sbanner

logo yeni

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Bakanlıklar ile Başbakanlığa bağlı kuruluşlar, merkez teşkilatlarında “Avrupa Birliği Uzmanı” olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı istihdam edilmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Avrupa Birliği Uzmanlığı

14 Nisan 1987 tarihinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne resmen tam üyelik başvurusunda bulunmasından sonra, kamu kurumlarında Avrupa Birliği ile ilgili birimler kurulmaya başlanmıştır. Avrupa Birliğiyle ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bakanlıkların ve Başbakanlığa bağlı kuruluşların kendi görev alanları ile sınırlı Avrupa Birliğiyle ilgili birimler kurmak, bu birimlerin görevlerini ve buralarda çalıştırılacak uzman yardımcıları ile uzmanların istihdam şekillerini düzenlemek amacıyla da 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çıkarılmıştır. 

Ücretleri

Avrupa Birliği Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı”, 2017 yılının ikinci yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 4.359 TL maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece Avrupa Birliği Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığına giriş

Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir. Giriş sınavı, KPSS sonrası yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

Giriş sınavına alınacaklarda Avrupa Birliği içerisinde geçerli dillerden en az birinde YDS'den en az (C) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartı da aranır.

Giriş sınavına, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya kurumca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve sınav duyurusunda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilmektedir.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

Uzman Yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulur. Yetiştirilmeleri için üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcısı, Kurumun görev alanıyla ilgili konularda aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dahil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresinin bitiminde bir tez konusu belirler. Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç oniki ay içinde tezin teslim edilmesi zorunludur.

Uzman yardımcısı tezini Tez Değerlendirme Komisyonu önünde sözlü olarak savunur. Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlaması veya yeni bir tez hazırlaması için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavı

Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl Kurumlarda görev yapmış olan ve hazırladıkları uzmanlık tezi başarılı bulunan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı, yazılı veya sözlü şekilde yapılır.

Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanamayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha verilir.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan ve Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS'den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Kuruma ibraz eden uzman yardımcıları Avrupa Birliği Uzmanı kadrolarına atanır.

Başarısızlık hali

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumca durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri

Avrupa Birliğiyle ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla istihdam edilen uzman yardımcılarının görev ve yetkilerinden bazıları şunlar:

-Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.

-İlgili Kurumun görev alanına giren konularda uzmanlarca yapılacak araştırma ve çalışmalara katılmak ve gerektiğinde tek başına araştırma ve çalışmalar yapmak.

-Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.

-İlgili Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.

-Birim amirleri veya birim amirleri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.