sbanner

logo yeni

SANAYİ VE TEKNOLOJİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel3Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatına bağlı birimlerde görev yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Uzman yardımcılığına giriş

Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü sınav şeklinde yapılır.

Giriş sınavına; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya, istatistik, ekonometri bölümleri ile mühendislik veya teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, sınav duyurusunda belirtilenler başvuruda bulunabilmektedir.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, uzman yardımcıları için üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanan çalışma ve yetiştirme planı uygulanır.

Öte yandan, uzman yardımcılarına diğer hizmet birimleri veya kurumlar haricinde Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üç ay süre ile staj yaptırılır.

Uzmanlığa atanma şartları

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

- Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

-Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

-Yeterlik sınavında başarılı olması,

-KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması

şarttır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları, göreve başlamalarından itibaren yirminci ayın içinde Bakanlığın ve bulundukları birimin görev ve fonksiyonlarını da dikkate alarak bir tez konusu belirler ve tez jürisine sunar.

Belirlenen tez konusunun jüri tarafından kabul edilmesinden itibaren, uzman yardımcılarına on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son iki ayı içerisinde kendilerine başka görev verilmez.

Süresi içinde tezlerini sunmayanlara tezlerini sunmaları için birim amiri tarafından altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Uzman yardımcısı, tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezleri kabul edilen ve en az üç yıl çalışmış olan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Bakanlığın görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test şeklinde yapılan yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de yaptırılabilir.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman olma hakkını kaybetmeleri

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri

Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

-Politika, strateji, ilke ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,

-Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,

-Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,

-Bilim, sanayi ve teknoloji alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak,

-Toplantı, seminer ve eğitim programlarında görev almak,

-Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Geçici görevlendirilmeleri

Uzman veya uzman yardımcıları birim amirlerinin uygun görmesi üzerine diğer birimlerde bir yıl süreyle geçici olarak görevlendirilebilir.

Yeniden atanmaları

Uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde yeniden atanabilirler.

Ücretleri

Sanayi ve Teknoloji Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı, 2017 yılının ikinci yarısında aylık net 4.359 TL maaş alabiliyor. (Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.)

Ayrıca, 1 inci derece Sanayi ve Teknoloji Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.