logo yeni

TRT'YE YÖNETİM HİZMETLERİ UZMANI OLARAK NASIL GİRİLİR?

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

trt2TRT Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile Yönetim Hizmetleri Uzmanlığına atanmalarına ilişkin hususların da düzenlendiği “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınavları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” bugün yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre; 

Uzman Yardımcılığına Giriş

Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir. Uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmek için giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü-mülakat şeklinde iki aşamalı yapılır.

Giriş sınavına gireceklerde aranan şartlar arasında şu hususlar da yer alır:

-Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birinden mezun olmak.

-Giriş sınavına son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

-Geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türü veya türlerinden giriş sınavı ilanında belirtilen taban puanı almış olmak.

Yazılı ve sözlü sınav

Yazılı sınava, KPSS sonuçlarına göre başvuran adaylardan, sınav ilanında belirtilen puan türüne göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) katılabilir.

Sınav soruları, klasik veya test usulüne göre komisyon tarafından hazırlanır. Yazılı sınav; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, yükseköğretim kurumlarına veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır.

Başarı sırası yazılı ve sözlü-mülakat sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Adaylar, başarı sırası en yüksek adaydan başlanarak sıralamaya konulur ve başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, giriş sınavında başarılı olmak şartıyla atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda aday ise yedek olarak tespit edilir.

Uzman yardımcılığı süresi yetiştirilme

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Bu süre içerisinde, bağlı oldukları birimde yönetim hizmetleri uzmanlarının refakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar.

Uzman yardımcıları, Kurum mevzuatı ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

Uzmanlık Tezi

Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı veya kamu yönetimi ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlar.

Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde, tez konusu belirler. Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, on beş gün içinde yeni bir tez konusu belirler.

Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Kurumca gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanarak Kuruma teslim edilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Uzman yardımcısı Kurul huzurunda tezini sözlü olarak savunur. Tezi başarısız bulunan uzman yardımcılarına, yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Tezi kabul edilmekle birlikte tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısına iki ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavı yazılı şekilde ve tez değerlendirme gününden en az yedi gün sonra olmak üzere yapılır.

Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Kurumda en az üç yıl fiilen çalışmış olması ve uzmanlık tezinin başarılı bulunması şartları aranır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için yeterlik sınavında başarılı olması şarttır.

Bunun dışında, uzman ve uzman yardımcısı kadrolarına atama yapılamayacak.

Meslekten çıkarılma

Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumca durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları

Uzmanlar ve uzman yardımcıları, görev yaptıkları birime göre; Genel Müdür Yardımcısı, Daire ve Kurul Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, TRT Müdürü, Koordinatör, Ankara Radyosu Müdürü, Özel Kalem Müdürü ve Yönetim Kurulu Bürosu Müdürüne bağlı olarak çalışacaklar ve görev tanımlarına ve konumlarına uygun işlerde istihdam edilecekler.

Uzmanlar ve uzman yardımcıları, uzmanlık gerektiren çalışmaların ve görevlerin Kurum talimatları doğrultusunda mevzuata, plan ve programlara uygun olarak, süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesinden, hizmetlerin adil, verimli ve etkin sunulmasından Genel Müdüre ve bağlı bulundukları birim amirine karşı sorumlu olacaklar.

Yurtdışı eğitimi

Uzmanlar, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yurtdışına gönderilebilecek.

Uzmanlığa yeniden atama

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Kurumdaki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Kurumca uygun görülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilecek.

Mevcut uzman yardımcılarının durumu

Kurumda halen yönetim hizmetleri uzman yardımcısı olarak görevde bulunanların kazanılmış hakları saklı tutuldu.

Yönetmelik için tıklayınız… 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.