logo yeni

calisanlar2 copy

TİGEM MÜFETTİŞLİĞİ VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel7Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

TİGEM Müfettişliği

Kuruma ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanması ile usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek; ilgili mevzuat çerçevesinde, Kurumun merkez ve taşra teşkilatında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak, personelin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı çerçevesinde inceleme yapmak ve rapor düzenlemek gibi görevleri de yerine getiren TİGEM Müfettişleri, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde TİGEM Genel Müdürü adına yürütürler.

Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının da görev merkezidir.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

TİGEM Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

Bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz bir "TİGEM Müfettiş Yardımcısı", 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL maaş alabiliyor. Bu tutara Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Müfettişliğe giriş

Müfettişliğe, yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak girilir.

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınav, test usulü ve/veya kompozisyon şeklinde Kurum tarafından yapılır. Gerektiğinde yazılı sınav ÖSYM’ye veya yüksek öğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.

Müfettiş yardımcılığı sınavına; en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ziraat ve veterinerlik fakülteleri ile işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olan ve sınav ilanında belirtilen KPSS puan türünden asgari puanı almış olanlar katılabilir.

Öte yandan, sınav tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan sınav ilanında belirtilen puanı almış olmak da gerekir.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde bir program dahilinde yetiştirilirler. Söz konusu programların süresi birer yıl olarak uygulanır. Bu dönemde zaruri haller hariç müfettiş yardımcıları aynı müfettişin refakatinde bir yıldan fazla kalamaz.

Birinci dönem program çalışmaları: Aday memurların adaylık eğitimlerine başlanması yanında teftiş, inceleme, soruşturma ile ilgili mevzuatın, Kurumun çalışmaları ve işletmelerde yürütülen projelerin müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları uygulanır.

İkinci dönem program çalışmaları: Kurum teşkilatı ile Kurumun gözetim ve denetimine tabi kiralanan ve iştirak halindeki işletmelerde yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda müfettiş refakatinde görevlendirilmeleri suretiyle; mevzuat ve uygulamayı, inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenmeleri sağlanır.

Üçüncü dönem program çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını tamamlayan müfettiş yardımcıları görevlerini yapmalarının yanı sıra, Kurumun görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından iki ay önce Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler.

Yeterlik sınavı

Müfettiş yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl fiilen çalışmak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, müfettişlik için açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar 

Yeterlik sınavını kazanamayanlara bir yıl içerisinde yeniden sınav yapılır. Bu sınavda da başarılı olamayanlar, mazeretsiz olarak sınavlara girmeyenler, yetişme notu 70’ten aşağı olanlar, Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde durumlarına uygun görevlere atanırlar.

Müfettişliğe atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan ve yetişme notu 70’ten aşağı olmayan müfettiş yardımcıları müfettişliğe atanır.

Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Müfettiş yardımcıları bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar. Ancak bu görevleri yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine getirebilirler.

İki yıl müfettiş yardımcılığında çalışmış olanlar bu sürenin sonunda, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin değerlendirme raporları dikkate alınmak suretiyle Başkanın onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.

Müfettiş yardımcıları görev ve yetkilerini, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludurlar.

Yeniden atanma

Kurumda müfettiş yardımcısı veya müfettiş sıfatını kazandıktan sonra, istifa suretiyle veya başka bir göreve naklen atanarak ayrılanlar; boş kadro bulunması, meslekten ayrı kaldıkları süre içindeki sicillerinin olumlu olması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması durumunda yeniden müfettişliğe/müfettiş yardımcılığına atanabilirler.

Müfettişlik güvencesi

Müfettişler, kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe veya sıhhi yeterliklerini kaybetmedikçe görevlerinden alınamazlar. Bu durumda olanlar Kurumda durumlarına uygun kadro veya pozisyonlardan birine atanırlar. Sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgeler ile tespiti esastır.

Müfettişlerin çalışma anlayışı ve amacı

Müfettişler, Genel Müdürlük ile Genel Müdürlüğün denetimi ve gözetimine tabi merkez birimlerinde ve işletmelerde teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek, bu yerlerin mevcut ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, amaçlarına verimli olarak ulaşıp ulaşmadığını, amacın gerçekleştirilmesine yönelik ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmaları ve bunların nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve hizmetlerin kaliteli, verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere önerilerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar.

Yurt dışına gönderilmeleri

Müfettişler, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.