logo yeni

calisanlar2 copy

TİKA UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel5Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),  hizmet birimlerinde görev yapmak üzere "TİKA Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile “TİKA Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

TİKA Uzmanlığı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Uzmanları, Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak; Kurumun görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmak; Kurum ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak; uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantı ve çalışmalara katılmak; Kurumun yurtiçi ve yurtdışı program, proje ve faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmak, mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek ve proje, program ve faaliyetlerin bitiminde bunları raporlamak gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilirler.

Uzman Yardımcılarının eğitim dalları

Uzman Yardımcılığına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim  kurumlarının birinden mezun olanlar alınmaktadır.

Ücretleri

TİKA Uzmanı ve TİKA Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “TİKA Uzman Yardımcısı” 2019 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 5.566 TL (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece TİKA Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman yardımcılığına atanma

Uzman yardımcılığına, yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü olarak yapılan yarışma sınavı sonucuna göre girilmektedir.

Yarışma Sınavını asıl olarak kazananlar, istenecek belgeleri belirtilecek süre içerisinde Kuruma iletmeleri halinde, Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamladıklarında, Başkanlığa tez konusunu belirlemek üzere bir ay içinde müracaat ederler. Tez konuları, uzman yardımcısının müracaatını takip eden bir ay içinde kesinleşir.

Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladıkları tezi teslim ederler.

Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi için Kurum tarafından gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.

Tezi kabul edilmeyen uzman yardımcılarına, yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Yeterlik sınavı

Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, uzman yardımcılığında fiilen en az üç yıl görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yazılı veya sözlü olarak yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandıkları hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atama

Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yurt dışında eğitim

Uzman ve uzman yardımcıları Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Başkanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurum ihtiyacının bulunması şartıyla uzmanlığa atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.