logo yeni

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMANLIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yürütülecek görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, GİH Sınıfında Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı” istihdam etmektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığı

Din İşleri Yüksek Kurulun tarafından yürütülmesi öngörülen, İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini ve güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar vermek, görüş bildirmek ve dinî soruları cevaplandırmak; dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapmak; yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini, dinî-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dinî-kültürel oluşumları incelemek, değerlendirmek; yurt içinde ve yurt dışında İslam dini ile ilgili gelişmeleri, dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip etmek, bunları değerlendirmek gibi bir takım görevlerin yerine getirilmesi amacıyla Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı istihdam edilir.

Ücretleri

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı”, 2017 yılının ikinci yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 4.359 TL maaş alabiliyor. 

Öte yandan,1 inci derece Diyanet İşleri Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Yarışma sınavı

Uzman yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı (Başkanlık) tarafından yapılan yarışma sınavı ile mesleğe alınır. Yarışma sınavı, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak uygun görülecek tarihlerde Başkanlık personeli arasında yapılır.

Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir.

Uzman yardımcılığına atanma

Yarışma sınavındaki başarı sıralamasına göre asıl listede kazanan adaylar Uzman Yardımcısı olarak atanırlar. İlan edilen kadrolarda yeni bir sınav ilanına kadar çeşitli sebeplerle boşalma olması halinde bu kadrolara yedek listedeki adaylardan atama yapılabilir.

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmesi

Uzman yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanacak programa göre, temel ve hazırlayıcı eğitime tâbi tutulurlar.

Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, tez konularıyla ilgili araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak, yabancı dil seviyelerini geliştirmek ve incelemelerde bulunmak amacıyla uzman yardımcıları iki yılı geçmemek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

Tez hazırlama

Bir yılını tamamlayan uzman yardımcıları tez çalışmasına başlatılır.

Uzman yardımcısı, tez konusunun belirlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde tezi hazırlar ve teslim eder.

Tez değerlendirmesi yeterli görülen uzman yardımcısı, tez savunmasına çağrılır. Tez, kabul edilen uzman yardımcısı mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Değerlendirme ve savunma aşamalarında tezle ilgili eksikliklerin giderilmesi için tez sahibine en fazla altı aya kadar ek süre verilebilir. Tezi yetersiz görülen uzman yardımcısı, mesleki yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

Mesleki yeterlik sınavına girebilme şartları

Mesleki yeterlik sınavına girebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adaylıkta geçen süreler de dâhil en az üç yıl uzman yardımcısı olarak Başkanlıkta görev yapmış olmak,

b) Tezi kabul edilmiş olmak,

c) Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça ve Balkan ve Kafkas dillerinin herhangi birinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine sahip olmak,

ç) Uyarma ve kınama cezası hariç son beş yılda disiplin cezası almamış olmak,

d) Uzman yardımcısı için belirlenen performans ölçütleri ve değerlendirme formuna göre başarılı olmak.

Aylıksız izinli geçirilen süreler ile altı ayı geçen hastalık izni süreleri, birinci fıkranın (a) bendinde geçen sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Mesleki yeterlik sınavı

Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcılarının, uzman kadrolarına geçişlerinde Başkanlıkça mesleki yeterlik sınavı açılır.

Mesleki yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava çağrılır.

Yazılı sınav aşağıdaki konulardan yapılır:

a) Kur'an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Fıkıh,

ç) Tefsir,

d) Hadis,

e) Akaid-Kelam,

f) Anayasa, Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı.

Uzmanlığa atanma

Mesleki yeterlik sınavında başarılı olan uzman yardımcıları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanlığına atanır.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.