logo yeni

calisanlar2 copy

SGK MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE AYLIK ÜCRETİ

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel13Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında, Sosyal Güvenlik Müfettişi olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile mesleğe alınan Müfettiş Yardımcıları istihdam edilmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

SGK Müfettişliği

Müfettişler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı adına, sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını denetlemek; kurumun merkez ve taşra teşkilâtı ile personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı ve Başkanlık talimatları çerçevesinde, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapmak; sosyal güvenlik mevzuatının verdiği yetkiye dayanılarak, Kurumla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişiler hakkında inceleme ve soruşturma yapmak;  kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirirler.

Görev yerleri

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.

Devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde grup başkanlığı şeklinde müfettişlerin çalışmaları sağlanır. İhtiyaç halinde, bu iller dışında da Grup Başkanlığı şeklinde müfettişlerin çalışmaları sağlanabilir.

Ücretleri

Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "SGK Müfettiş Yardımcısı", 2019 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 5.566 TL (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece Müfettiş kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Müfettiş yardımcılığına atanma

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, yapılacak giriş sınavını kazanmak şartıyla, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarı gösterenler başarı sırasına göre duyurulan boş kadrolara atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde çeşitli aşamalarda yetiştirilirler.

Birinci dönem çalışmaları: Sosyal güvenliğin tarihçesi, Sosyal Güvenlik Kurumunun görevleri ve organizasyon yapısının tanıtımı ile başlar ve teftiş, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Kurum işlem ve faaliyetlerinin öğretilmesi ve yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla altı ay süreyle teorik eğitim düzenlenir.

İkinci dönem çalışmaları: Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usul ve esaslarını öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir. Zaruri haller hariç, müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirme dönemi içerisinde aynı müfettişin refakatinde 6 aydan fazla kalmaz.

Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını tamamlayan müfettiş yardımcıları görevlerini yapmalarının yanı sıra, Kurumun görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından iki ay önce Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verirler. Bu tezler sınav kurulu tarafından değerlendirilerek verilen notlar üçüncü dönem çalışma notu sayılır.

Yetki verilmesi

Birinci ve ikinci dönem çalışmaları ile iki senelik hizmet süresini tamamlayanlar, yazılı olarak Yetki Sınavına tabi tutulurlar.  Yetki sınavında başarı sağlayan müfettiş yardımcılarına teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevi verilir.

Bu sınavda başarı sağlayamayan müfettiş yardımcıları, üç ay içinde yeniden yetki sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda da başarı sağlayamayan veya yetki sınavına katılmaya hak kazanamayan müfettiş yardımcılarına yeterlik sınavına kadar yetki verilmez.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma

Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler Yeterlik Sınavı beklenmeksizin Kurum içerisinde başka bir göreve atanırlar.

Yeterlik sınavı

Müfettiş yardımcıları, en az üç yıl fiilen çalışmak, olumlu bulunmak ve tez hazırlamak kaydıyla, müfettişlik için açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.

Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yetişme notu: Yetişme notu; birinci dönem, ikinci dönem ve üçüncü dönem çalışma notları ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından, müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, görev ve sorumluluk duyguları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında verilecek notun ortalamasıdır.

Yeterlik sınavı notu: Yeterlik sınavı notu; yetişme, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasından oluşur.

Müfettişliğe atanma

Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan aldıklarını gösterir belgenin aslını veya bilgisayar çıktısını ibraz etmeleri hâlinde, başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar.

Meslekten çıkarılma

Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler, Geçerli bir nedeni olduğunu belgeleyenler hariç, yeterlik sınavına girmeyenler,

Müfettişlik yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için, yeterlik sınavından itibaren iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler, Kurumda, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı dışında durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

Başmüfettişliğe yükselme

Müfettiş yardımcılığı dâhil müfettişlik mesleğinde en az on yıl çalışan müfettişlerden, görev ve sorumluluk bilinci, mesleki bilgileri, çalışma ve gayretleri yeterli bulunanlar, Rehberlik ve Teftiş Başkanının teklifi üzerine Başkan tarafından Başmüfettişliğe atanır.

Müfettişlerin yeniden atanması

Kurum içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifa ederek ayrılan müfettişler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında boş kadro bulunduğu ve meslekten ayrı kaldıkları süre içinde müfettişlik mesleğinin şeref ve onurunu zedeleyici harekette bulunmadıkları, ayrıca, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yararlı olabilecekleri anlaşıldığı takdirde, Rehberlik ve Teftiş Başkanının teklifi üzerine Kurum Başkanınca yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Müfettişlik güvencesi

Müfettişler teftiş hizmetlerinin gerekleri ile bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, kendi istekleri dışında diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; müfettiş raporu, sağlık raporu veya yargı kararı ile tevsiki esastır.

Yabancı dil eğitimi

Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının; müfettişliğe atanabilmek için gerekli olan KPDS belgesinin alınabilmesi, uluslararası toplantılara katılma, sosyal güvenlik alanında yabancı yayınları izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla, yabancı dil öğrenimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde, eğitim masrafları genel hükümlere göre Kurum tarafından karşılanır. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.