logo yeni

calisanlar2 copy

İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel4İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere Kurumun ihtiyaçlarına göre açacağı giriş sınavları ile çeşitli öğrenim dallarında mezun “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” istihdam edebilmektedir.

Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı

İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu emrinde görev yapan ve kariyer meslek mensubu olan İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman ve Uzman Yardımcıları, ilgili mevzuat ile Kurumlarına verilmiş olan görevleri yürütmek ve Kurumları tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Kurumlarının görev alanına giren mevzuatı takip etmek, bu mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuat taslaklarının hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak; Kurumlarının görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje hazırlamak; yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak; mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek, gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak; uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak gibi görevleri yerine getirirler.

Uzman Yardımcılığına giriş

Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.

En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumca yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar, diğer şartları da taşıyor olmaları halinde giriş sınavına başvurabilir.

Giriş sınavını kazananlar Uzman Yardımcısı kadrosuna atanır.

Uzman yardımcılığı süresi ve yetiştirilmeleri

Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Üç yıllık sürenin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı aşan kısmı dikkate alınmaz.

Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulur.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

Uzmanlık Tezi

Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlarlar. Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde, üç farklı tez konusunu belirleyerek Kuruma bildirecek olan Uzman Yardımcılarının tez konusu Kurum Başkanının onayı ile kesinleşir.

Tezler, akademik ve bilimsel tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanır ve uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Kurumca gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.

Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanarak Kuruma teslim edilir.

Uzmanlık tezleri, Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilir ve belirlenecek bir tarihte uzman yardımcısı komisyon huzurunda tezini sözlü olarak savunur.

Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi başarısız sayılır.

Yeterlilik Sınavı

Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, Kurumda en az üç yıl fiilen çalışmış olması kaydıyla yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlilik sınavı yalnızca yazılı sınavdan oluşur.

Yeterlilik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içinde Yeterlilik Sınavı Komisyonu tarafından yapılır. Yeterlilik sınavı, Kurumun mevzuatı ile Kurumun görev alanına giren konulardan yapılır. Adayın başarılı sayılması için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının yüz puan üzerinden en az yetmiş puan olması şarttır.

Yeterlilik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, altı ay içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzmanlığa atama

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için; uzmanlık tezinin kabul edilmesi, yeterlilik sınavında başarılı olması, yeterlilik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlilik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliliği bakımından ÖSYM Başkanlığınca bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi gerekir.

Başarısızlık hali

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler ile ikinci kez yapılan yeterlilik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ve süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Yurt dışı eğitimi

Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak amacıyla yurt dışına gönderilebilir.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve Uzman Yardımcılarının maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı” 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Öte yandan, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı olarak 1 inci derece kadroda görev alacak olanlar, 3600 ek gösterge ile 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesinden yararlanabiliyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.