logo yeni

ÇSGB İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel7Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı …

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), İş Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Hangi bölüm mezunları ÇSGB İş Müfettiş yardımcısı olabilir?

ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığına İş Müfettiş Yardımcısı olarak gireceklerin;

İşin yürütümü yönünden iş teftişi görevi için; hukuk, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, iktisat, idari bilimler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle, bunlara denkliği onaylanmış yerli ve yabancı yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları,

İş sağlığı ve güvenliği yönünden iş teftişi görevi için; tıp doktoru, mimar, elektrik, maden, jeoloji, metalürji, inşaat, elektronik, makina, kimya, endüstri, fizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre yüksek mühendisi veya mühendisi olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,

gerekmektedir.

Ücretleri

ÇSGB İş Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı kadrosunda olanların maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

2017 yılının ikinci yarısında, bekar ve çocuksuz bir “İş Müfettiş Yardımcısı” 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde aylık net 4.359 TL maaş alabiliyor. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan, İş  Müfettişi olarak 1 inci derece kadroda görev alacaklar için 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir. 

İş Müfettişliğine giriş

Müfettişliğe giriş sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir.

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı başarı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Müfettiş yardımcılığına, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan adaylardan başlanmak suretiyle kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar adayın ataması yapılır.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

Birinci dönem çalışmaları: Birinci dönem çalışmaları Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik gereği aday memurluk temel ve hazırlayıcı eğitimler ile başlar. Sonrasında ise, Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının görevleri ve organizasyon yapısının tanıtımı, çalışma mevzuatı ve iş teftişi tarihçesi ile iş teftişi ve idari teftişe ilişkin yürürlükteki mevzuatın ve bu hususlarda Bakanlıkça işlem ve faaliyetlerin öğretilmesi amacıyla teorik mesleki eğitim düzenlenir.

İkinci dönem çalışmaları: Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle iş teftişi ve idari teftiş usul ve esaslarının öğrenilmesi sağlanacak şekilde düzenlenir. Zaruri haller hariç, müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirme dönemi içerisinde aynı müfettişin refakatinde altı aydan fazla kalamaz.

Üçüncü dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcıları için, ikinci dönem çalışmaları sırasında, kendilerinin de görüşleri alınarak, çalışma hayatı ile ilgili bir konuda etüd çalışması yapmak üzere Başkanlıkça bir konu belirlenir. Müfettiş yardımcıları etüd çalışmalarını yeterlik sınavından üç ay önce Başkanlığa teslim ederler.

Yetişme notu

Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem çalışma notlarının ortalamasıdır. Yetişme notunu oluşturan notların her birinin altmış puandan, yetişme notunun ise yetmiş puandan aşağı olmaması gerekir.

Yetkilendirilmeleri

Birinci ve ikinci dönem çalışmaları ile iki senelik hizmet süresini tamamlayan ve olumlu değerlendirilen müfettiş yardımcılarına Bakanın onayı ile teftiş yetkisi verilir.

Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma

Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı

Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışan ve yetişme notu yetmiş ve yukarıda olan müfettiş yardımcıları yeterlik sınavına alınırlar.

Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, yeterlik başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar.

Müfettişlik dışındaki kadrolara atanma

Müfettiş yardımcılarından;

-Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,

-Geçerli bir nedeni olduğunu belgeleyenler hariç, yeterlik sınavına girmeyenler,

-Yetişme notu ortalaması yetmiş puanın altında olanlar,

-Yardımcılıkta geçirilecek azami süreyi aşanlar

Bakanlıkta Kurul dışında memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Görev yerleri

İş Teftiş Kurulun merkezi Ankara’dadır. Bu merkez, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının da görev merkezidir.

Oluşturulacak grup başkanlıkları ve bunlara bağlı iller, görev alanları, görevlendirilecek müfettiş sayıları ve nitelikleri, grupların teşkil edilmesi; görev alanlarındaki işyeri sayısı, iş hacmi, işin yoğunluğu, niteliği ve dolu müfettiş kadro sayısı dikkate alınmak suretiyle Bakan Onayı ile belirlenir.

Grup başkanlıklarında, yeterli sayıda müfettiş ve müfettiş yardımcısı görevlendirilir.

Teftiş faaliyetlerinin kapsamı

Başkanlık, Kurulun teftiş faaliyetlerini; iş teftişi ve idari teftiş faaliyetleri olarak iki ana başlık altında yıllık olarak planlar.

-İdari teftiş: Bakanın emri veya onayı üzerine Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşların her türlü hesap, faaliyet ve işlemlerinin, ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanması ile buralardaki amir, memur ve diğer görevlilerin her türlü hal ve hareketlerinin incelenmesi, teftişi, soruşturulması ve ön incelemesini kapsar.

-İş teftişi: Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıtdışılık, işsizlik, istihdam ve işgücü piyasası uygulamaları gibi çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak araştırma, inceleme ve denetlemeyi de kapsayan ve Devlet adına gerçekleştirilen teftiş faaliyetleri ile mevzuat ile verilen diğer teftiş faaliyetlerini kapsar.

Başka görev yasağı

Müfettişler, serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Bilirkişi olarak görevlendirilen müfettişler, bu durumu derhal Teftiş Kurulu Başkanlığa bildirmek zorundadır. Müfettişler, ÇSG Bakanlığı ile ilgili dava ve işlere konu olan olaylarda, bilirkişi olarak görev alamazlar.

Müfettişler asli görevlerini aksatmayan bilimsel amaçlı yayın çıkarabilir, seminer ve konferanslara katılabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.