logo yeni

calisanlar2 copy

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI DENETÇİ YARDIMCILIĞI VE ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel10Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı emrinde Denetçisi olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından KPSS sonuçlarına göre yapılacak giriş sınavı (yazılı ve sözlü) ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi Yardımcısı istihdam etmektedir.

(10 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığında; "Denetçi" ve "Denetçi Yardımcısı" unvanları kaldırılarak "Müfettiş" ve "Müfettiş Yardımcısı" unvanları getirilmiştir.)

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçiliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçileri, denetime tabi kurum ve kuruluşların mevzuat hükümlerinin uygulanması ile faaliyet ve işlemlerle ilgili olarak usulsüzlükleri ve hataları önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak; denetime tabi kurum ve kuruluşların personelinin idarî, malî ve hukukî işlemleri hakkında denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması yapmak; denetim, inceleme, araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturması görevlerinin gerektirdiği hallerde, denetime tabi kurum ve kuruluşların ayni, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklarına ilişkin sayım yapmak, bunlara ait gizli olsun veya olmasın her türlü evrak, dosya, vesika ve elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamındaki verileri tetkik etmek veya almak, gerektiğinde tasdikli örnek veya fotokopilerini bırakmak suretiyle belgelerin asıllarını almak gibi görevleri yerine getiriler.

Görev yerleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görev merkezi Ankara olup, denetçilerin görev merkezi de Ankara’dır.

Ancak, gerektiğinde Bakanın onayı ile Ankara dışında da çalışma merkezleri ile bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi ve Denetçi Yardımcılarının aylık ücretleri, “ücret göstergesi” ve “tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi Yardımcısı", 2020 yılının ilk yarısında (BES kesintisi ve yabancı dil tazminatı ödemesi hariç) aylık net 6.231 TL maaş alabiliyor. 

Ayrıca, 1 inci derece Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçisi kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Denetçi Yardımcılığına giriş

Denetçiliğe, Denetçi yardımcısı olarak girilir. Denetçi yardımcılığına atanabilmek için giriş sınavını kazanmak gerekir.

Giriş sınavına; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya sınav duyurusunda belirtilen ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş bitirmiş olanlar katılabilir.

Giriş sınavına katılabilmek için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSS (A)’dan, giriş sınav duyurusunda ilan edilecek Kamu Personeli Seçme Sınavı puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak gerekir.

Yazılı ve sözlü olarak yapılacak giriş sınavında başarı gösterenler başarı sırasına göre boş Denetçi Yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Denetçi yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde 3 aşamada yetiştirilirler.

Birinci dönem çalışmaları: Yetki alanına giren denetim, inceleme ve soruşturma ile ilgili her türlü mevzuatın denetçi yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

İkinci dönem çalışmaları: Denetim, inceleme ve soruşturmalar denetçi refakatinde yapılır. Bu denetim, inceleme ve soruşturmalarda denetçi yardımcılarının yetiştirilmesine özel önem ve öncelik verilir.

Üçüncü dönem çalışmaları: En az iki yıllık birinci ve ikinci dönem çalışmalarını bitiren Denetçi Yardımcılarından, yeterli olduğu anlaşılanlara, Başkanın önerisi üzerine Bakan Onayı ile resen iş görme yetkisi verilebilir. Bu şekilde yetkili kılınan denetçi yardımcıları, denetçilerin sahip olduğu yetkileri haiz olurlar.

Devlet memurluğundan çıkmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, denetçi yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile denetçilikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavı ve Denetçi kadrosuna atanma

Denetçi yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Yeterlik sınavı test veya klasik usulde yapılır.

Yeterlik sınavında başarılı olanlar, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye en geç yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde sahip olmaları halinde denetçi kadrolarına atanırlar.

Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavında başarılı olmasına rağmen yabancı dil yeterliğini gösterir belgesini ibraz edemeyenlere, yabancı dil belgesini ibraz etmeleri için, yeterlik sınavından itibaren iki yıl süre tanınır. Bu süre sonunda da yabancı dil yeterliği belgesini ibraz edemeyenler, denetçi yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.

Yeniden atanma

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığından istifa suretiyle veya naklen ayrılan denetçiler göreve dönmek istediklerinde denetçiliğe engel bir durumları yoksa kadro durumları dikkate alınarak kazanılmış haklarıyla yeniden atanabilirler.

Denetçi yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.

Yabancı dil eğitimi

Denetçi yardımcılarının, denetçiliğe atanabilmek için gerekli olan yabancı dil şartının sağlanabilmesi; denetçi ve denetçi yardımcılarının uluslararası toplantılarda etkinliğinin artırılabilmesi, denetime tabi kurum ve kuruluşların görev alanındaki yabancı yayınları izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerinin temin edilebilmesi amacıyla, yabancı dil öğrenimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde eğitim masraflarının Bakanlık bütçesinden karşılanacak olan kısmı genel hükümlere göre tespit edilir. 

Denetçilerin yurt dışına gönderilmesinde, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.