logo yeni

DIŞİŞLERİ UZMANLIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

disisleri bakanligiDışişleri Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak ve uzmanlık gerektiren işlerde görevlendirilmek amacıyla, yurt dışı atamaya tabi olmayan Dışişleri Uzmanı ve Dışişleri Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Dışişleri Uzmanlığı

Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası mevzuat kapsamında verilmiş olan görevleri; düzenli, etkili, hızlı ve verimli bir şekilde yürütmek, Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık görevlerini yapmak amacıyla istihdam edilen Dışişleri Uzmanı ve Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı birimlerinde görev yapan ve yurt dışı atamaya tabi olmayan kariyer memurlarıdır.

Ücretleri

Dışişleri Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Dışişleri Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece Dışişleri Uzmanı kadrosunda bulunanlar hakkında; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman yardımcılarının atanması

Giriş sınavını kazanan, gerekli bilgi ve belgeleri sunan ve gerekli koşulları taşıyanlar Dışişleri Bakanlığı uzman yardımcılığı kadrolarına atanır.

Tez hazırlama

Uzman Yardımcısı, Bakanlığın görev sahası ile ilgili konularda bir tez konusu seçer. Tez konusu,  adaylıkta geçen süre dahil ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışıldıktan sonra ilgili birime bildirilir.

Uzman Yardımcısı, tez konusunu belirlendikten itibaren en geç bir yıl içinde, tezini teslim eder.

Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Tezi uygun görülen ve savunması başarılı bulunan ve adaylık dahil ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere üç yıllık çalışma süresini tamamlayan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Uzmanlık yeterlik sınavı

Yeterlik sınavına girebilmek için uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl Bakanlıkta görev yapılmış olunması, hazırlanan tezin kabul edilmiş olması gerekir.

3 yıllık süreye aylıksız izin ile toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izinleri dahil değildir.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü aşamadan oluşur.

Yeterlik sınavının yazılı aşaması Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere iki bölümden oluşur. Söz konusu bölümlerde uzman yardımcılarından uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda değerlendirme yapması istenir. Başarılı olabilmek için her iki bölümden de asgari yetmiş puan alınması şarttır.

Yeterlik Sınavının sözlü aşamasında uzman yardımcılarının öncelikle güncel dış politika konularına olan hakimiyeti ile muhakeme ve ifade yeteneği ölçülür.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde KPDS’den asgari (B) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etme şartına bağlıdır. İbraz edilen puanların, ibraz tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde alınmış olması şarttır.

Başarısız sayılma

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir sonraki sınava girme hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri

Dışişleri Uzman Yardımcılarının görevlerinden bazıları şunlardır:

-Birimlerince yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli bilgi, veri ve belgeleri derlemek ve gerekli çalışmaları yapmak,

-Görev yaptıkları birimin görev alanları öncelikli olmak üzere, mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı amirlerince de öngörülen ve talep edilen Türkçe ve yabancı dildeki ulusal ve uluslararası yayınları takip ederek, bunların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu üç ayda bir görev yaptığı birime sunmak,

Çalışma programları

Uzman Yardımcılarının çalışmaları, bağlı bulundukları birimler düzeyinde hazırlanıp, Bakanlıkça onaylanacak bir çalışma programı çerçevesinde yürütülür.

Eğitimleri

Uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.

Mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurtiçi eğitim imkanları da sağlanabilir.

Yabancı dil bilgilerini geliştirmek amacıyla, uygun görülen yabancı dil kurslarından mevzuatı uyarınca yararlandırılabilir.

Yeniden atanma

Uzman unvanını kazandıktan sonra Dışişleri Bakanlığındaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve mevzuatında öngörülen şartları taşımak kaydıyla uzmanlığa yeniden atanabilirler.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.