logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞİ VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı emrinde, gelir mevzuatı çerçevesinde vergi incelemeleri yapmak ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere Vergi Müfettişi istihdam edilmektedir. Vergi Müfettişi olarak yetiştirilmek üzere, ihtiyaca göre açılan giriş sınavları yoluyla da Vergi Müfettiş Yardımcısı alınmaktadır.  

Vergi Müfettişliği nedir?

Maliye Bakanlığı’nda mevcut dört vergi denetim birimi olan “vergi denetmenleri”, “maliye müfettişleri”, “hesap uzmanları” ve “gelirler kontrolörleri”, “Vergi Müfettişi” unvanıyla Vergi Denetim Kurulu çatısı altında birleştirilmiştir.

Vergi Müfettişleri, Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak; Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında inceleme, teftiş, denetim ve soruşturmalar yapmak; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, karar ve tebliğlere göre incelemeler yapmak; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelemeler yapmak; 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili memurların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli hakkında görüş bildirmek; mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini Başkanlığa bildirmek ve benzeri görevleri yapmak üzere istihdam edilirler.

Ücretleri

Vergi Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Vergi Müfettiş Yardımcısı”, 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan,1 inci derece Vergi Müfettişi kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Atanma ve görevlendirilmeleri

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanırlar.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık emrinde özel eğitim veya temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitimler sonrasında yapılacak sınavlara göre görevlendirilecekleri Grup Başkanlıkları belirlenir.

Özel eğitim

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %20, üç aylık özel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

Özel eğitim sınavının yapılması ve değerlendirilmesi

Özel eğitimin sonunda, Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan bir sınav yapılır.

Sınav sonucu, başarı sırasına göre oluşturulan liste, en başarılı ilk  %25’e girenleri de içerecek şekilde, duyurulur.

En başarılı ilk %25’e girenler, Bakan tarafından (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir. En başarılı ilk %25’e giremeyenler, başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate alınarak (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.

Temel eğitim

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan yapılan giriş sınavında en başarılı ilk %20’ye giremeyenler, üç aylık temel eğitime tabi tutulur.  Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

Temel eğitime tabi tutulanlar, başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate alınarak Başkanlık tarafından (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.

Vergi Müfettişlerinin Yetiştirilmeleri

Vergi Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir yardımcılık dönemine tabidirler ve yardımcılık dönemini turneler, eğitim ve benzeri faaliyetler dışında esas olarak dâhil oldukları Grup Başkanlıklarında geçirirler. Özel ve temel eğitimde geçen süreler üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.

Vergi Müfettiş Yardımcılarına yetki verilmesi

Vergi Müfettiş Yardımcıları, mesleğe girişlerinden itibaren fiilen 18 ay çalıştıktan sonra, Başkanlıkça tespit edilen bir tarihte yetki sınavına tabi tutulurlar. 18 aylık sürenin hesabında özel ve temel eğitimde geçen süreler de dikkate alınır. Yıllık izin ve süt izinleri hariç, 20 günden fazla olmamak üzere izinli gün sayıları ile raporlu gün sayıları fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz. Sınav sonucunda yeterli görülenlere re’sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilir.

Yetki sınavında başarılı olamayanlar, en az üç ay süresince bir Vergi Müfettişinin refakatinde çalıştıktan sonra, Başkanlıkça belirlenen bir tarihte yeniden yetki sınavına girerler. Bu sınavda da başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, performans değerlendirmesine göre başarısız sayılır. Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan bu kişiler, Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yıllık izin ve süt izinleri hariç, 20 günden fazla olmamak üzere izinli gün sayıları ile raporlu gün sayıları fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Atanma

Yeterlik sınavında başarı gösterenler Vergi Müfettişi olarak atanırlar. Vergi Müfettişi olarak atananlar, girdikleri yeterlik sınavlarındaki başarı sıralarına göre (B), (C), (Ç) ve (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilirler. Bu görevlendirmeler,  Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı'nda görev yapmakta iken Vergi Müfettişi olarak atananlardan yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı yüzde beşi ile Vergi Başmüfettişi olarak atananlardan en başarılı yüzde beşi, Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ya da Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığı bünyesinde yapılır.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar, sınava girmeyenler veya sınavda başarılı olamayanlar

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayan, yeterlik sınavında başarılı olamayan veya özürsüz olarak yeterlik sınavına girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Yeterlik sınavının bütününe veya sınavın herhangi bir aşamasına sağlık, doğal afet ve benzeri haklı bir özre dayanarak katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına veya bir sonraki yeterlik sınavının kişinin durumuna göre bütününe veya eksik kalan aşamalarına katılarak, sınavı tamamlarlar.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.