logo yeni

PTT MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

kariyer2PTT Genel Müdürlüğü, Kurum ihtiyaçları çerçevesinde Müfettiş olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı almaktadır. 

PTT Müfettişliği

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Genel Müdürlüğünde, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (I) sayılı cetvelde gösterilen ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur statüsünde istihdam edilen personel arasında yer alan Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, PTT Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görev yaparlar ve PTT’nin merkez ve taşra teşkilatına ait birimlerinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapma gibi görevleri yerine getirirler.

Ücretleri

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde, bekar ve çocuksuz bir "PTT Müfettiş Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Görev yerleri

Teftiş kurulunun görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez müfettişlerin de görev merkezidir. Devamlı denetim ve teftişin sağlanması amacıyla İstanbul ve İzmir'de de çalışma merkezleri kurulmuştur.

Görev yerinin belirlenmesinde müfettişlerin isteği esastır.

Müfettişliğe giriş

PTT Müfettişliğine, Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara'da yapılır. Yazılı sınav İstanbul ve İzmir'de de yapılabilir.

Yetiştirilmeleri

Giriş sınavında başarı göstererek Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atananlar, 3 yıllık yardımcılık döneminde çeşitli programlar dahilinde yetiştirilirler.

a)Birinci dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığının yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

b)İkinci dönem çalışmaları; Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik olarak gruplar halinde özel amaçlı teftişler gerçekleştirilir. Bu aşamada, mevzuat ve uygulamasının, teftiş ve soruşturma yöntemlerinin yeteri derecede öğrenilmesinin sağlanması amaçlanır.

c)Üçüncü dönem çalışmaları; birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma

Müfettiş Yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve özellikleri ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları belgelenen müfettiş yardımcıları "Yeterlik Sınavı" beklenilmeksizin Teftiş Kurulu dışında bir başka göreve nakil edilirler.

Yeterlik sınavı ve müfettiş kadrosuna atanma

Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık bir yardımcılık döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılır.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar Müfettiş kadrolarına atanırlar. Yeterlilik sınavında başarı gösterenlerin müfettişliğe atanmaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır.

Başmüfettişliğe yükselme

Başmüfettişliğe yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret, ba­şarı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenimin olumlu olması ile müfettiş yardımcılığı süresi dahil en az 10 yıllık müfettişlik yapmış olmaktır.

Teftiş Kurulundan ayrılanların yeniden atanması

İstifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişlerin Teftiş Kuruluna yeniden kabulleri, kuruldan ayrı bulunduktan süre içinde kanuni yönden hüküm giymemiş olmak, disiplin yönünden ise kısa süreli durdurma ya da daha üst bir ceza almamış olmak koşuluyla Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır. Ancak 5 yıldan fazla süreyle müfettişlikten ayrı kalanlar kurula alınamaz.

Müfettişlik güvencesi

Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır;

 “Turne” ve  “Turne Dışı” teftiş

PTT Genel Müdürlük daireleri ve bağımsız birimler ile Ankara, İstanbul, İzmir Başmüdürlük merkez teşkilatı ve bu yerlerin belediye hudutları içindeki birimler "Turne Dışı Teftişi", bunların dışında kalan yerler ise "Turne Teftişi" kapsamına girer.

Teftiş programları Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatı ile denetimi kuruluşa ait birimlerin iş kapasitesi ve çalışma durumlarıyla daha önceki teftiş programları ve müfettiş kadrosu göz önünde tutularak "Turne" ve "Turne Dışı" teftiş esasına göre hazırlanır.

Yabancı ülkelere gönderilme

Bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak amacıyla, müfettişler kıdem sıralarına göre, en çok 1 yıl süreyle yurtdışına gönderilebilir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.