logo yeni

calisanlar2 copy

YASAMA UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

memur 4Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı idari teşkilatında, Yasama Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere ihtiyaca göre açılan giriş sınavları ile çeşitli öğrenim dallarında mezun “Yasama Uzman Yardımcısı” unvanlı personel istihdam edebilmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Yasama Uzman Yardımcılığına Giriş

Yasama Uzman Yardımcısı olarak atanabilmek için giriş sınavında başarılı olmak şarttır.

Giriş sınavı, TBMM Başkanlığınca gerekli görülmesi hâlinde açılmakta olup, giriş sınavına katılacakların belirlenmesinde KPSS (A) sonuçları esas alınmaktadır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav şeklinde olabilmektedir. Ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde adaylarda yabancı dil yeterliği şartı da aranabilmektedir.

Yasama Uzman Yardımcılığına atanma ve yetiştirilmeleri

Giriş sınavını kazananlar Yasama Uzman Yardımcısı olarak atanır.

Yasama Uzman Yardımcısı olarak atananlar, Yasama Uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla hazırlanan bir takvim çerçevesinde toplamda en az üç yıldan oluşan üç eğitim döneminden geçerler.

Birinci eğitim dönemi: En fazla altı ay süren mesleğe hazırlayıcı temel eğitim programını kapsar. Bu dönemin tamamlandığı tarihten itibaren bir hafta içinde Yasama Uzman Yardımcıları, eğitim programı konularından yazılı sınava tabi tutulur. Yazılı sınav sonuçları yeterlik sınavının sözlü aşamasında dikkate alınır.

İkinci eğitim dönemi: On sekiz aylık ikinci eğitim döneminde, Yasama Uzman Yardımcılarının, inceleme ve araştırmalarda bulunmaları, birimlerdeki bürolarda ve komisyonlarda görev alarak mesleki uygulamaları öğrenmeleri sağlanır. Yasama Uzman Yardımcıları, birimlerince uygun görülen yurt içi ve/veya üç ayı aşmamak üzere yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına gönderilebilirler. İkinci eğitim döneminin ikinci altı aylık süresi içinde, birinci dönem temel eğitim programında yer alan konularda bir makale veya 3.000 kelimeden az, 7.500 kelimeden fazla olmamak üzere bir araştırma raporu hazırlar.

Üçüncü eğitim dönemi: Yasama Uzman Yardımcılarının belirlenen görev yerlerindeki çalışmaları ile inceleme, araştırma ve tez hazırlama faaliyetlerini yürütecekleri en az on iki aylık süreyi kapsar.

Yasama Uzmanlığı Tezi

Yasama Uzman Yardımcısı, ikinci eğitim döneminin sona erdiği tarihten itibaren bir ay içinde görev alanıyla ilgili tez önerisini; konusu, amacı, kapsamı ve kaynakçasını içerecek şekilde sunar.

Uygun bulunan ve konusu kesinleşen tez, bir öğretim elemanı veya Yasama Uzmanlığı kariyerine sahip bir yöneticinin ya da bir Yasama Uzmanının danışmanlığında hazırlanır. Yasama Uzman Yardımcısı tezini, tez konusunun kendisine tebliğ tarihinden itibaren sekiz ay içinde hazırlayarak teslim eder.

Tez Değerlendirme Heyeti, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler. Tez Değerlendirme Heyeti, incelemenin bitiminden itibaren iki hafta içinde toplanır. Bu toplantıda ilgili Yasama Uzman Yardımcısı tezini savunur.  Tez Değerlendirme Heyetinin yeterli bulduğu tezler, kabul edilmiş sayılır. Tezi kabul edilen Yasama Uzman Yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Tezi yetersiz görülen Yasama Uzman Yardımcısı için yeni bir tez konusu belirlenir. Yasama Uzman Yardımcısı, yeni tezini altı ay içinde hazırlar.

Yeterlik Sınavı

Yasama Uzman Yardımcıları, en az üç yıl Yasama Uzman Yardımcısı olarak çalışmak ve hazırlamış oldukları uzmanlık tezlerinin yeterli bulunarak kabul edilmiş olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı, tez değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren üç ay içinde yazılı ve sözlü olmak üzere Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından iki aşamalı olarak yapılır. Yeterlik sınavının yazılı aşamasında başarılı olan Yasama Uzman Yardımcıları, sonucun açıklanmasından itibaren yirmi gün içinde Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı puanı yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasından oluşur.

Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü aşamalarından herhangi birinde başarısız olanlara sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Yeterlik Sınavı Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte başarısız olduğu yazılı veya sözlü sınava ikinci kez girme hakkı verilir.

Yasama Uzmanlığına atanma

Yeterlik sınavında başarılı olanların Yasama Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, YDS’den asgari (C) düzeyinde puana veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Yeterlik sınavında başarılı olarak dil yeterlik şartını yerine getirenler Yasama Uzmanı kadrosuna atanır ve bunlara ayrıca bir derece yükselmesi uygulanır.

Mazeret ve başarısızlık hâli

Yasama Uzman Yardımcılarından;

-Geçerli bir mazereti olmaksızın verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler,

-Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olanlar veya geçerli bir mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar,

- Yeterlik sınavında başarılı olanlardan süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

Yasama Uzmanı kadrosuna atanamaz; Yasama Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve İdari Teşkilatta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev ve sorumlulukları

Yasama Uzman Yardımcıları, birim amirleri ve refakatinde çalıştığı Yasama Uzmanı tarafından verilen görevleri yerine getirmekle görevli ve sorumludur.

Yasama Uzmanları ilgili mevzuat gereğince verilen görevleri yerine getirmek, TBMM’nin yasama, denetim ve dış ilişkiler faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ve TBMM Başkanlığınca yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla yükümlüdür.

Yasama Uzmanları ve Yasama Uzman Yardımcıları, Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı, Bütçe Başkanlığı, Araştırma Hizmetleri Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığında görevlendirilir.

Yurt içi eğitimleri

Yasama Uzman ve Yasama Uzman Yardımcıları görev ve sorumlulukları konusunda bilgilerini zenginleştirmek, hizmet alanındaki değişim ve gelişmelere uyumunu temin etmek ve hizmetin verimini ve niteliğini yükseltmek üzere yurt içinde lisansüstü eğitim, yabancı dil eğitimi, sertifika programı, kurs, seminer, sempozyum, panel vb. etkinliklere görev aldıkları birimlerdeki hizmetlerini aksatmayacak şekilde gönderilebilirler.

Yurt dışı eğitimleri

Başkanlık Divanınca belirlenecek sayıda Yasama Uzmanı; bilgi ve görgülerinin artırılması, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, mesleki yabancı dil düzeyini geliştirmek ve kurs görmek amacıyla bir yılı aşmamak üzere yurt dışına gönderilebilir.

Lisansüstü öğrenim amacıyla yüksek lisans veya doktora programlarından sadece birini tercih etmek kaydıyla iki yılı aşmamak üzere her yıl Başkanlık Divanınca belirlenecek sayıda Yasama Uzmanı yurt dışına gönderilebilir. Doktora programları için yurt dışına gönderilenlerin süresi yarısına kadar uzatılabilir.

Yasama Uzmanları çalışma alanıyla ilgili olmak ve altı aylık süreyi aşmamak üzere diğer ülke parlamentoları ile uluslararası kuruluşlarda staj yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilir.

Yurt dışına gönderilenlere, öğrenimleri veya stajları süresince, yurt içi ve yurt dışı aylığı yanında öğrenim ücreti ve gidiş-dönüş yol giderleri de ödenir. İlgili ülkedeki sağlık sigortası imkânlarından yararlandırılır.

Tam burslu olarak inceleme, araştırma, eğitim, staj ve lisansüstü öğrenim programlarından kabul alan Yasama Uzmanları yurt dışına gönderilebilir.

Yasama Uzmanlığı kariyerine sahip iken İdari Teşkilatta başka bir kadroya atananlar da, yurt dışı eğitim imkanlarından aynı şekilde yararlanır.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Yasama Uzman ve Uzman Yardımcılarının maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Yasama Uzman Yardımcısı” 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.