logo yeni

calisanlar2 copy

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel11Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanları; Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili olarak inceleme ve araştırma yapmak, yeni stratejiler geliştirmek, yeni programlar üretmek, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak, Bakanlığın hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar hazırlamak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak gibi görevleri yerine getirirler.

Ücretleri

Aile ve Sosyal Politikalar Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz bir "Aile ve Sosyal Politikalar Uzman Yardımcısı", 2019 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 5.566 TL net ücret alabiliyor. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman yardımcılığına giriş

Bakanlıkta görevlendirilecek uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü veya Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

Uzman yardımcılığına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve sınav duyurusunda belirtilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar alınmaktadır.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı süresi fiilen yapılmak kaydıyla en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde aday memurların yetiştirilmesine ilişkin ilgili mevzuat ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar ve tez hazırlarlar.

Uzman yardımcısı olarak atananlar, Bakan tarafından uygun görülen Bakanlık ana hizmet birimlerinde görevlendirilirler. Bu kadrolarda bulundukları sürece, Bakanlıkça verilecek görevlerin yanı sıra, süreleri birer yıl olan; üç ayrı dönem çalışmasından geçirilirler.

-Birinci dönemde, görevlendirildikleri birimlerdeki çalışmalarda görev alarak mesleki çalışmayı öğrenmeleri, inceleme, araştırma ile yurt içinde düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi diğer eğitim çalışmalarına katılmaları sağlanarak mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılmasının yanı sıra, aday memurların yetiştirilmesine ilişkin ilgili mevzuat ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde temel eğitim, Bakanlığın görev alanı ile ilgili hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.

-İkinci dönemde; hizmet içi eğitim programı çerçevesinde görev alanlarına giren konularda teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve becerilerinin arttırılması sağlanır.

-Birinci ve ikinci dönemi başarıyla tamamlayan uzman yardımcıları üçüncü dönemde; tez hazırlama, inceleme ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirirler.

Tez hazırlama

Uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, adaylıkta geçen süre dahil, iki yılı tamamladıktan sonra, tez konusu seçerler.

Uzman yardımcısı tezini, konusu kendisine tebliğ edildikten sonra aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri ile geçici veya sürekli yurtdışı görev ya da yurtdışı eğitim süreleri hariç bir yıl içinde hazırlar.

Yeterlik sınavı

Aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinlerinde geçen süreler hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak çalışan ve tezi yeterli bulunanlar, yazılı olarak yapılan yeterlik sınavına katılma hakkını kazanır

Uzman kadrosuna atanma

Uzman yardımcıları, yeterlik sınavında başarılı olmları; uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınav tarihinden itibaren iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz etmeleri şartıyla uzman kadrolarına atanırlar.

Başarısızlık hali

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri

Uzman yardımcıları görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak, uzmanların görevlerini yerine getirirken yaptıkları faaliyetlerine yardımda bulunmak, meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmek, uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmak, amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmek konularında görevli ve sorumludurlar.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.