logo yeni

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞİ VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı emrinde, gelir mevzuatı çerçevesinde vergi incelemeleri yapmak ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek üzere Vergi Müfettişi istihdam edilmektedir. Vergi Müfettişi olarak yetiştirilmek üzere, ihtiyaca göre açılan giriş sınavları yoluyla da Vergi Müfettiş Yardımcısı alınmaktadır.  

Vergi Müfettişliği nedir?

Maliye Bakanlığı’nda mevcut dört vergi denetim birimi olan “vergi denetmenleri”, “maliye müfettişleri”, “hesap uzmanları” ve “gelirler kontrolörleri”, “Vergi Müfettişi” unvanıyla Vergi Denetim Kurulu çatısı altında birleştirilmiştir.

Vergi Müfettişleri, Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunları kapsamında vergi incelemeleri yapmak; Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında inceleme, teftiş, denetim ve soruşturmalar yapmak; 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, karar ve tebliğlere göre incelemeler yapmak; 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında incelemeler yapmak; 492 sayılı Harçlar Kanununa göre harçları tahsile yetkili memurların hesaplarını teftiş etmek, teftiş ettikleri birim personeli hakkında görüş bildirmek; mali mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin görüş ve önerilerini Başkanlığa bildirmek ve benzeri görevleri yapmak üzere istihdam edilirler.

Ücretleri

Vergi Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Vergi Müfettiş Yardımcısı”, 2018 yılının ilk altı ayında 4.619 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı ile BES kesintisi dahil dahil edilmemiştir.

Öte yandan,1 inci derece Vergi Müfettişi kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Atanma ve temel eğitimleri

Giriş sınavında başarılı olan adaylar Bakan onayı ile Vergi Müfettiş Yardımcılığına atanırlar.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlar, Başkanlık emrinde temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitimler sonrasında yapılacak sınavlara göre görevlendirilecekleri Grup Başkanlıkları belirlenir.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5 (B, C ve Ç Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek olanlar), en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı %5’e giremeyenler (B, C ve Ç Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek olanlar), en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatı, revizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

Vergi Müfettiş yardımcılığı dönemi 

Vergi Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir yardımcılık dönemine tabidirler ve yardımcılık dönemini turneler, eğitim ve benzeri faaliyetler dışında esas olarak dâhil oldukları Grup Başkanlıklarında geçirirler. Temel eğitimde geçen süreler üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınır.

Vergi Müfettiş Yardımcılarına yetki verilmesi

Vergi Müfettiş Yardımcıları, mesleğe girişlerinden itibaren fiilen 18 ay çalıştıktan sonra yetki sınavına tabi tutulurlar. 18 aylık sürenin hesabında eğitimde geçen süreler de dikkate alınır. Aylıksız izin, analık izni, resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Yetki sınavı, Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bunun uygulamasına ilişkin mesleğin gerektirdiği niteliklerin kazanılıp kazanılmadığını, performans değerlendirmesi kapsamında, ölçen bir sınavdır. Bu sınavdan başarılı olanlara re’sen inceleme, teftiş ve soruşturma yetkisi verilir.

Yetki sınavı yazılı olarak yapılır. Yetki sınavında başarılı olamayanlar, en az üç ay süresince bir Vergi Müfettişinin refakatinde çalıştıktan sonra yeniden yetki sınavına girerler. Bu sınavda da başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınava girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcıları, Vergi Müfettişlerinin gözetiminde çalışmalarına devam ederler.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınavı

Vergi Müfettiş Yardımcıları, fiilen üç yıl çalışmak ve yardımcılık döneminde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Aylıksız izin, analık izni, resmi sağlık kurulu raporuna göre verilen sıhhi izinler fiilen çalışılan sürenin hesabında dikkate alınmaz.

Yeterlik sınavı ile Vergi Müfettiş Yardımcılarının görev ve yetki alanlarına giren yürürlükteki mevzuat ve bu mevzuatın uygulamasını; inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemleri hakkındaki bilgilerini; mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcılarına, başarılı olamadıkları ya da özürsüz olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla, bir defaya mahsus olmak üzere ikinci kez sınav hakkı verilir.

Atanma ve görevlendirilmeleri

Yeterlik sınavında başarı göstererek Vergi Müfettişi olarak atananlardan;

Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı (B Grubu), Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı (C Grubu) ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlığında (Ç Grubu) görevli iken girdikleri yeterlik sınavında başarı olanlar ile Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında (A Grubu) görevli iken girdikleri yeterlik sınavında başarılı olanlardan başarı sırasına göre en başarılı %5’i (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde Bakan tarafından görevlendirilir.

(A) Grup Başkanlıklarında görevli iken girdikleri yeterlik sınavında başarılı olanlardan başarı sırasına göre en başarılı %5 dışında kalanlar ile aynı sınav konularından yapılan ikinci yeterlik sınavında veya mazeret sınavında başarılı olanların tamamı (A) Grup Başkanlıklarından birinde Başkanlık tarafından görevlendirilir.

Yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar, sınava girmeyenler veya sınavda başarılı olamayanlar

Yardımcılık döneminde yapılan performans değerlendirmesine göre başarısız olup yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar; girdiği ilk yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan veya özürsüz olarak sınava girmeyenlerden, verilen bir yıllık ek süre içerisinde yapılan performans değerlendirmesine göre başarısız olup ikinci yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar; ikinci defa girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler; özürsüz olarak ikinci defa yeterlik sınavına girmeyenler Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Yeterlik sınavının bütününe veya sınavın herhangi bir aşamasına sağlık, doğal afet ve benzeri haklı bir özre dayanarak katılamayanlar, yapılacak mazeret sınavına veya bir sonraki yeterlik sınavının kişinin durumuna göre bütününe veya eksik kalan aşamalarına katılarak sınavı tamamlarlar.

Mazeret sınavına girenler ile ikinci kez sınav hakkı verilenlerden başarılı olanlar kıdem sıralamasında kendilerinden bir önce yapılan yeterlik sınavında başarılı olanların sonuna, başarı sırasına göre yerleştirilirler. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.