logo yeni

BTK İDARİ UZMAN YARDIMCISININ GÖREVİ VE MAAŞI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), "İdari Uzman" olarak yetiştirilmek üzere "İdari Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir. İdari Uzman Yardımcıları, BTK’da görev yapan meslek personeli arasında yer almaktadır.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından KPSS-A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

İdari uzman yardımcısı ne demek? 

BTK idari uzman yardımcıları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğine göre, “Meslek Personeli” sayılmaktadırlar. Bu Kurumda görev alan diğer meslek personeli olan; bilişim uzman yardımcıları, iletişim uzman yardımcıları, teknik uzman yardımcıları ile aynı düzeydedirler.

Yaptıkları görev ve çalıştıkları hizmet birimlerinin farklı olması nedeniyle, uzman yardımcılıklarının isimleri farklı belirlenmiştir.

BTK Meslek Personeli

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı meslek personeli; bilişim başuzmanları, bilişim uzman ve yardımcıları, teknik uzman ve yardımcıları ile idari uzman ve yardımcılarından oluşmaktadır.

Yaptıkları görev ve çalıştıkları hizmet birimlerinin farklı olması nedeniyle, uzman yardımcılıklarının isimleri farklı belirlenmiştir.

BTK Uzmanları, ilgili mevzuat ile Kuruma verilen görevlerin; düzenli, müessir, süratli ve ekonomik bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve Kurum tarafından yürütülen hizmetlerin gerektirdiği bütün uzmanlık çalışmalarını yapmakla yükümlüdürler

Ücretleri

Kurumda istihdam edilen meslek personeli uzman yardımcıları (bilişim uzman yardımcıları, teknik uzman yardımcıları, idari uzman yardımcıları) aynı ücreti almaktadırlar.

9 uncu derecenin birinci kademesinde, bekar ve  çocuksuz bir “İdari Uzman Yardımcısı”, 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Uzman Yardımcılığına giriş

Kurumda istihdam edilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurumca uygun görülecek tarihlerde yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada ya da sadece sözlü olarak tek aşamada giriş sınavları ile alınırlar.

Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlar ilgisine göre arşiv araştırmasının veya güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması kaydıyla sınava başvurularına göre bilişim, teknik veya idari uzman yardımcısı kadrolarına atanırlar. 

Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi

Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde ilgili uzmanlarla birlikte ve onların gözetiminde çalışırlar. Uzman yardımcıları için, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır.

Uzman yardımcıları bu dönemde öncelikle, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hazırlanan program dâhilinde temel ve hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulurlar.

Uygulamalı eğitim, adaylık eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının birimlerin çalışmalarında

görev alarak uygulamayı öğrenmelerini ve Kurumun faaliyet alanıyla ilgili program ve etkinliklere katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarını sağlamayı amaçlar. Uygulamalı eğitim çalışmaları uzman meslek personelinin refakatinde yürütülür.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları, uzmanlığa atanabilmek için Kurumun görevleri, hedefleri, stratejileri ve faaliyet alanındaki gelişmelerle ilgili bir konuda tez hazırlarlar.

Uzman yardımcıları, bu görevlerde iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamalarını müteakip  tezini belirler ve tez konusunun onaylanması  halinde uzman yardımcısı, durumun görev yaptığı birime bildirilmesini takip eden bir yıl içinde hazırlar. Bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık izni ve refakat izni süreleri dikkate alınmaz.

Tez savunması, uzman yardımcısının savunma komisyonunda tezini sözlü olarak savunması ve üyelerin tez ile ilgili sorularını cevaplandırması şeklinde yapılır. Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunmasına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır. Bu durumda, uzman yardımcısına yeni tezini hazırlaması için altı ay süre verilir.

Yeterlik sınavı

Tezi başarılı kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışan uzman yardımcıları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak uzmanlık yeterlik sınavına alınırlar.

Yeterlik sınavında başarısız olanlar ile geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içinde ikinci defa yeterlik sınavına tabi tutulur.

Uzmanlığa atama

Uzman yardımcıları;

a) Uzman yardımcısı olarak, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl çalışmış olması,

b) Hazırlayacakları tezin kabul edilmesi,

c) Yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az 70 ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğer puana yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,

şartıyla idari uzman olarak atanmaya hak kazanırlar.

Uzman yardımcılığından çıkarılma

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az 70 puan ya da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan eşdeğeri belgeyi yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde ibraz etmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanların görevleri  

Uzman kadrolarına atananlar;

-Kurum tarafından yerine getirilen görevlere ilişkin olarak uygulamaları izlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.

-Verilen yetki çerçevesinde denetleme çalışmalarını yürütmek.

-Uluslararası sözleşmelerde ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin olarak yer alan hususların uygulama ve sonuçlarını izlemek, incelemek ve gerekli tekliflerde bulunmak, yurt içi ve yurt dışı toplantıları ve çalışmaları takip etmek.

gibi görevleri yerine getirirler.

Çalışma birimleri

İdari uzman ve uzman yardımcılarının danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile bölge müdürlüklerinde çalıştırılmaları esastır.

Bilişim Uzmanlığına atanma

İdari uzman kadrolarına atananlar; son 2 yılda uyarma ve kınama cezası almamış olmaları ve memuriyetgleri süresince aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları, 2813 sayılı Kanunda belirtilen öğrenim alanlarında yüksek lisans veya doktora yapmaları ve YDS’den 70 ve üzeri puan almaları halinde bilişim uzmanı kadrolarına atanabilir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.