logo yeni

DSİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel20Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmak üzere DSİ Genel Müdürlüğü Müfettişi olarak yetiştirilmek amacıyla Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS-A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

DSİ Müfettişliği

DSİ Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının her türlü iş ve işlemlerini teftiş etmek; mevzuattan sapmalar ve yolsuzluklar varsa ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmak; Kurumun teşkilat yapısının, hizmet binası ve çalışma yerlerinin, araç ve gereçlerin nicelik ve nitelik yönünden amaca uygun olup olmadıkları, verimli bir biçimde kullanılıp kullanılmadıkları hakkında görüş ve önerilerde bulunmak ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevli olan Müfettişler, emir ve talimatları DSİ Genel Müdüründen alır ve görevlerini Genel Müdür adına yürütürler.

Ücretleri (2015 yılı ikinci 6 ayı için güncellenmiştir)

DSİ Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Müfettiş Yardımcısı, 2015 yılı ikinci altı ayı içerisinde göreve başladığında aylık 3.509 TL net ücret alabilecektir.

Aylık net maaş miktarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece Müfettiş kadrosunda bulunanlar için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Görev yerleri

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görev yapacağı Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde Genel Müdürün onayıyla başka merkezler de kurulabilir veya aynı yolla kaldırılabilir.

Müfettişliğe giriş

DSİ Teftiş Kurulu müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda başarılı olmak ve Kurumun açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.

Atanmaları

Giriş sınavı sonucunda duyurulan kadro kadar aday başarı sırasına göre Müfettiş Yardımcısı olarak atanır. Ataması yapılmayanlarla ataması yapılıp da göreve başlamayanların yerine, giriş sınavı başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş yardımcılarının, Kurumla ilgili mevzuat ve uygulamayı, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlenir.

Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma

Müfettişlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılan ya da müfettişlikle bağdaşmayan tutum ve davranışları saptanan müfettiş yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Yeterlik sınavı

Müfettiş yardımcısı olarak üç yıl çalışan ve yeterlik sınavına girmesi, birlikte çalıştığı Müfettiş ve Başkan tarafından uygun bulunanlar, yeterlik yazılı sınavından en az iki ay önce bildirilmek suretiyle, yeterlik sınavına çağrılırlar.

Yeterlik sınavı, müfettiş yardımcılarının Kurumu ilgilendiren mevzuatı ve uygulanmasını, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını saptamak için yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı olan müfettiş yardımcılarının yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamaları alınır. Yeterlik sınav notunun eşitliği durumunda yabancı dil notu üstün olana sıralamada öncelik verilir.

Yeterlik sınavında başarı gösterenler müfettişliğe atanırlar.

Başka göreve atama

Başkanlıkça kabul edilebilir bir özrü olmadan yeterlik sınavına girmeyen ya da yeterlik sınavında başarı gösteremeyen müfettiş yardımcıları, öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun başka bir göreve atanırlar.

Başmüfettişliğe yükselme

En az 3 yıl müfettiş unvanıyla görev yapanlardan mesleki yetenek, kıdem, gayret ve görevindeki başarı durumları göz önünde bulundurularak Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile müfettişler, Başmüfettişlik kadrolarına atanırlar.

Müfettişlik güvencesi

Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, başka göreve atanamazlar.

Sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

Yurt dışına gönderilme

Kuruldaki hizmet süreleri üç yıldan fazla olan müfettişler mesleki bilgi ve görgülerini artırmak, belirlenecek konularda inceleme ve araştırma yapmak için bütçeye konulacak ödenekle bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.