383-15439 sayılı yazı işlemden kaldırılmıştır.

Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.