logo yeni

calisanlar2 copy

BDDK MURAKIP YARDIMCILIĞI VE UZMAN YARDIMCILIĞI İLE MAAŞLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

uzmanyardimcisiBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürütmek üzere, meslek personeli olarak çeşitli öğrenim dallarında bankalar yeminli murakıp ve yardımcısı, bankacılık uzman ve yardımcısı, hukuk uzman ve yardımcısı, bilişim uzman ve yardımcısı ile  BDDK uzman ve yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

BDDK meslek personeli

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli, Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten bankalar yeminli murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları, bilişim uzman ve yardımcılar ile BDDK uzman ve yardımcılarından oluşmaktadır.

Kuruma murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı olarak atanacakların yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları şarttır.

Murakıp yardımcılığı ve uzman yardımcılığı sonrasında ise ilgisine göre “bankalar yeminli murakıbı”, “bankacılık uzmanı”, “hukuk uzman”, “bilişim uzmanı” ve "BDDK uzmanı"  kadrolarına atanırlar.

Ücretleri

9 uncu derecenin 1 inci kademesinden göreve başlayan ve hizmeti bulunmayan, bekar ve çocuksuz “Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı” ve “Bankacılık Uzman Yardımcısı”, "Hukuk Uzman Yardımcısı", "Bilişim Uzman Yardımcısı" ve "BDDK Uzman Yardımcısı", 2020 yılının ilk altı aylık döneminde aylık 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Yardımcılık süresi

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, mesleğe alındıktan sonra en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yardımcılık süreleri, ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

Yetiştirilme esasları

BDDK, hazırlayacağı genel ve özel yetiştirme programları ile murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının, yardımcılık dönemlerinde en iyi şekilde yetişmelerini sağlar.

Temel eğitim

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları yetiştirme programları süresince Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde temel eğitime tabi tutulur.

Temel eğitimde başarılı bulunanlar, yardımcılıkları süresince en az iki ana hizmet biriminde görevlendirilir.

Yetki Sınavı

Kurumda en az iki yıl çalışmış murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları yetki sınavına girme hakkını elde eder. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yetki sınavına girme süreleri, ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

Mazeretleri sebebiyle yetki sınavına giremeyenlerce ibraz edilen belgeler, yetki sınavı komisyonu tarafından incelenerek sonuca bağlanır. Haklı ve geçerli mazeretleri yetki sınavı komisyonu tarafından kabul edilenler, mazeretlerinin kalktığı tarihten itibaren, yetki sınavına giriş için gerekli şartları taşımayanlar ise gerekli şartları haiz oldukları tarihtenitibaren üç ay içerisinde sınava alınırlar.

Yetki sınavında başarılı olan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, yeterlik sınavına kadar geçecek olan dönem içinde tek başına yerinde denetim ve gözetim yapabilme yetkisi verilir. Yetki sınavında başarılı olamayanlar, yardımcılıkları süresince tek başına yerinde denetim ve gözetim yapamazlar.

Tez Hazırlama

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, yetki sınav sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde istihdam edildikleri birim amiri tarafından belirlenecek tez konusunu, bağlı bulundukları daire başkanlıkları aracılığıyla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirir.

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, belirlenen tez konusunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren tezlerin hazırlanması için sekiz ay süre verilir.

Süresi içinde tezlerini sunmayan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, teslim edememe sebebi de dikkate alınmak suretiyle tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere Başkan tarafından ek süre verilir.

Sundukları tezleri kabul edilmeyenlere ikinci bir tez hazırlamaları için tez jürisi tarafından altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavı, mesleki mevzuat bilgisinin ölçülmesine yönelik olarak yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl çalışmış olmaları ve hazırladıkları tezin tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Üç yıllık süreye aylıksız izinde ve toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izninde geçen süreler dahil değildir.

Yazılı sınav grupları ve konuları, kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır.

Yazılı sınavın tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde, murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları Kurumun görev alanına giren konularda sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava katılamazlar. Geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır.

Yeterlik sınav sonucu

Yeterlik sınav notu yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasından oluşur ve başarı sıralamasında bu not esas alınır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, yeterlik sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak kaydıyla, yeterlik sınavı komisyonları tarafındanbelirlenecek bir tarihte ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulur.

Bankalar yeminli murakıplığı, ilgili uzmanlıklara atanma ve meslekte yükselme

Tezi kabul edilen, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanını aldığını belgeleyen murakıp yardımcıları, bankalar yeminli murakıbı; uzman yardımcıları ise ilgisine göre bankacılık, hukuk, bilişim, BDDK uzmanı kadrolarına atanırlar. Atama yapılabilmesi için gerekli olan yabancı dil puanını gösterir belgeye, yardımcılık döneminde veya yeterlik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olunması şarttır.

Murakıp yardımcılığı ve uzman yardımcılığından çıkarılma

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süreye rağmen mazereti olmaksızın tez hazırlamayanlar veya tezleri kabul edilmeyenler,

b) Yeterlik sınavında iki defa başarı gösteremeyenler veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,

murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanını kaybederler.

Murakıp yardımcıları diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir, uzman yardımcıları ise Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Öte yandan, murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarından temel eğitim sonucunda yapılacak sınavda 100 üzerinden 59 veya daha aşağı puan alanların Kurumdaki görevine son verilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. Ancak "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.