logo yeni

MALİYE UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel14Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında çalıştırılacak Maliye Uzmanı yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarında Maliye Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Maliye Uzmanlığı

Kariyer meslekler arasında yer alan Maliye Uzmanlığına, uzman Yardımcılığı aşaması geçilmeden atama yapılmamaktadır.

Maliye Uzmanları, görevlendirildikleri biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek; Bakanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak; görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde verilecek diğer görevleri yapmakla birlikte, ayrıca Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli olan Maliye Uzmanları teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmalarda da görevlendirilebilmektedirler.

Ücretleri

Maliye Uzman Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz bir "Maliye Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece Maliye Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Maliye Uzman Yardımcısı olarak atanma

Maliye Bakanlığı tarafından açılacak Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sonucunda başarılı olanlar, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısına göre Uzman Yardımcısı olarak atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Maliye Uzman Yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu süre içerisinde çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar.

En az dört ay süreyle Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (MAYEM) tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulurlar.

Uzman Yardımcıları, MAYEM tarafından düzenlenen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilirler

Tez hazırlama

Maliye Uzman Yardımcılarına; görevli oldukları birimce oniki aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz günlük süre içinde tez konusu verilir. Tez, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Uzmanlık tezi, en geç yirmialtı aylık fiili hizmet süresi sonunda tez jürisine verilir.

Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve Maliye Uzman Yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için üç ay ilave süre verilir. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen Maliye Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik Sınavı

Maliye Uzman Yardımcıları;

a) Fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması,

b) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi,

şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılmakla birlikte; mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarından mezun Uzman Yardımcıları için sadece sözlü olarak da yapılabilir.

Ek sınav hakkı

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Maliye Uzmanı olarak atanma

Yeterlik sınavında başarılı olanların Maliye Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Meslekten çıkarılma

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler Maliye Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Görev yeri değişikliği

Birimlerin talebi ve Maliye Uzmanının isteği halinde de birimler arası görev yeri değişikliği mümkündür. Maliye Uzmanları ile Maliye Uzman Yardımcılarının görevlendirildikleri birimlerdeki çalışma yerleri birim amirince belirlenir.

Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan Maliye Uzmanlarına, görevli oldukları Genel Müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırılabilir.

Çalışma programı ve turne esası

Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli Maliye Uzmanlarının yıllık çalışma programları Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girer. Maliye Uzmanlarının merkezleri dışındaki çalışmaları turne esasına göre yapılır. Turne süreleri, Maliye Uzmanlarının kıdemlerine göre iki ila dört ay arasında belirlenir.

Yurtdışında eğitim ve görevlendirilme

Maliye Uzmanları, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde eğitim amacıyla yurtdışına gönderilebilir. Ayrıca, mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjan çerçevesinde yurtdışına geçici görevle gönderilebilir.

Yeniden atama

Maliye Uzmanı unvanını kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından ayrılıp kamu idarelerinde görev yapıp da yeniden atanmak isteyenler, adli ve idari ceza almamış olması ve Maliye Uzmanlığından ayrıldıktan sonra geçen sürenin beş yıldan fazla olmaması kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden Maliye Uzmanlığına atanabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.