logo yeni

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU (SGK) MÜFETTİŞ YARDIMCISI VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı emrinde SGK Müfettişi olarak yetiştirilmek amacıyla giriş sınavı ile SGK Müfettiş Yardımcısı almaktadır.

Ücretleri

Sosyal Güvenlik Müfettişi ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "SGK Müfettiş Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece Müfettiş kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Müfettiş Yardımcılığına giriş

Müfettiş Yardımcılığına giriş 3 aşamalı sınav sonucuna göre olmaktadır. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), yazılı ve sözlü sınav.

Yazılı sınav, genellikle test usulü ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) yaptırılmaktadır.

Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında; zeka, kavrama, muhakeme ve konuşma yeteneği, tutum ve davranış gibi kişisel nitelikleri de göz önünde bulundurulur.

Müfettiş yardımcılığına atanma

Giriş sınavında başarı gösterenler başarı sırasına göre boş kadrolara atanırlar.

Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içerisinde göreve başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerlerine, yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

Yetiştirilmeleri

Müfettiş yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde programlar dahilinde 3 dönem şeklinde yetiştirilirler.

Birinci dönem çalışmaları:

- Teftiş, denetim, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Kurum işlem ve faaliyetlerinin öğretilmesi ve yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla altı ay süreyle teorik eğitim düzenlenir. Bu eğitim sürecinde, eğiticiler tarafından sınav yapılır.

-İkinci dönem çalışmaları:

Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usul ve esaslarını öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

-Üçüncü dönem çalışmaları:

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını tamamlayan müfettiş yardımcıları görevlerini yapmalarının yanı sıra, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenen ve Kurumun görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından iki ay önce Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına verirler. Bu tezler sınav kurulu tarafından değerlendirilir.

Yetki almaları

Birinci ve ikinci dönem çalışmaları ile iki senelik hizmet süresini tamamlayan, Rehberlik ve Teftiş Başkanından ve refakatinde çalıştıkları müfettişlerin çoğunluğundan olumlu mütalaa alan müfettiş yardımcıları, yazılı olarak Yetki Sınavına tabi tutulurlar.

Yetki sınavında başarı sağlayan müfettiş yardımcılarına Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma görevi verilir.

Bu sınavda başarı sağlayamayan müfettiş yardımcıları, üç ay içinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenen bir tarihte yeniden yetki sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda da başarı sağlayamayan veya yetki sınavına katılmaya hak kazanamayan müfettiş yardımcılarına yeterlik sınavına kadar yetki verilmez.

Yeterlik sınavından önce Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından çıkarılma

Müfettiş yardımcılığı döneminde, müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki deliller ile tespit edilenler Yeterlik Sınavı beklenmeksizin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı dışında Kurum içerisinde başka bir göreve atanırlar.

Yeterlik Sınavı

Müfettiş yardımcıları, en az üç yıl fiilen çalışmak, olumlu sicil almak ve Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, müfettişlik için açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.

Yardımcılıkta geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Müfettişliğe atanma

Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde puan aldıklarını gösterir belgenin aslını veya bilgisayar çıktısını ibraz etmeleri hâlinde, başarı sırasına göre müfettiş kadrolarına atanırlar. Notlarda eşitlik halinde yetişme notu esas alınır.

Yeterlik sınavını kazanamayanlar, sınava girmeyenler ve yabancı dil belgesi ibraz edemeyenler

Müfettişlik yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,

Geçerli bir nedeni olduğunu belgeleyenler hariç, yeterlik sınavına girmeyenler,

Müfettişlik yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil belgesini ibraz edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için, yeterlik sınavından itibaren iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil belgesini ibraz edemeyenler,

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı dışında durumlarına uygun diğer kadrolara atanırlar.

İzin kullanılmaları ve görev yerinden ayrılmaları

Müfettiş yardımcıları, kullanacakları izinleri, bu izinlere hangi gün başlayacaklarını ve göreve dönüş tarihlerini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına yazılı olarak bildirirler.

Müfettiş yardımcıları, grup başkanlıkları dışındaki bağımsız çalışmalarında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, grup halinde çalışmalarında ise çalışmaları koordine eden kıdemli müfettişe haber vererek, resmi ve genel tatil günlerini diledikleri yerde geçirebilirler.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.