logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel16Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Uzman meslek personeli olarak yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından KPSS-A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Meslek personeli

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu hizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli çalıştırılması esastır. Kurumun meslek personeli ise uzman ve uzman yardımcılarından oluşmaktadır. Uzman ve uzman yardımcıları, kanunların ve diğer mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası maksadıyla ilgili birim amirliğince verilen görevleri yerine getirirler.

Çalışma yerleri

Kurum merkezi Ankara’dadır. Meslek personeli Kurum merkezinde ve Kurumun uzmanlık gerektiren hizmet birimlerinde çalıştırılırlar. Meslek personelinin çalıştırılacakları hizmet birimlerini, ihtiyaç ve mezun oldukları öğrenim dallarını dikkate alarak belirlenir.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Uzman Yardımcısı", 2020 yılının ikinci yarısında (BES kesintisi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor.  

Uzman yardımcılığına giriş

Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir.  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü olarak yapılır. Kurum, hangi durumlarda yazılı ve sözlü hangi durumlarda yalnızca sözlü sınav yapılacağını sınav duyurusunda belirler.

Giriş sınavı sonucunda başarılı olanlardan, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

Yetiştirilmeleri

Yetiştirilme dönemi, uzman yardımcısı kadrosuna atanma ile başlayıp, yeterlik sınavı sonucunda uzman kadrosuna atanmaya kadar geçen en az üç yıllık süreçtir.

Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile Kurumun ilgili Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulur.

Uzman yardımcıları, Kurumun asıl görev alanıyla ilgili birimlerde, birim amirleri tarafından belirlenecek uzman refakatinde çalışır. Refakat çalışması sonunda oluşan genel refakat puanı yetmiş puanın altında olanlar yetki sınavına alınmazlar.

Yetki sınavında başarılı olan uzman yardımcıları tek başına, denetim yetkisi kazanırlar.

Uzmanlık Tezi

Uzman yardımcılarına fiili hizmet sürelerinin en geç yirminci ayına kadar tez konusu verilir.  Uzmanlık tezi, tez konusunun belirlenmesinden itibaren en çok bir yıl içerisinde tez jürisine verilir. Tez jürisi tezi değerlendirerek uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır. Tez savunması sonucunda, tezin başarılı kabul edilmesi için tez notunun en az yetmiş puan olması zorunludur.

Tez için ilave süre verilmesi halinde bu   süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.

Yeterlik sınavı

Uzman yardımcıları;

a) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

b) Fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması,

şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü bölümlerinin her ikisinden ayrı ayrı en az yetmiş puan alanlar yeterlik sınavında başarılı olmuş sayılırlar. Yeterlik sınav notu; genel refakat puanı, tez puanı, yazılı sınav puanı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

İkinci sınav hakkı

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar bir daha yeterlik sınavına çağrılmazlar.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcılarının uzman kadrolarına atanabilmeleri, KPDS’den Kurumca belirlenen dil veya dillerden asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna veya bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Bu şartı taşıyan uzman yardımcıları uzmanlığa atanır.

Meslekten çıkarılma

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, verilen ikinci sınav hakkında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yabancı ülkelere gönderilme

Uzmanlar, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yabancı ülkelere gönderilebilirler.

Öte yandan, Uzmanlar mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere yurtdışına geçici görevle gönderilebilir.

Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini yerine getirirken gerektiğinde gözetim veya denetime tabi olan bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarının yurt dışı faaliyetlerini denetlemek üzere yurt dışında görevlendirilebilir.

Yeniden atama

Uzmanlıktan ayrılarak merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idarelerde çalışmakta olanların yeniden uzman kadrosuna atanma talepleri, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde yerine getirilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.