logo yeni

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ÜRÜN DENETMEN YARDIMCILIĞI VE ÜCRETİ

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel5T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, taşra teşkilatında görev yapmak üzere Ürün Denetmeni olarak yetiştirilmek amacıyla, giriş sınavı ile  Ürün Denetmen Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün  Denetmenleri, bağlı oldukları Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığından gelen talimatlar doğrultusunda piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlamak, veri tabanlarına işlemek, Kurumca alınan kararları ilgili kuruluşlara tebliğ etmek, yetkileri dahilindeki önlemlerin uygulanmasını sağlamak, idari yaptırım kararlarının uygulanmasını takip etmek gibi görevleriilgili denetimleri mevzuata uygun olarak yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrolu olarak istihdam edilirler.

Görev yerleri

Denetmenler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bağlı olarak ve merkezden görevlendirilmek suretiyle bu Kurum tarafından belirlenen illerde oluşturulan gruplarda çalıştırılırlar. Denetmenlerin görev yerleri gerek görülmesi halinde Kurum tarafından değiştirilebilir.

Ücretleri

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Ürün Denetmen Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 3.325 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Denetmenliğe giriş

Denetmenliğe, denetmen yardımcısı olarak yarışma sınavıyla girilir. Denetmen yardımcılarından yeterlik sınavını kazananlar denetmen olarak atanırlar.

Yarışma sınavını kazananlar, istenecek belgeleri, duyurulan süre içinde ibraz etmeleri halinde, denetmen yardımcısı olarak atanmaya hak kazanırlar. Mücbir sebepler hariç olmak üzere belirlenen süre içerisinde evraklarını teslim etmeyen adayların atamaları yapılmaz.

Yetiştirilme

Denetmen yardımcısı kadrosuna atananlar, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine tabi tutulur ve bunun yanı sıra çeşitli programlar dahilinde yetiştirilirler.

Tez hazırlama

Denetmen yardımcıları, görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, denetim yöntemleri ve benzeri konularda tez hazırlarlar.

Denetmen yardımcılarına göreve başlamalarından itibaren, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin sonunda verilecek tez konuları belirlenir.

Tez konusunun kesinleşmesinden itibaren bir yıl tez hazırlama süresi verilir.

Denetmen yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır.

Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen denetmen yardımcısı, başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin başarılı bulunmaması

Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyen denetmen yardımcılarına tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilâve süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen Denetmen yardımcıları unvanlarını kaybederler ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı

Denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar, araştırma, inceleme ve denetim yöntemleri konusunda edindikleri bilgi ve tecrübe ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikler konusunda kazanımlarını tespit etmek amacıyla yeterlik sınavı yapılır.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümdür.

Denetmen yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışanlar ve tezleri kabul edilmiş olanlar yeterlik sınavına çağrılırlar.

Yeterlik sınavında başarılı olmak için, yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı en az 70 puan almak gerekir.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar

Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde; geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanamayanlara, bir yıl içinde yeni bir sınav hakkı verilir.

İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar denetmen yardımcılığı unvanını kaybederler ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Denetmenliğe atanma

Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi ibraz ettiği tarih itibarıyla, durumlarına uygun ürün denetmeni kadrolarına atanırlar.

Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler denetmen yardımcısı unvanını kaybeder ve denetmen yardımcılığı ile ilişkileri kesilerek Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı başka kadrolara atanırlar.

Görevden alınma

Denetmen ve denetmen yardımcılarından, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile bu görevi yapamayacağı tespit edilenler, görevden alınarak durumlarına uygun bir göreve atanırlar.

Mesai saatleri dışında çalışma

Denetim yapılan yerin çalışma saatleri ve denetimin niteliği göz önünde bulundurularak, gerektiğinde denetmenlere, mesai saatleri dışında da denetim görevi verilebilir.

Denetmenliğe yeniden atanma

Ürün denetmenliği kadrosundan kendi isteği ile ayrılanlar, boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde yeniden denetmenliğe atanabilirler.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.