logo yeni

calisanlar2 copy

SİGORTA DENETLEME UZMAN VE AKTÜER YARDIMCILIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel36T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı, merkez denetim elemanı statüsünde Sigorta Denetleme Uzmanı ve Sigorta Denetleme Aktüeri olarak yetiştirilmek amacıyla, giriş sınavı ile çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ve Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Sigorta Denetleme Uzmanlığı ve Sigorta Denetleme Aktüerliği

Sigortacılık Kanunu ve  Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile diğer kanunların özel sigortacılık ve bireysel emeklilikle ilgili hükümleri kapsamında her türlü özel sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyetlerinin ve işlemlerinin kamu adına denetimini gerçekleştirmek amacıyla, Hazine Müsteşarlığına bağlı olarak kurulmuş olan Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı emrinde ve Kurul Başkanının talimatıyla görev yapan ve Sigorta Denetleme Uzman ve yardımcıları ile Sigorta Denetleme Aktüer ve yardımcıları; Sigortacılık Kanunu ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer kanunların özel sigortacılık ve bireysel emeklilikle ilgili hükümleri kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde bulunan kuruluşların, sigorta, reasürans ve bireysel emeklilik aracılarının, sigorta eksperlerinin, aktüerlerin, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan kuruluşların, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinde bağımsız denetim yapan bağımsız denetim kuruluşları ile sigortacılık veya bireysel emeklilik işlemi yapan ya da bu alanlarda faaliyet gösteren diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü sigortacılık ve bireysel emeklilik faaliyet ve işlemlerinin denetimini ve bunlarla ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma faaliyetlerini ve ilgili mevzuatında öngörülen diğer görevleri yerine getiriler.    

Ücretleri

Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı ve Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı unvanlı olanların aylık  maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde, bekar ve çocuksuz bir “Sigorta Denetleme Uzman Yardımcısı" ve "Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcısı", 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan, Sigorta Denetleme Uzmanı ve Sigorta Denetleme Aktüeri olarak 1 inci derece kadroda görev alacaklar için 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir. 

Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüer Yardımcılığına giriş

Kariyer meslekler arasında sayılan bu kadrolara, sigorta denetleme uzman yardımcısı veya sigorta denetleme aktüer yardımcısı olarak girilir. Sigorta denetleme uzman yardımcı ya da aktüer yardımcısı kadrosuna atanabilmek için yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

Yardımcılık süresi

Sigorta denetleme uzman ve aktüer yardımcılarının yetişme süresi fiili olarak en az üç yıldır. Bu süre içinde toplam üç ayı aşan hastalık izni kullananlar, askerlik nedeniyle görevden ayrı kalanlar, en az üç ay ücretli veya ücretsiz izinli sayılanlar ile ücretsiz izin kullananların yardımcılık süreleri ayrı kaldıkları ya da izin kullandıkları süre kadar uzatılır.

Yetiştirilmeleri

Denetim elemanlarının yetiştirilmesinde kişisel çalışma ve gayretleri esastır. Bu konuda öngörülen tedbirler sadece yardımcı ve teşvik edici mahiyettedir.

Kurulda ilk defa göreve başlayan denetim elemanları için göreve başlamalarını takiben Kurul Başkanlığınca hizmet içi eğitim niteliğinde bir ön eğitim programı hazırlanır.

Denetim elemanları, verilen eğitim programı konularında hizmet içi eğitimin tamamlanmasını müteakip sınava tabi tutulurlar. Sınavda alınan notlar, ilgili denetim elemanına tek başına inceleme ve denetim yapma yetkisi verilmesi kararında göz önünde bulundurulur.

Kurulda ilk defa çalışmaya başlayan denetim elemanları, özellikle eğitim için seçilmiş sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri ile diğer kuruluşlarda kıdemli denetim elemanlarının refakatlerinde çalıştırılırlar.

Tek başına inceleme ve denetim yapma yetkisine sahip olmayan denetim elemanları, refakat dönemlerinde beraber çalıştıkları kıdemli denetim elemanlarının denetim ve gözetimi altındadırlar ve kendilerine verilen görevleri refakatlerinde çalıştıkları denetim elemanlarının talimatına göre yerine getirirler.

Yeterlik sınavı

Sigorta denetleme uzmanı veya sigorta denetleme aktüeri kadrolarına atanabilmek için yeterlik sınavında başarılı olmak şarttır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan yeterlik sınavı Ankara’da yapılır.

Yeterlik sınavına girebilmek için, en az bir yılı tek başına inceleme ve denetim yapmaya yetkili olarak fiilen en az üç yıl başarılı şekilde Kurulda denetim elemanı olarak çalışmış olmak ve çalışmalarından dolayı olumlu değerlendirilmiş olmak şarttır.,

Yeterlik sınavına girme koşulunu kaybetmiş, aynı dönemde çalışmaya başlayan diğer denetim elemanları yeterlik sınavına girdiği tarihte henüz tek başına inceleme ve denetim yapma yetkisi alamayan ya da denetim elemanlığıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan denetim elemanları yeterlik sınavı beklenilmeksizin Müsteşarlık içinde durumlarına uygun başka bir kadroya atanırlar.

Yeterlik sınavında başarı gösteren denetim elemanları müşterek kararla Sigorta Denetleme Uzmanı veya Sigorta Denetleme Aktüeri olarak atanırlar.

Yeterlik sınavını kazanamayan ya da geçerli bir mazereti olmadan yeterlik sınavına katılmayan denetim elemanları, Hazine Müsteşarlığı bünyesinde durumlarına uygun bir başka kadroya atanırlar.

Görev merkezleri ve turne esasları

Kurulun merkezi Ankara’dadır. İstanbul’da Grup Başkanlığı bulunur. Gerekli görülen diğer yerlerde Müsteşar Onayı ile yeteri kadar denetim elemanından oluşan grup kurulabilir.

Her denetim elemanının bir görev merkezi vardır. Görev merkezi, Kurul Başkanının teklifi ve Müsteşarın Onayı ile belirlenir.

Turne, denetim elemanlarının görev merkezleri dışında inceleme, denetim, araştırma ve soruşturma faaliyetinde bulunmasını ifade eder. Denetim elemanlarının turne esasına göre görev yapacakları yerler ve inceleme konuları çalışma programlarında veya yapılacak görevlendirmelerde gösterilir.

Denetim elemanları için bir takvim yılı içinde turne esasına göre görev yapılabilecek süre, 20 yıldan fazla hizmeti olanlar için 2 aydan, 12-20 yıl arası hizmeti olanlar için 4 aydan, 4-11 yıl arası hizmeti olanlar için 6 aydan ve 0-3 yıl arası hizmeti olanlar için 9 aydan fazla olamaz.

Kuruldan ayrılanlar

Kuruldan istifa suretiyle veya naklen ayrılan denetim elemanları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili Yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları kaybetmemeleri kaydıyla, kadro imkânları çerçevesinde sigorta denetleme uzmanı veya aktüeri olarak tekrar atanabilirler.

Kurulda en az 15 yıl görev yapan denetim elemanlarına Kuruldan ayrıldıkları takdirde Bakan Onayı ile “Fahri Sigorta Denetleme Uzmanı” veya “Fahri Sigorta Denetleme Aktüeri” unvanı verilebilir. Bu unvan maaşa hak kazandırmadığı gibi önemli sebeplerin ortaya çıkması halinde Kurul Başkanlığı tarafından geri de alınabilir.

Mesleki güvenceleri

Denetim elemanlığı mesleği, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, Sigorta Denetleme Uzman ve Aktüerleri; denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, kendi istekleri dışında görevden alınamaz ve diğer idari görevlere atanamazlar.

Geçici görevlendirme

Denetim elemanları, Müsteşarca tayin ve takdir edilmek suretiyle Müsteşarlığın merkez birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Ancak, bu görevlendirmelerde denetim elemanlarının kendi istekleri de dikkate alınır.

Yurt dışı görevi

Denetim elemanları, ilgili mevzuatında belirtilen görevleri yerine getirmek üzere, Türkiye’de kurulmuş sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin yurt dışındaki şube, temsilcilik ve mali iştiraklerinde uluslararası kurallar çerçevesinde inceleme ve denetim yapmak üzere görevlendirilebilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.