logo yeni

MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

 
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin (düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç)  merkez ya da taşradaki malî hizmetler birimlerinde çalıştırılmak üzere, giriş sınavı ile malî hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcısı istihdam edilmektedir.

Nerelerde görev yaparlar?

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî hizmetler birimlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen malî hizmetler uzman ve uzman yardımcıları; atanacakları kurumların strateji geliştirme başkanlıkları ve strateji geliştirme daire başkanlıkları ile strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüklerinde, bu birimlerin kurulmadığı idarelerde ise bu idarelerin mevcut yapılarında malî hizmetlerini yürüten birimlerinde, mahalli idarelerde ise ilgili mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde kurulacak birimlerde görev yaparlar.

Ücretleri

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, merkez veya taşra teşkilatında görev yapıyor olmalarına göre farklı belirlenmiştir.

Kurumların merkez teşkilatlarında görev yapan Mali Hizmetler Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak belirlenirken, taşra teşkilatlarında görev yapanların aylıkları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenmektedir. Buna göre;

-Kurumların merkez teşkilatı kadrolarında 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 3.460 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

-Kurumların merkez teşkilatına ait sayılmayan kadrolarında 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 3.306 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Uzman yardımcılığına giriş

Malî hizmetler uzmanlığı mesleğine özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak girilir.

Alınacak uzman yardımcılarının sayısı, idarelerin kadro ve pozisyon durumları ile taleplerine göre Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Özel yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınavlardan oluşması halinde özel yarışma sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adayların, bu sınavlarda aldıkları puanının aritmetik ortalamasıdır.

Adaylar özel yarışma sınavındaki başarı sıraları ve yaptıkları tercihlere göre tarafından idarelere yerleştirilirler.

Özel yarışma sınavında başarılı olup herhangi bir idareye yerleştirilemeyen adaylar arasından, yerleştirme yapılamayan boş kadro veya pozisyonlara, dördüncü fıkrada belirtilen esaslara göre Maliye Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren üç ay içerisinde ek yerleştirme yaptırılabilir.

Uzman yardımcılığına atama

ÖSYM tarafından ilgili idarelere yerleştirilenlerden, yerleştirme sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde gerekli belgelerle birlikte yerleştirildikleri idarelere başvuranlar, malî hizmetler uzman yardımcısı olarak atanırlar. Bu süre içerisinde başvurmayanların atama işlemi yapılmaz.

İdareler, adayların başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içinde atama işlemlerini tamamlamak ve yapılan atamaları toplu olarak Maliye Bakanlığına bildirmek zorundadır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

Uzman yardımcılarının yetiştirilmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esas olmakla birlikte, idarelerin malî hizmetler birimi ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanacak yetiştirme programları çerçevesinde en iyi biçimde yetiştirilmelerine özen gösterilir.

Uzman yardımcıları hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve uzmanlık tezi olmak üzere üç aşamalı bir yetiştirme programına tabi tutulur.

Hizmet içi  ve mesleki eğitim

Hizmet içi eğitim, uzman yardımcılarının görev yaptıkları idareler tarafından verilir. Bu eğitim, uzman yardımcılarının göreve başladıkları tarihten itibaren 6 ay içinde ve 120 saatten az olmamak üzere görev alanlarıyla ilgili konularda mevzuatın öğretilmesi ve uygulamanın gösterilmesini kapsayacak şekilde idarelerin hazırlayacakları eğitim programı çerçevesinde gerçekleştirilir.

Mesleki eğitim, 120 saatten az olmamak üzere 17 nci maddede belirtilen konularda Maliye Bakanlığı tarafından verilir.

Uzmanlık tezi

Uzman yardımcılarına; aylıksız izinler ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süreleri hariç olmak üzere, on altı aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz gün içinde malî hizmetler birimince görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu verilir.

Uzmanlık tezi, en geç yirmi altı aylık fiili hizmet süresi sonunda tez jürisine verilir. Tez jürisi bir ay içerisinde tezi değerlendirerek uzman yardımcısını tez savunmasına çağırır.

Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için dört ay ilave süre verilir. Bu süre içerisinde teslim edilen tez, jüri üyeleri tarafından bir aylık süre içerisinde değerlendirilerek uzman yardımcısı tez savunmasına çağrılır. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen uzman yardımcıları yeterlik sınavına alınmaz.

Yeterlik sınavı

Tezi kabul edilen uzman yardımcısı, atandığı idarede en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır. Aylıksız izinler ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri bu süreye dahil edilmez.

Üç yıllık fiili hizmet süresini doldurmamaları nedeniyle yapılacak yeterlik sınavına katılamayan uzman yardımcıları bir sonraki yeterlik sınavına alınır.

Ek sınav hakkı

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren; geçerli mazeretine istinaden sınava katılamayanlara mazeretlerinin sona ermesinden itibaren, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olanların Malî Hizmetler Uzmanı kadro/pozisyonlarına atanabilmeleri, uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olma şartına bağlıdır.

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya ikinci sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

idarelerinde durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara veya pozisyonlara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görev esasları

Uzman ve uzman yardımcıları, malî hizmetler birimi dışında çalıştırılamaz. Uzman ve uzman yardımcılarına Yönetmelikte belirtilen görevler dışında görev verilemez.

İdarelerin, uzman yardımcılarını malî hizmetler biriminin tüm fonksiyonlarında bilgi ve deneyim elde etmelerini sağlamak üzere dengeli bir şekilde görevlendirmeleri esastır.

Kurumlar arası naklen geçiş

Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığı döneminde, başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanamazlar.

Uzman olarak ilk kez atandıkları idarede 657 sayılı Kanuna tabi olarak en az üç yıl süreyle görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakatiyle başka bir idarenin aynı unvanlı kadrolarına naklen atanabilirler.

Uzmanlığa yeniden atanma

Uzmanlık kadro veya pozisyonunda çalışırken bu kadro veya pozisyondan ayrılıp, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin başka kadro veya pozisyonlarında görev alanlardan yeniden uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro veya pozisyon bulunması halinde idarelerin aynı statüdeki uzmanlık kadro veya pozisyonuna atanabilirler.

Göreve başladıkları idarede uzmanlığa atandıktan sonra üç yıllık süreyi doldurmayan malî hizmetler uzmanları sadece ayrıldıkları idarelere yeniden atanma talebinde bulunabilirler.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.