logo yeni

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Kamu İhale Kurumu (KİK), personel ihtiyaçları çerçevesinde Kamu İhale Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla giriş sınavı ile çeşitli eğitim dallarından mezun adaylar arasından Kamu İhale Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Kamu İhale Uzman Yardımcılığı

Kamu İhale Uzman Yardımcıları, Kamu İhale Kurumunda meslek personeli olarak istihdam edilirler ve 3 yıllık meslek içi yetiştirilme dönemi sonrası yapılacak yeterlik sınavı sonucuna göre Kamu İhale Uzmanı olarak atanırlar.

Ücretleri

Kamu İhale Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, (15.01.2012 tarihinden sonra Kurumda görev alanlar için) Başbakanlık Uzman Yardımcılarına yapılan aylık net ödemelere göre belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Kamu İhale Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Görev yerleri

Kamu İhale Uzman Yardımcılarının görev yeri Ankara'dır.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

Giriş sınavını kazanarak uzman yardımcısı olarak atananlar, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan genel ve özel yetiştirme programları ile uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri, etik değer ve temsil kabiliyetine sahip olacak şekilde yetiştirilir.

Uzman yardımcılarının üç yıllık çalışmaları hazırlanan bir program çerçevesinde yürütülür.

Uzman yardımcıları, yetiştirme programlarının ilk altı Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde temel eğitim, Kurumun görev alanı ile ilgili hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulur.

Uzman yardımcıları daha sonra en az iki farklı ana hizmet dairesinde, birim amirleri tarafından belirlenecek kamu ihale uzmanı refakatinde araştırma ve inceleme yapar, diğer çalışmalara iştirak eder. Refakat çalışması bir yıldan az olamaz. Refakat çalışmasında mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmaları sağlanır. Ayrıca bu süreçte, Yönetmelikte sayılan görevlere ilişkin yazışma ve raporlama teknikleri konusunda bilgi ve becerilerini artıracak çalışmalara da ağırlık verilir.

Refakat çalışmasında en az altmış puan alarak başarılı bulunan ve adaylıkta geçen süre dahil fiili çalışma süresi en az on sekiz ay olan uzman yardımcıları, Kurumun görev alanına giren konularda yazılı olarak yapılacak yetki sınavına girme hakkını elde eder.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavı; tezin sözlü savunulması ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan ibarettir.

Uzman yardımcıları;

- Hazırlanan uzmanlık tezinin yeterli bulunması,

- Aylıksız izinler, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, adaylıkta geçen süre dahil en az üç yıl çalışmış olması,

- Katıldığı staj ve eğitim faaliyetlerinde başarılı olması

şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavı tarihi itibarıyla veya sınavdan itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Uzman yardımcılığından çıkarılma

Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya yeterlik sınavına girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman yardımcılarından süresi içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Görevleri

Uzman yardımcıları, mevzuatla Kuruma verilmiş olan görevlerin gerektirdiği aşağıda belirtilen uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür:

-Kanunların ve diğer mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası maksadıyla ilgili birim amirliğince verilen görevleri yapmak,

-Mesleki mevzuat değişikliklerini önermek, düzenlemek ve takip etmek,

-Kamu ihale mevzuatının uygulanmasına yönelik gerçek ve tüzel kişilere, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgililere verilecek eğitim çalışmalarında görev almak, konferans, kurs ve seminerler vermek,

-Gerekli görülen hallerde, mevzuata ilişkin tasarıların hazırlanmasına, görüşülmesine, Kurum içi ya da kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak,

-Kamu ihale mevzuatı ve mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri izlemek, gerekli dokümanları toplamak,

-Kurumun görevlerini tarafsızlık, güvenilirlik, sır saklama ve meslek etiği ilkelerine göre yürütmek.

Çalışma usul ve esasları

Uzman yardımcıları; görevlerini ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, bilimsel esas ve yöntemleri kullanarak, Kamu İhale Kurumu ilke ve stratejileri doğrultusunda yerine getirirler.

Uzman yardımcıları, görevlerini yerine getirirken ilgili kişi ve kuruluş çalışanlarına karşı görevinin gerektirdiği şekilde davranırlar.

Yurt dışına gönderilme

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilebilirler.

Kamu ihale uzman yardımcıları, yabancı dilini geliştirme, seminer, kurs, staj, araştırma ve konferans gibi programlara da gönderilebilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. Ancak "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır. ©

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.