logo yeni

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

uzman yrdTürk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Kurumun uzmanlık gerektiren görevlerinin yerine getirilmesinin sağlamak amacıyla, sözleşmeli “Akreditasyon Uzmanı” ve “Akreditasyon Uzman Yardımcısı” istihdam etmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Türk Akreditasyon Kurumu meslek personeli

Türkiye'deki uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek amacıyla, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen, idarî ve malî özerkliğe sahip Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) kurulmuştur.

Kurumun uzmanlık gerektiren görevlerinin meslek personeli tarafından yerine getirilmesinin sağlanması için, sözleşmeli “Akreditasyon Uzmanı” ve “Akreditasyon Uzman Yardımcısı” istihdam ına gidilmiştir.

Ücret 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Türk Akreditasyon Kurumunda görev yapan uzman unvanlı meslek personeline ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdî ödemelerin bir aylık toplam net tutarının Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak malî haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemeyeceğini hükme bağlamıştır.

Bu çerçevede, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Akreditasyon Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında aylık 4.086 TL net ücret alabiliyor. Aylık maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Uzman yardımcılığına atama 

Giriş sınavını kazananlar, istenilen bilgi ve belgeleri Kuruma verdikten sonra Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. 

Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Bu süre içerisinde çeşitli planlar dahilinde yetiştirilirler.

Tez hazırlama

Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Kurumda iki yılını tamamlayan uzman yardımcılarına, Kurumun görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu verilir. Belirlenen tez konusu en fazla üç ay içerisinde uzman yardımcısının talebi ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

Uzman yardımcısı tezini, verilen tarihten itibaren en geç on iki ay içinde teslim etmek zorundadır.

Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcılarına altı ay ilave süre verilir.

Uzman yardımcıları, hazırladıkları tezleri komisyon önünde sözlü olarak savunur.  Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlaması için en fazla altı aylık ek süre verilir.

Yeterlik sınavı

Akreditasyon uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl fiilen Kurumda görev yapmış olmak ve hazırladıkları uzmanlık tezinin başarılı kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha verilir.

Uzmanlığa atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için; yeterlik sınavında başarılı olması ve uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinden YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmesi gerekir.

Uzman yardımcılığından çıkarılma

Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun idari personel unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

-Kurumun görev alanına giren konularda denetim, inceleme ve araştırma yapmak ve bu faaliyetleri Kuruma raporlamak.

-Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme, denetleme ve diğer çalışmalara katılmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak.

-Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.

-Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.

-Amirleri veya amirleri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

Yurtdışı eğitimi

Uzmanlar, inceleme ve araştırma yapmak, mesleki bilgilerini geliştirmek ve yabancı dil yeterliliklerini sürdürmek, arttırmak, yurt dışı yüksek lisans ve/veya doktora eğitimi almak, yurt dışında bilgi, görgü artırmak, staj veya ihtisas yapmak amacıyla yurtdışına gönderilirler.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Kurumdaki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Kurumca uygun görülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.