logo yeni

calisanlar2 copy

GÜMRÜK VE TİCARET MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI İLE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

mufettis-yardimcisiGümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında çalıştırılmak ve Gümrük ve Ticaret Müfettişi olarak yetiştirilmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı almaktadır.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır. 

Gümrük ve Ticaret Müfettişliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapan Müfettişler, Bakan adına teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma yaparlar. Yerine getirecekleri görevlerden bazıları şöyle:

-Müfettişler, gümrük bölgesi içinde bulunan bütün nakil vasıtalarını, bunların yük ve eşyasını, personel ve yolcularını muayene etmeye, Bakanlığın denetimine tâbi gümrük ambar, antrepoları ve serbest bölgelerdeki mevcut mallar ile bunların kayıtlarını incelemeye, teftiş etmeye yetkilidir.

-Müfettişler, tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ile genel hükümlere tabi kooperatif ve üst kuruluşlarını, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ile sicil işlemlerini, tüketici mevzuatı çerçevesinde faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşları, gözetim şirketlerinin ve firmalarının kuruluş, faaliyet ve işlemlerini, ticaret ve sanayi odalarını, ticaret odalarını, sanayi odalarını, deniz ticaret odalarını, ticaret borsalarını, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşları ile ürün ihtisas borsalarını, ticari şirketleri ve ticaret sicil memurluklarını, umumi mağazalar ve lisanslı depolar ile yurt içinde düzenlenen fuarları, toptancı halleri, pazar yerleri, hal hakem heyetleri ve üretici örgütlerini incelemeye ve denetlemeye yetkilidir.

Ücretleri

Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Gümrük ve Ticaret Müfettiş Yardımcısı”, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Ayrıca,1 inci derece Gümrük ve Ticaret Müfettişi kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Çalışma yerleri ve bağlılıkları

Başkanlık doğrudan Makama bağlıdır. Müfettişler teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalarını Makam adına yaparlar; Makam ve Başkan dışında herhangi bir merciden talimat almazlar.

Başkanlığın merkezi Ankara’dır. Gerektiğinde Başkanın teklifi ve Makamın onayı ile Ankara dışında da çalışma yerleri ile bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

Başkanlık doğrudan Makama bağlıdır. Müfettişler teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalarını Makam adına yaparlar; Makam ve Başkan dışında herhangi bir merciden talimat almazlar.

Müfettiş yardımcılığına giriş

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazananlar başarı derecelerine göre münhal kadrolara müfettiş yardımcısı olarak atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine ve bu Yönetmelikle belirtilen esaslar dâhilinde mesleki eğitime tabi tutulur.

Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetişme dönemine tabidirler. Müfettiş yardımcıları bu dönemde; teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturma usulleri ve ilgili mevzuat ile uygulanması konularında müfettiş refakatinde yetiştirilir.

Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, turne bölgesi ve süre kaydına bakılmaksızın Başkanlıkça belirlenecek çalışma programına göre müfettiş refakatinde görevlendirilirler.

Müfettiş yardımcılığında iki yıllık süreyi dolduranlardan Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucu yeterli olduğu anlaşılanlara; Başkanın önerisi ve Makamın onayı ile bağımsız iş görme yetkisi verilebilir.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma

Müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları müfettiş raporu veya yargı kararı ile sabit olan müfettiş yardımcısı hakkında; memurlukta adaylık süresini doldurmamış ise ilişiği kesilir, adaylık süresini doldurmuş ise, yeterlik sınavı beklenilmeksizin Bakanlık teşkilatında durumuna uygun kadroya atanır.

Yeterlik sınavına giriş şartları

Yeterlik sınavına girebilmek için müfettiş yardımcısının;

a) Müfettiş yardımcısı olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olması,

b) Refakatinde çalıştığı müfettişler ve Başkan tarafından düzenlenen müfettiş yardımcıları değerlendirme belgelerine göre, tutum ve davranışlarıyla iş disiplini yönünden müfettişliğe engel bir durumunun bulunmaması,

c) Yaptığı teftiş, inceleme, denetleme ve soruşturmalar ile düzenlediği raporlar ve diğer çalışmalarının Başkanlıkça yeterli bulunması,

gerekir.

Yeterlik sınavı

Müfettişlik yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki sınav da Ankara’da yapılır.

Yeterlik sınavının bütününe veya herhangi bir kısmına sağlık sebebi veya diğer haklı bir nedenle katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına veya bir sonraki yeterlik sınavının bütününe ya da eksik kalan kısımlarına katılarak sınavı tamamlarlar.

Müfettişliğe atanma

Yeterlik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müşterek kararname ile müfettişliğe atanırlar.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile geçerli bir mazereti olmaksızın yeterlik sınavına girmeyenlerin Başkanlıkla ilişikleri kesilir. Bunlar, Bakanlık teşkilatında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Grup başkanlıklarında görevlendirme

Müfettişlerin hangi grup başkanlığı bünyesinde görev yapacağı Makam tarafından belirlenir.

Bağımsız iş görme yetkisi verilen müfettiş yardımcıları, Teftiş, Gümrük İnceleme ve Soruşturma ile Ticaret İnceleme ve Soruşturma Grup Başkanlıklarının birinde ihtiyaçlar gözetilerek Makam tarafından görevlendirilir.

Başmüfettişliğe atanma

Başkanlıkta en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, başarı ve kadro durumu göz önünde tutularak müşterek kararname ile başmüfettişliğe atanırlar.

Müfettişliğe yeniden atanma

Herhangi bir nedenle istifa eden ya da Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmak üzere Başkanlıktan ayrılan müfettişlerden müfettişlik niteliklerini kaybetmemiş olanlar yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Müfettişlikten ayrıldıktan sonra Bakanlığın görev alanıyla ilgili ticaret ya da serbest meslek faaliyetiyle uğraşanlar ile bu tür özel ticari ya da sınaî kuruluşlarda görev alanlar yeniden müfettişliğe atanamazlar.

Müfettişlik güvencesi

Müfettişler, müfettişlik görevinin gerektiği gibi yürütülmesini engelleyecek sıhhî, ahlakî veya meslekî yetersizlikleri sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu veya yargı kararı ile tespit edilmedikçe görevlerinden alınamaz ve kendi istekleri dışında idarî bir göreve atanamazlar.

Turne süreleri

Turne süreleri, müfettişlik görev süresi esas alınmak üzere:

a) Yetkili müfettiş yardımcıları için 6 ay,

b) Görev süresi 10 yıldan az olanlar için 4 ay,

c) Görev süresi 10 ile 20 yıl arasında olanlar için 3 ay,

ç) Görev süresi 20 yıldan fazla olanlar için 2 ay,

olarak belirlenir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.© 

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.