logo yeni

calisanlar2 copy

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel 3Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmektedir.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Müfettiş yardımcılığına giriş

Müfettişliğe, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Giriş sınavına; üniversitelerin mimarlık, mühendislik, mimarlık-mühendislik, ziraat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği belgelenmiş yerli veya yabancı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlardan, sınav duyurusunda belirtilen düzeyde KPSS puanı bulunanlar başvurabilirler.

Giriş sınavı neticesinde başarılı bulunanlar, başarı sıralamasına göre duyurulan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmeleri

Müfettiş yardımcıları, Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı ve uygulamayı, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma usullerini öğrenmeleri için hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

Bir yıllık yetiştirme süresi sonunda yeterli oldukları anlaşılan müfettiş yardımcıları; Başkanın teklifi üzerine Bakanın onayı ile teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturmaları bağımsız olarak yürütmekle yetkilendirilebilirler.

Yetki alan müfettiş yardımcıları tez hazırlamaya hak kazanır ve izleyen bir ay içerisinde tez konusu belirlenir.

Tez konusunun belirlenmesinden itibaren bir yıl içerisinde tezini teslim etmeyen müfettiş yardımcısına bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Hazırlanan tez, Başkanın başkanlığında, dört müfettişin iştirak ettirilmesi suretiyle teşekkül ettirilecek bir komisyon tarafından değerlendirilir. Tez incelemesinin bitiminden itibaren 15 gün içinde müfettiş yardımcısı tezini sözlü olarak komisyon önünde savunur.

Tez değerlendirme sonuçları yeterlik sınavından en az iki ay önce duyurulur.  Tezleri başarısız sayılan müfettiş yardımcılarına, tezlerini sunmaları veya başka bir konuda tez hazırlamaları için en fazla altı ay süre verilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan müfettiş yardımcısının tezi başarısız sayılır. Geçerli mazereti olan müfettiş yardımcısı için ise ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

Yeterlik sınavı

Müfettiş yardımcısı olarak en az üç yıl çalışan ve hazırladığı tez başarılı bulunanlar, sınavdan en az 1 ay önce bildirim yapılarak, yeterlik sınavına çağırılırlar.

Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının Bakanlığı ilgilendiren mevzuatı ve uygulanmasını, teftiş, rehberlik, araştırma, inceleme ve soruşturma usullerini öğrenip öğrenmediklerini, müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tespit etmek üzere yapılan sınavdır.

Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm hâlinde yapılır.

Yeterlik sınavında başarı gösteremeyen müfettiş yardımcılarına, yeterlik sınavından itibaren bir yıllık süre içerisinde ikinci bir sınav hakkı verilir.

Sözlü sınavda başarılı olan müfettiş yardımcılarının yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamaları alınır. Yeterlik sınav notunun eşitliği hâlinde, yazılı sınav notu ortalamasına bakılır, bunun da eşit olması halinde müfettiş yardımcılığı kıdemi üstün olana sıralamada öncelik verilir.

Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyindeki sınav sonucunun bilgisayar çıktısını veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavlarından buna denk puan aldığına dair geçerlilik süresi dolmamış belgenin örneğini ibraz etmeleri hâlinde, yeterlik sınavında yabancı dil sınavından muaf olur. Aksi halde yabancı dil sınavına tabi tutulur.

Müfettişliğe atama

Yeterli sınavı sonunda başarılı oldukları belirlenen müfettiş yardımcıları müfetteiş kadrolarına atanır. Yeterlik sınavında başarı gösterememesi üzerine yeterlik sınavından itibaren bir yıllık süre içerisinde kendisine verilen ikinci sınav hakkında başarı gösteremeyenler; geçerli bir mazereti olduğunu belgeleyenler dışında yeterlik sınavına girmeyenler; verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de başarısız sayılanlar öğrenim durumlarına, derece ve kademelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

Görevleri

Müfettişler, Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet, hizmet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, rehberlik, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek; görevlerini yaparken görev emrinin dışında olup da, ihbar veya şikâyet üzerine veya inceleme sırasında öğrenmiş oldukları konuları, gecikmeksizin Başkanlığa bildirmek; yapılan inceleme, teftiş, rehberlik ve araştırma neticesinde tespit edilen mevzuat eksiklikleri ile mevzuatın uygulanmasında görülen yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi, faaliyetlerin daha verimli yürütülmesi için, alınması gereken tedbirler ile ilgili önerilerini Başkanlığa sunmak; Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve dışında araştırmalarda bulunmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantı gibi faaliyetlere katılmak; yetiştirme programı çerçevesinde eğitilmek üzere refakatlerinde görevlendirilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak gibi görevleri yerine getirirler.

Görev yerleri

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir. İhtiyaç halinde, Başkanlık (Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı) gerektiğinde Bakanın onayı ile Ankara dışında da görev merkezleri oluşturabilir veya kaldırabilir. 

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı, 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.