logo yeni

calisanlar2 copy

AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ UZMAN YARDIMCISI MAAŞI VE GÖREVİ

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı(Ulusal Ajans), görev alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren konularda görev yapmak üzere AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcıları istihdam etmektedir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi uzman yardımcısı ne demek? 

Avrupa Birliği Bakanlığına bağlı olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı(Ulusal Ajans), AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülke içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin yurtiçinde değerlendirilmesi, seçimi AB Komisyonu tarafından yapılacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. 

Uzman Yardımcıları, bu Başkanlığın görevlerinin yürütülmesinde; araştırma, inceleme, seminer, konferans ve benzeri temel çalışmaları görmekle görevli uzman kadrolarına atamak üzere belli bir süre meslek içinde yetiştirilmek üzere göreve alınmaktadırlar. 

-Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Uzman yardımcılarının ücretleri, Planlama Uzman Yardımcıları için  öngörülmüş bulunan ücretleri aşmamak kaydıyla, Avrupa Birliği Bakanı tarafından belirlenmektedir.

Buna göre, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde bekar ve çocuksuz bir "AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Yardımcısı", 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

-Uzman yardımcılığına atanma 

Sınavı kazananların atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin tebligatta belirtilen süre içinde, Başkanlığın İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğüne müracaat etmeleri gereklidir. 

Sınavı kazanan adaylardan atamadan önce aşağıdaki belgeler istenir (ilgili Yönetmeliğe göre): 

a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı. 

b) Dört adet vesikalık fotoğraf. 

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı. 

ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı. 

d) Mal bildirimi. 

Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin veya atanma hakkından vazgeçenlerin atama işlemleri yapılmaz. 

Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. 

-Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri 

Uzman yardımcıları, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri ile temsil kabiliyeti kazanmak üzere eğitime tâbi tutulurlar. Bu kapsamda, uzman yardımcıları yurt içinde ve yurt dışında; kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, diğer resmî ve özel eğitim-danışmanlık kuruluşları tarafından düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılabilir. 

Uzman yardımcıları, hazırlanacak bir program çerçevesinde Başkanlık birimlerinde rotasyona tâbi tutulabilir. 

-Uzman olabilmek için yeterlik sınavı 

Yeterlik sınavına girebilmek için aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, uzman yardımcısı olarak adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl Başkanlıkta görev yapmış olmak ve hazırladığı tezin başarılı kabul edilmesi şarttır. 

Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı veya sözlü olarak yapılır. 

Yeterlik sınavı Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az bir ay önce ilân edilen konulardan yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olabilmek için; yazılı sınav yapılması halinde sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması, sözlü sınav yapılması halinde ise Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması şarttır. 

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. 

-Başarısız olan uzman yardımcılarının durumu 

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyen uzman yardımcıları, uzman pozisyonuna atanamaz, Başkanlıkta durumlarına uygun büro görevlisi unvanlı pozisyonlara atanırlar. 

-Uzmanlığa atanmaları 

Uzman yardımcısının uzman pozisyonuna atanabilmesi için 

a) Yeterlik sınavında başarılı olması, 

b) Uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınav tarihinden itibaren iki yıl içerisinde İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde puan almak veya İngilizce veya Fransızca dil yeterliliği bakımından buna denkliği, Komitece kabul edilen başka bir belgenin ibraz edilmesi, 

şartları aranır. 

-Görev ve yetkileri 

a) Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmak. 

b) Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olan yayınları takip etmek. 

c) Yurt içi, yurt dışı ve uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantı ve çalışmalara katılmak. 

ç) Görev yaptığı birim amiri tarafından yapılan iş bölümüne göre kendisine verilen işleri yerine getirmek. 

d) Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak. 

e) Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yapmak. 

Uzman yardımcılarına ilişkin diğer görev, yetki ve sorumluluklar, ilgili mevzuatta belirtilir.

logokucuk

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.