logo yeni

calisanlar2 copy

GTHB MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel30Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettişliği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatıyla Bakanlığın yönetim, denetim ve gözetimi altında bulunan bütün bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşların merkez ve taşra birimlerinin bütün faaliyet, iş ve işlemlerini, personelin görevleriyle ilgili hal ve hareketlerini, ilgili mevzuatın ve Bakanlık talimat ve genelgelerinin uygulanıp uygulanmadığını, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak gibi görevleri de yerine getiren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettişleri, görevlerini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde Bakan adına yürütürler.

Görev yerleri

Müfettişlerin görev merkezi Ankara'dır. Ancak, bölgesel olarak rehberlik, teftiş, inceleme veya soruşturma yapmak amacıyla devamlı müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük illerde görev merkezleri tesis edilmesi durumunda, bu yerlerde de müfettişler için çalışma grupları oluşturulabilir.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

GTHB Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı”, 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece Müfettiş kadrosunda bulunanlar için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Müfettişliğe giriş 

GTHB müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak ve sınavla girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu ile başvuranlardan giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara, yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır.

Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş yardımcıları, 3 yıllık müfettiş yardımcılığı döneminde bir program dahilinde yetiştirilirler.

-Birinci Dönem Çalışmaları;

Aday memurların adaylık eğitimlerine başlanması yanında hizmetiçi eğitim programları uygulanır.

-İkinci Dönem Çalışmaları;

Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığın gözetim ve denetimine tabi kurum ve kuruluşlarının yapılan teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmalarında müfettiş refakatinde görevlendirilmeleri suretiyle, mevzuat ve uygulamayı, inceleme, ön inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenmeleri sağlanır.

Yetki verilmesi

İki yıllık dönemde, çalışmalarını başarı ile tamamlayan müfettiş yardımcılarına, birinci dönemdeki değerlendirme raporları dikkate alınarak, resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

Resen teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları; resen veya lüzumu halinde diğer müfettişlerle birlikte vazife görürler.

Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Müfettiş yardımcıları;

-Bağımsız olarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapamazlar. Ancak bu görevleri yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine getirebilirler.

-İki yıl müfettiş yardımcılığında çalışmış olanlar bu sürenin sonunda, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin değerlendirme raporları dikkate alınmak suretiyle Başkanın onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.

Yeterlik Sınavı

Müfettiş yardımcıları üç yıllık bir yetiştirme dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavının üç yıllık sürenin bitimini takip eden altı aylık dönem içinde yapılması zorunludur.

Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

Müfettişliğe atanma

Üç yıllık müfettiş yardımcılığı dönemi sonunda yapılan yazılı yeterlik sınavında başarı kazananların müfettişliğe atama işlemleri yapılır.

Başarısızlık veya sınava girmeme

Yeterlik sınavında, başarısız sayılan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Bakanlık veya bağlı kurum ve kuruluşlarında durumlarına ve derecelerine uygun diğer bir göreve nakledilirler.

Yeniden atanma

Başkanlıkta müfettiş yardımcısı veya müfettiş sıfatını kazandıktan sonra, istifa suretiyle veya başka bir göreve naklen atanarak ayrılanlar, yeniden müfettişliğe/müfettiş yardımcılığına atanabilirler.

Müfettişlik güvencesi

Müfettişler, kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe veya sıhhi yeterliklerini kaybetmedikçe görevlerinden alınamaz. Bu durumda olanlar Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolardan birine atanırlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgeler ile tevsiki esastır.

Yurt dışında görevlendirme

-Bakan tarafından lüzum görülmesi halinde müfettişler, Bakanlığın yurtdışı teşkilatında da teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapabilirler.  Yabancı ülkelerde yapılacak teftişin süresi en fazla iki aydır. Gerektiğinde, Bakan onayı ile bu süre uzatılabilir.

-Müfettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak ve yüksek lisans amacıyla, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilir. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.