logo yeni

calisanlar2 copy

İSTİHDAM UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel9Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında görev yapmak üzere “İstidam Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “İstihdam Uzman Yardımcısı" almaktadır.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

İstihdam Uzmanı ve İstihdam Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “İstihdam Uzman Yardımcısı” 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece İstihdam Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman Yardımcılığına giriş

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilecek İstihdam Uzman Yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, Kurumca uygun görülecek tarihlerde açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya sadece sözlü olarak yapılır.

Uzman Yardımcılarının eğitim dalları

İstihdam Uzman Yardımcılığına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri, iletişim fakülteleri ile fakültelerin istatistik, matematik, endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar alınmaktadır.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcısı olarak atananlar, üç yıllık yardımcılık dönemi içerisinde;

-Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel ve hazırlayıcı eğitime,

-Atandığı başkanlık dışında, Kurumun ana hizmetlerini yürüten başkanlıklarda staja,

-Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve beceri edinmelerine yönelik eğitime,

-Yazışma, rapor yazma, bilimsel araştırma ve inceleme tekniklerinin geliştirilmesine yönelik eğitime,

-Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesine yönelik eğitime

ve gerekli diğer eğitimlere tabi tutulurlar.

Tez ve yeterlik sınavı

İki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasından itibaren bir ay içinde Tez konusu belirlenir ve bir yıl içerisinde hazırlanarak teslim edilir. Tez döneminde uzman yardımcısına teziyle ilgili araştırmaları için gerekli kolaylık sağlanır. 

Uzman yardımcılarının, yazılı olarak yapılacak yeterlik sınavına girebilmesi için, adaylıkta geçen süreler dâhil aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl uzman yardımcısı olarak görev yapmış olması ve hazırladıkları uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi şarttır.

Uzmanlığa atanma

Uzman olarak atanabilmek için;

-Yeterlik sınavında başarılı olmak,

-Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla, KPDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, en geç yeterlik sınavı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde sahip olmak,

Başarısızlık hali ve başka kadroya nakil

Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanamayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yurt dışı mesleki eğitim

Uzman ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderilebilirler.

Görev ve yetkileri

Uzman ve uzman yardımcıları görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;

-Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

-Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,

-Kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,

-Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,

-Kurumun görev alanına giren konularda proje önerileri geliştirmek,

-Görevlendirildikleri konularda Kurum içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,

-Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,

-Görevli olduğu konularda, Kurum ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,

-Daire Başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

Çalışma usulleri

Uzman ve uzman yardımcıları, daire başkanlıkları altında oluşturulan gruplar halinde çalıştırılır. Oluşturulan her grup için Daire Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile koordinasyondan sorumlu bir uzman görevlendirilir.

Uzmanlığa yeniden atama

Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılanlar, talepleri halinde; boş kadro olması, ihtiyaç bulunması ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları koşuluyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.