logo yeni

calisanlar2 copy

DEVLET PERSONEL UZMAN YARDIMCISI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel5Devlet Personel Başkanlığı; personel rejiminin temel ilke ve politikasının belirlenmesine, düzenlenmesine ve uygulanmasına ilişkin konularda görev yapacak Devlet Personel Uzmanları yetiştirmek amacıyla Devlet Personel Uzman Yardımcısı almaktadır.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Devlet Personel Uzmanlığı

Devlet Personel rejiminin temel ilke ve politikasının belirlenmesi, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerde çalışacak memur ve diğer kamu görevlilerinin tabi olacakları personel rejimlerinin düzenlenmesi, personel rejimleri arasında uyum, denge ve koordinasyonun sağlanması, uygulamalarda görülecek aksaklıkların giderilmesi mevzuatın değişen şartlara göre geliştirilmesi, kamu personelinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini sağlanması ve bu konulardaki uygulamanın takip ve denetlenmesi gibi çalışmaların yürütülmesi gibi konularda görevler yürüten Devlet Personel Uzmanları, mesleğe Devlet Personel Uzman Yardımcısı olarak alınmakta ve 3 yıllık eğitim ve yetiştirilme programı sonrası yapılan yeterlik sınavı sonucunda atanmaktadırlar.

Ücretleri

Devlet Personel Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz bir "Devlet Personel Uzman Yardımcısı", 2019 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 5.566 TL maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece Devlet Personel Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Uzman Yardımcılarının eğitim dalları

Uzman Yardımcılığına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumları ile fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik bölümü ile bilgisayar, elektronik, elektrik ve elektronik mühendislikleri arasından, kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde Başkanlıkça sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim  kurumlarının birinden mezun olanlar alınmaktadır.

Görev yeri

Devlet Personel Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev merkezi Ankara’dır.

Uzman Yardımcılığına atanma

Yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı ya da sadece sözlü sınav olarak tek aşamalı yapılan giriş sınavını kazananlar, başarı puan sıralamasına göre Devlet Personel Uzman Yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

Uzman yardımcılığı süresi

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman Yardımcıları bu süre içinde belirli esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulmaktadırlar.

Çalışma ve yetiştirilmeleri

Uzman Yardımcıları, Devlet Personel Uzmanları ile birlikte ve onların gözetiminde çalıştırılırlar.

Uzman Yardımcıları için, adaylık eğitimi dışında ve iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

Bu plan;

-Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

-Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

-Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

-Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

-Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını

sağlamaya yönelik programları kapsar.

Tez hazırlama

Uzman Yardımcıları, Başkanlığın görev alanı veya kamu yönetimi ile ilgili konularda bir tez hazırlarlar.

Göreve başlamalarının ikinci yılının sonunda tez konuları belirlenir ve tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde tamamlanır.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Başkanlıkta en az üç yıl fiilen çalışmış olması ve uzmanlık tezlerinin başarılı kabul edilmesi gerekir.

Uzmanlığa atanma

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

-Yeterlik sınavında başarılı olması,

-Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla KPDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi

gerekir.

Meslekten çıkarılma

Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları

Uzman Yardımcıları;

a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b) Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmakla,

c) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı Daire Başkanlarınca ya da diğer birim amirlerince belirlenen yayınları takip ederek bu yayınlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan raporu amirine sunmakla,

d) Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmakla,

e) Görevlendirildikleri birimin yürüttüğü hizmetler ile karşılaştıkları sorunlara ilişkin toplantılara katılarak görüşlerini açıklamakla,

yükümlüdürler.

Yabancı dil eğitimi

Uzman ve Uzman Yardımcılarının tabi tutulacağı yabancı dil eğitimi, hazırlanacak bir program dahilinde yurtiçinde veya yurtdışında yürütülebilmektedir.

Yurt dışı eğitim

Uzmanlar, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.

Uzmanlığa yeniden atama

Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Başkanlıktaki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.