logo yeni

calisanlar2 copy

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel4Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı” olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı” istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına giriş

Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır.  Bu mesleğe girişte, KPSS şartı aranmaz. Giriş sınavı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Başkanlık) tarafından yapılacak eleme sınavı, yazılı sınav ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

Giriş sınavına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Başkanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilmektedir.

Öte yandan, giriş sınavına kabul edileceklerin; Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden YDS’den en az (B) düzeyinde puan almaları veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları veya ilgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkede en az üç yıllık ortaöğretim veya lisans, doktora diploması almış olmaları ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmaları da gerekiyor.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri

Giriş sınavında başarılı olarak Uzman Yardımcısı kadrosuna atananlar için, adaylık eğitimi dışında ve üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcılarının Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda seçeceği tez konusu, adaylıkta geçen süre dâhil, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Başkanlıkta göreve başladıktan itibaren en geç iki yıl içinde belirlenir.

Uzman yardımcısı, tez konusunun belirlenmesinden itibaren en geç bir yıl içinde ve yeterlik sınavından en az iki ay önce tezini sunmak zorundadır.

Uzman yardımcısı tezini, tez jürisi önünde sözlü olarak savunur. Savunma sonunda tez, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Tezin başarısız bulunması halinde, tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması için uzman yardımcısına en çok altı aylık bir süre ve yeni bir savunma hakkı verilir.

Uzmanlık yeterlik sınavı

Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için; uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl çalışmış olmak ve hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşan yeterlik sınavı, Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen konularda yapılır.

Tez Jürisi tarafından tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlilik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan uzman yardımcısı, uzman olarak atanır.

Uzman yardımcısı unvanının kaybı

Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler; yeterlik sınavında ikinci defa başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar. 

Görevleri

Uzmanlar ve uzman yardımcıları;

-Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,

-Başkanlığın görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmak,

-Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

-Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkan tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,

-Verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak

ile görevli ve yetkilidirler.

Yurtdışında eğitim

Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

Özlük hakları (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı", 2020 yılının ilk yarısındaki aylarda net 6.231TL maaş alabiliyor. (bu maaş miktarına, BES kesintisi ile yabancı dil tazminatı ödemesi dahil edilmemiştir)

Ayrıca, 1 inci derece Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.