sbanner

logo yeni

SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARINDA KİMLER İŞE GİRİYOR?

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile tüm il ve ilçelerde kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında (SYDV) görev yapmak üzere, İş Kanununa tabi ve belirli ya da belirsiz süreli sözleşmeli, personel istihdam edilmektedir. Bu şekilde istihdam edilen personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 4/B ve 4/C olarak istihdam edilen personelden farklı olarak İş Kanununa tabidir.

Sitemize ulaşan soru ve bilgilenme taleplerinin karşılanması ve konu ile ilgileneceklere kaynak teşkil etmesi amacıyla, SYDV personel istihdamına ilişkin bazı hususlar aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

İSTİHDAM ŞEKİLLERİ VE TABİ OLDUKLARI MEVZUAT

Vakıfların personeli, İş Kanununa tabi olarak ve belli süreli ya da belirsiz süreli sözleşmelerle istihdam edilirler.

Vakıfların belirsiz süreli işlerinde personel görevlendirilebileceği gibi; vakıfların yoğun veri girişi ve kontrolü, bilgi toplama, yardım dağıtımı ve benzeri belirli süreli işlerinde 9 ayı geçmemek ve aşevi, yurt, iktisadi işletme ve benzeri yerler için, bu işletmelerin faaliyet süreleri ile sınırlı olmak üzere, geçici personel de çalıştırılabilmektedir.

Özel sektörde çalışan işçilerin tabi olduğu mevzuat, haklar, yasaklar, kıdem tazminatı gibi hususlar SYDV’de istihdam edilen belirsiz süreli personel hakkında da geçerlidir.

PERSONEL UNVANLARI-ÖZEL NİTELİKLERİ-GÖREVLERİ

Unvanlar

Sahip olmaları gereken özel nitelikler

Yapacakları görevler (İş tanımları)

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

-İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

-Sosyal yardım ve proje başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmaları mahallinde yürütmek, --Mütevelli Heyetine sunulmak üzere "Sosyal İnceleme Raporunu" hazırlamak,

-Diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek,

-Sosyal yardım ve proje destek programlarının yürütülmesine, hedef kitleyi izlemeye, hedef kitle ile diğer kamu hizmetleri arasında bağ kurmaya ve danışmanlık yapmaya yönelik görevleri yerine getirmek.

Büro Görevlisi

-En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,

-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

-Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

-İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek gibi özel şartlar da aranabilir.

-Vakfa başvuran vatandaşlarla görüşerek talepleri kaydetmek,

-Genel büro hizmetlerini yürütmek,

-Vakıf Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

SYDV’lerde ayrıca Vakıf Müdürü ile Muhasebeci görev yapmaktadır.

BAŞKA SYDV’LERE VEYA KURUMLARA NAKLEN GEÇMELERİ

SYDV personeli, başka Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ya da başka kamu kurumlarına naklen geçemezler. İstihdam edildikleri Vakıflarda çalışırlar.

Ancak eş durumu, kendisinin veya aile fertlerinden birinin sağlık sorunu ve eğitim gibi zorunlu nedenlerle başka bir yerdeki vakıfta görev almak isteyen personele, görev almak istediği vakfın personel ihtiyacına göre öncelik verilir.

UNVAN DEĞİŞTİRMELERİ

Vakıf personeli, bir unvan için aranan nitelikleri (eğitim vb.) taşıması halinde, talep etmesi üzerine, o unvanda boş kadronun bulunması ve talebin Mütevelli Heyetince uygun görülmesi halinde, unvan değişikliği yapması mümkündür.

İZİN HAKLARI

İşyerinde işe başladığı günden itibaren (deneme süresi de dahil) en az bir yıl çalışmış olan SYDV personeline yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 günden,

b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 günden,

c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden,

az olamaz.

Ancak, elli ve daha yukarı yaştaki personele verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. 

Vakıflardaki görevinden temel askerlik görevi sebebiyle ayrılan ve askerlik dönüşü görevine döneceğini yazılı olarak beyan eden personel, askerlik sürecince ücretsiz izinli sayılır. Bu personelin yerine belirsiz süreli sözleşme yapılmak suretiyle personel alınmaz. Askerlik görevinin bitimi tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde yazılı olarak başvuru yapması halinde görevine başlatılır.

KIDEM TAZMİNATI

Vakıf personeline işten ayrılmaları halinde, İş Kanunu hükümlerine göre kıdem tazminatı ödenir.

-Kıdem tazminatı, son aylık brüt ücret [En son ayki günlük brüt ücret (yevmiye) x 30] şeklinde hesaplanır.

-Sözleşmede yer almayan bir defalık verilen ikramiyeler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

-Kıdem tazminatı hesaplanırken personele sadece en son çalıştığı vakıftaki hizmet süresi göz önüne alınır. Daha önce başka bir vakıfta veya işyerinde çalıştığı süre hesaba katılmaz.

SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİNDE BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI 

(Belirtilen süreler asgari süreler olup, sözleşme ile artırılabilir. İşveren, personelin bildirim süresine bağlı ücretlerini peşin ödemek suretiyle sözleşmesini sona erdirebilir.) 

HİZMET SÜRESİ

BİLDİRİM SÜRESİ

İHBAR TAZMİNATI TUTARI

6 aydan az çalışmış olanlar

2 hafta

2 haftalık ücret

1,5 yıla kadar olanlar

4 hafta

4 haftalık ücret

3 yıla kadar olanlar

6 hafta

6 haftalık ücret

3 yıldan fazla çalışmış olanlar

8 hafta

8 haftalık ücret

 

ÜCRETLERİ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında çalışan personele; unvanı, eğitimi, kıdemi ve Vakıfların il ve ilçe sınıflandırmasına göre Fon Kurulunca belirlenen ücretler ödenir.

Belirlenen ücretler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, Devlet memuru aylıklarında yapılan artış oranında artırılır.

Ücretler, personelin eğitim durumuna(yüksek lisans-lisans-ön lisans-lise), unvana(Vakıf müdürü, muhasebeci, sosyal yardım ve inceleme görevlisi, büro görevlisi), görev yapılacak vakfın bulunduğu yere(nüfusa göre belirlenmiş il ve ilçeler) göre farklı belirlenmiştir.

(İşe yeni başlamış lisans mezunu “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve “Büro Görevlisi” unvanları için 2012 Ocak ayından geçerli belirlenmiş brüt ücretlere aşağıda yer verilmiştir. Bu ücretlere Temmuz 2012 zammı dahil değildir.)

Unvan

6.sınıf ilçe

5.sınıf ilçe

4.sınıf ilçe

3.sınıf ilçe

2.sınıf ilçe

1.sınıf ilçe

4.sınıf il

3.sınıf il

2.sınıf il

1.sınıf il

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi  

2.867

2.897

2.925

2.954

2.982

3.011

3.068

3.097

3.126

3.154

Büro Görevlisi

2.566

2.592

2.616

2.642

2.668

2.694

2.745

2.771

2.796

2.822

Personele, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında, birer sözleşme ücreti tutarında ikramiye de ödenir.

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

 BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

1.Aşağıda adresleri yazılı bulunan .................. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanı olarak görev yapan Vali/Kaymakam ............................................... ile .................................... arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıda belirtilen şartlarla işbu “BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.

Bundan sonra Vali/Kaymakam ...............................”Vakıf”………………….. “Personel” olarak ifade edilecektir.

Vakfın Adresi                      :…………………………………………………………………………………..……

Personelin Adresi:.........................................................................................................................................

2.Personel, verilen görevleri vakıf tarafından belirlenen görev yerlerinde yapar.

3.Personel ……………………………………………unvanı ile görev yapar.

4.Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vakıf başkanı, mütevelli heyeti veya vakıf müdürü tarafından verilecek diğer görevler.

5. Bu iş sözleşmesi, …….../……..../……....... tarihinde başlamış olup, belirsiz sürelidir.

6. Yeni işe başlayanlar için deneme süresi iki ay olup, taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

7. Haftalık çalışma süresi en çok 40 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. Ancak, 40 saatlik haftalık normal çalışma süresi, vakıf tarafından gerekli görüldüğünde:

a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de personel için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

b) 40 saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, personelin haftalık ortalama normal çalışma süresi 40 saati aşamaz.

c) Ara dinlenme zamanları vakıf tarafından belirlenir.

d) Personel bu sözleşmedeki çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

8. Vakıf, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle personele günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 40 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, personelin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 40 saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 40 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 40 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

9.Personele her ay net ( .............................................) YTL ücret ödenir. Personelin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine veya adına açılmış banka hesabına ödenir. Ancak personelin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.

10. Personele ödenecek aylık ücret, her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce bildirilen taban ve tavan ücretler arasında kalacak şekilde ve Mütevelli Heyeti Kararı alınarak yeniden belirlenir. Personelin bu belirlemeye itiraz hakkı yoktur.

11.Personele, Mütevelli Heyeti kararı ile teşvik amaçlı olarak yapılabilecek ayni veya nakdi ödemeler ile ikinci görev için verilecek ek ödemeler, personel bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

12.Personel, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Vakıf tarafından uygun görülecek zamanlarda izin hakkını kullanır.

13.Personel, işyerinde vakıf tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, çalışma mevzuatı ve yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

14.Personel, Vakfın istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

15.Personel, Vakfın istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

16.Personel, vakfın her türlü iş sırlarını saklamayı ve vakfa zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

17.Personel, vakıftaki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

18. Personel, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

19. Personel, işyerine alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

20.Personel, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

21. Vakıf, personelin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

22. Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda yürürlülükteki İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan/çıkartılacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarve buna bağlı düzenlemeler ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

23.Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, Vakfın bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

24. ….. sayfadan oluşan iş bu belirsiz süreli iş sözleşmesi, .........../……..../........... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, Vakıf, personele iş ve ücret vermeyi, personel de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Personelin

Adı Soyadı :

Unvanı     :              

   İmzası       :

 

 

 

                                                           Vakıf Başkanının;

                                                           Adı Soyadı:

                                                          Unvanı     :

                                                           İmzası       :

 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

1.Aşağıda adresleri yazılı bulunan .................. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanı olarak görev yapan Vali/Kaymakam ........................................................ ile ..................................... arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıda belirtilen şartlarla işbu “BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır.

Bundan sonra Vali/Kaymakam. ................................”Vakıf”………………... “Personel” olarak ifade edilecektir.

Vakfın Adresi                      :.........................................................................................................................................

Personelin Adresi:.........................................................................................................................................

2.Personel,verilen görevleri vakıf tarafından belirlenen görev yerlerinde yapar.

3.Personel ……………………………………………unvanı ile görev yapar.

4.Personelin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………………………………………………….………………………………………………..

Vakıf Başkanı, Mütevelli Heyeti veya vakıf müdürü tarafından verilecek diğer görevler.

5. Bu iş sözleşmesi …...../…...../…...... tarihinde başlayıp …....../…....../…...... tarihinde herhangi bir bildirime gerek kalmasızın sona erer.                

6. Deneme süresi iki aydır. Taraflar, bu süre içinde iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler.

7. Haftalık çalışma süresi en çok 40 saattir. Bu süre, haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır.

Ancak, 40 saatlik haftalık normal çalışma süresi, vakıf tarafından gerekli görüldüğünde:

a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de personel için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

b) 40 saatlik haftalık normal çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, personelin haftalık ortalama normal çalışma süresi 40 saati aşamaz.

c) Ara dinlenme zamanları vakıf tarafından belirlenir.

d) Personel bu sözleşmedeki çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

8. Vakıf, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle personele günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 40 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, personelin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 40 saati aşmamak koşulu ile bazı haftalarda 40 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 40 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

9.Personele her ay net ( ………………………...............) YTL ücret ödenir. Personelin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine veya adına açılmış banka hesabına ödenir. Ancak personelin yazılı talebi ile belirlediği ve bu talebin altında tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir.

10. Personele ödenecek aylık ücret, her yılın 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce bildirilen taban ve tavan ücretler arasında kalacak şekilde ve Mütevelli Heyeti Kararı alınarak yeniden belirlenir. Personelin bu belirlemeye itiraz hakkı yoktur.

11. Personele, Mütevelli Heyeti kararı ile teşvik amaçlı olarak yapılabilecek ayni veya nakdi ödemeler ile ikinci görev için verilecek ek ödemeler, personel bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.

12.Personel, İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Vakıf tarafından uygun görülecek zamanlarda izin hakkını kullanır.

13. Personel, işyerinde vakıf tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, çalışma mevzuatı ve yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

14.Personel, Vakfın istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.

15.Personel, Vakfın istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

16.Personel, vakfın her türlü iş sırlarını saklamayı ve vakfa zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

17.Personel, vakıftaki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

18. Personel, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

19. Personel, işyerine alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

20.Personel, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

21. Vakıf, personelin ücretini ve bu sözleşme ile İş Kanunundan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

22. Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda yürürlülükteki İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan/çıkartılacak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarve buna bağlı düzenlemeler ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

23.Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, Vakfın bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

24. ….sayfadan oluşan iş bu belirli süreli iş sözleşmesi …......./….../........... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, Vakıf personele iş ve ücret vermeyi, personel de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Personelin

Adı Soyadı :

Unvanı     :              

İmzası       :

 

 

 

                                                           Vakıf Başkanının;

                                                           Adı Soyadı:

                                                           Unvanı      :

                                                           İmzası       :

 

 

 

 

SYDV İL VE İLÇE SINIFLANDIRMASI

İL İLÇE İL-İLÇESINIFLANDIRMASI
ADANA  MERKEZ 1. Sınıf İl
ADANA ALADAĞ 5. Sınıf İlçe
ADANA CEYHAN 1. Sınıf İlçe
ADANA ÇUKUROVA 1. Sınıf İlçe
ADANA FEKE 5. Sınıf İlçe
ADANA İMAMOĞLU 3. Sınıf İlçe
ADANA KARAİSALİ 4. Sınıf İlçe
ADANA KARATAŞ 4. Sınıf İlçe
ADANA KOZAN 2. Sınıf İlçe
ADANA POZANTI 4. Sınıf İlçe
ADANA SAİMBEYLİ 5. Sınıf İlçe
ADANA SARIÇAM 1. Sınıf İlçe
ADANA SEYHAN 1. Sınıf İlçe
ADANA TUFANBEYLİ 5. Sınıf İlçe
ADANA YUMURTALIK 3. Sınıf İlçe
ADANA YÜREĞİR 1. Sınıf İlçe
ADIYAMAN  MERKEZ 4. Sınıf İl
ADIYAMAN BESNİ 3. Sınıf İlçe
ADIYAMAN ÇELİKHAN 6. Sınıf İlçe
ADIYAMAN GERGER 6. Sınıf İlçe
ADIYAMAN GÖLBAŞI 4. Sınıf İlçe
ADIYAMAN KAHTA 3. Sınıf İlçe
ADIYAMAN SAMSAT 6. Sınıf İlçe
ADIYAMAN SİNCİK 6. Sınıf İlçe
ADIYAMAN TUT 6. Sınıf İlçe
AFYON  MERKEZ 1. Sınıf İl
AFYON BAŞMAKÇI 5. Sınıf İlçe
AFYON BAYAT 5. Sınıf İlçe
AFYON BOLVADİN 2. Sınıf İlçe
AFYON ÇAY 3. Sınıf İlçe
AFYON ÇOBANLAR 5. Sınıf İlçe
AFYON DAZKIRI 4. Sınıf İlçe
AFYON DİNAR 2. Sınıf İlçe
AFYON EMİRDAĞ 3. Sınıf İlçe
AFYON EVCİLER 5. Sınıf İlçe
AFYON HOCALAR 5. Sınıf İlçe
AFYON İHSANİYE 5. Sınıf İlçe
AFYON İSCEHİSAR 4. Sınıf İlçe
AFYON KIZILÖREN 5. Sınıf İlçe
AFYON SANDIKLI 2. Sınıf İlçe
AFYON SİNANPAŞA 4. Sınıf İlçe
AFYON SULTANDAĞI 4. Sınıf İlçe
AFYON ŞUHUT 4. Sınıf İlçe
AĞRI  MERKEZ 4. Sınıf İl
AĞRI D.BEYAZIT 3. Sınıf İlçe
AĞRI DİYADİN 6. Sınıf İlçe
AĞRI ELEŞKİRT 4. Sınıf İlçe
AĞRI HAMUR 6. Sınıf İlçe
AĞRI PATNOS 3. Sınıf İlçe
AĞRI TAŞLIÇAY 6. Sınıf İlçe
AĞRI TUTAK 6. Sınıf İlçe
AKSARAY  MERKEZ 2. Sınıf İl
AKSARAY AĞAÇÖREN 5. Sınıf İlçe
AKSARAY ESKİL 5. Sınıf İlçe
AKSARAY GÜLAĞAÇ 4. Sınıf İlçe
AKSARAY GÜZELYURT 4. Sınıf İlçe
AKSARAY ORTAKÖY 3. Sınıf İlçe
AKSARAY SARIYAHŞİ 5. Sınıf İlçe
AMASYA  MERKEZ 2. Sınıf İl
AMASYA GÖYNÜCEK 5. Sınıf İlçe
AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY 4. Sınıf İlçe
AMASYA HAMAMÖZÜ 5. Sınıf İlçe
AMASYA MERZİFON 2. Sınıf İlçe
AMASYA SULUOVA 2. Sınıf İlçe
AMASYA TAŞOVA 4. Sınıf İlçe
ANKARA  MERKEZ 1. Sınıf İl
ANKARA AKYURT 2. Sınıf İlçe
ANKARA ALTINDAĞ 1. Sınıf İlçe
ANKARA AYAŞ 4. Sınıf İlçe
ANKARA BALA 4. Sınıf İlçe
ANKARA BEYPAZARI 2. Sınıf İlçe
ANKARA ÇAMLIDERE 3. Sınıf İlçe
ANKARA ÇANKAYA 1. Sınıf İlçe
ANKARA ÇUBUK 2. Sınıf İlçe
ANKARA ELMADAĞ 2. Sınıf İlçe
ANKARA ETİMESGUT 1. Sınıf İlçe
ANKARA EVREN 5. Sınıf İlçe
ANKARA GÖLBAŞI 2. Sınıf İlçe
ANKARA GÜDÜL 4. Sınıf İlçe
ANKARA HAYMANA 3. Sınıf İlçe
ANKARA KALECİK 3. Sınıf İlçe
ANKARA KAZAN 2. Sınıf İlçe
ANKARA KEÇİÖREN 1. Sınıf İlçe
ANKARA KIZILCAHAMAM 2. Sınıf İlçe
ANKARA MAMAK 1. Sınıf İlçe
ANKARA NALLIHAN 3. Sınıf İlçe
ANKARA POLATLI 1. Sınıf İlçe
ANKARA PURSAKLAR 1. Sınıf İlçe
ANKARA SİNCAN 1. Sınıf İlçe
ANKARA Ş.KOÇHİSAR 2. Sınıf İlçe
ANKARA YENİMAHALLE 1. Sınıf İlçe
ANTALYA  MERKEZ 1. Sınıf İl
ANTALYA AKSEKİ 4. Sınıf İlçe
ANTALYA AKSU 1. Sınıf İlçe
ANTALYA ALANYA 1. Sınıf İlçe
ANTALYA DEMRE 4. Sınıf İlçe
ANTALYA DÖŞEMEALTI 1. Sınıf İlçe
ANTALYA ELMALI 3. Sınıf İlçe
ANTALYA FİNİKE 3. Sınıf İlçe
ANTALYA GAZİPAŞA 3. Sınıf İlçe
ANTALYA GÜNDOĞMUŞ 4. Sınıf İlçe
ANTALYA İBRADI 4. Sınıf İlçe
ANTALYA KAŞ 3. Sınıf İlçe
ANTALYA KEMER 2. Sınıf İlçe
ANTALYA KEPEZ 1. Sınıf İlçe
ANTALYA KONYAALTI 1. Sınıf İlçe
ANTALYA KORKUTELİ 3. Sınıf İlçe
ANTALYA KUMLUCA 2. Sınıf İlçe
ANTALYA MANAVGAT 1. Sınıf İlçe
ANTALYA MURATPAŞA 1. Sınıf İlçe
ANTALYA SERİK 2. Sınıf İlçe
ARDAHAN  MERKEZ 4. Sınıf İl
ARDAHAN ÇILDIR 6. Sınıf İlçe
ARDAHAN DAMAL 6. Sınıf İlçe
ARDAHAN GÖLE 4. Sınıf İlçe
ARDAHAN HANAK 6. Sınıf İlçe
ARDAHAN POSOF 6. Sınıf İlçe
ARTVİN  MERKEZ 4. Sınıf İl
ARTVİN ARDANUÇ 6. Sınıf İlçe
ARTVİN ARHAVİ 3. Sınıf İlçe
ARTVİN BORÇKA 4. Sınıf İlçe
ARTVİN HOPA 3. Sınıf İlçe
ARTVİN MURGUL 6. Sınıf İlçe
ARTVİN ŞAVŞAT 6. Sınıf İlçe
ARTVİN YUSUFELİ 6. Sınıf İlçe
AYDIN  MERKEZ 1. Sınıf İl
AYDIN BOZDOĞAN 4. Sınıf İlçe
AYDIN BUHARKENT 4. Sınıf İlçe
AYDIN ÇİNE 2. Sınıf İlçe
AYDIN DİDİM 2. Sınıf İlçe
AYDIN GERMENCİK 2. Sınıf İlçe
AYDIN İNCİRLİOVA 2. Sınıf İlçe
AYDIN KARACASU 4. Sınıf İlçe
AYDIN KARPUZLU 5. Sınıf İlçe
AYDIN KOÇARLI 3. Sınıf İlçe
AYDIN KÖŞK 3. Sınıf İlçe
AYDIN KUŞADASI 1. Sınıf İlçe
AYDIN KUYUCAK 3. Sınıf İlçe
AYDIN NAZİLLİ 1. Sınıf İlçe
AYDIN SÖKE 1. Sınıf İlçe
AYDIN SULTANHİSAR 3. Sınıf İlçe
AYDIN YENİPAZAR 4. Sınıf İlçe
BALIKESİR  MERKEZ 1. Sınıf İl
BALIKESİR AYVALIK 1. Sınıf İlçe
BALIKESİR BALYA 4. Sınıf İlçe
BALIKESİR BANDIRMA 1. Sınıf İlçe
BALIKESİR BİGADİÇ 3. Sınıf İlçe
BALIKESİR BURHANİYE 1. Sınıf İlçe
BALIKESİR DURSUNBEY 3. Sınıf İlçe
BALIKESİR EDREMİT 1. Sınıf İlçe
BALIKESİR ERDEK 2. Sınıf İlçe
BALIKESİR GÖMEÇ 4. Sınıf İlçe
BALIKESİR GÖNEN 1. Sınıf İlçe
BALIKESİR HAVRAN 3. Sınıf İlçe
BALIKESİR İVRİNDİ 4. Sınıf İlçe
BALIKESİR KEPSUT 4. Sınıf İlçe
BALIKESİR MANYAS 4. Sınıf İlçe
BALIKESİR MARMARA 3. Sınıf İlçe
BALIKESİR SAVAŞTEPE 3. Sınıf İlçe
BALIKESİR SINDIRGI 3. Sınıf İlçe
BALIKESİR SUSURLUK 2. Sınıf İlçe
BARTIN  MERKEZ 2. Sınıf İl
BARTIN AMASRA 3. Sınıf İlçe
BARTIN KURUCAŞİLE 4. Sınıf İlçe
BARTIN ULUS 4. Sınıf İlçe
BATMAN  MERKEZ 3. Sınıf İl
BATMAN BEŞİRİ 4. Sınıf İlçe
BATMAN GERCÜŞ 6. Sınıf İlçe
BATMAN HASANKEYF 6. Sınıf İlçe
BATMAN KOZLUK 4. Sınıf İlçe
BATMAN SASON 6. Sınıf İlçe
BAYBURT  MERKEZ 4. Sınıf İl
BAYBURT AYDINTEPE 6. Sınıf İlçe
BAYBURT DEMİRÖZÜ 6. Sınıf İlçe
BİLECİK  MERKEZ 2. Sınıf İl
BİLECİK BOZÜYÜK 2. Sınıf İlçe
BİLECİK GÖLPAZARI 4. Sınıf İlçe
BİLECİK İNHİSAR 5. Sınıf İlçe
BİLECİK OSMANELİ 3. Sınıf İlçe
BİLECİK PAZARYERİ 4. Sınıf İlçe
BİLECİK SÖĞÜT 3. Sınıf İlçe
BİLECİK YENİPAZAR 5. Sınıf İlçe
BİNGÖL  MERKEZ 4. Sınıf İl
BİNGÖL ADAKLI 6. Sınıf İlçe
BİNGÖL GENÇ 4. Sınıf İlçe
BİNGÖL KARLIOVA 6. Sınıf İlçe
BİNGÖL KİĞI 6. Sınıf İlçe
BİNGÖL SOLHAN 4. Sınıf İlçe
BİNGÖL YAYLADERE 6. Sınıf İlçe
BİNGÖL YEDİSU 6. Sınıf İlçe
BİTLİS  MERKEZ 4. Sınıf İl
BİTLİS ADİLCEVAZ 4. Sınıf İlçe
BİTLİS AHLAT 4. Sınıf İlçe
BİTLİS GÜROYMAK 4. Sınıf İlçe
BİTLİS HİZAN 6. Sınıf İlçe
BİTLİS MUTKİ 6. Sınıf İlçe
BİTLİS TATVAN 2. Sınıf İlçe
BOLU  MERKEZ 2. Sınıf İl
BOLU DÖRTDİVAN 5. Sınıf İlçe
BOLU GEREDE 2. Sınıf İlçe
BOLU GÖYNÜK 4. Sınıf İlçe
BOLU KIBRISCIK 5. Sınıf İlçe
BOLU MENGEN 4. Sınıf İlçe
BOLU MUDURNU 4. Sınıf İlçe
BOLU SEBEN 4. Sınıf İlçe
BOLU YENİÇAĞA 4. Sınıf İlçe
BURDUR  MERKEZ 2. Sınıf İl
BURDUR AĞLASUN 4. Sınıf İlçe
BURDUR ALTINYAYLA 5. Sınıf İlçe
BURDUR BUCAK 2. Sınıf İlçe
BURDUR ÇAVDIR 5. Sınıf İlçe
BURDUR ÇELTİKÇİ 5. Sınıf İlçe
BURDUR GÖLHİSAR 4. Sınıf İlçe
BURDUR KARAMANLI 5. Sınıf İlçe
BURDUR KEMER 5. Sınıf İlçe
BURDUR TEFENNİ 4. Sınıf İlçe
BURDUR YEŞİLOVA 4. Sınıf İlçe
BURSA  MERKEZ 1. Sınıf İl
BURSA BÜYÜKORHAN 5. Sınıf İlçe
BURSA GEMLİK 1. Sınıf İlçe
BURSA GÜRSU 2. Sınıf İlçe
BURSA HARMANCIK 5. Sınıf İlçe
BURSA İNEGÖL 1. Sınıf İlçe
BURSA İZNİK 2. Sınıf İlçe
BURSA KARACABEY 1. Sınıf İlçe
BURSA KELES 4. Sınıf İlçe
BURSA KESTEL 1. Sınıf İlçe
BURSA M.KEMALPAŞA 1. Sınıf İlçe
BURSA MUDANYA 2. Sınıf İlçe
BURSA NİLÜFER 1. Sınıf İlçe
BURSA ORHANELİ 3. Sınıf İlçe
BURSA ORHANGAZİ 1. Sınıf İlçe
BURSA OSMANGAZİ 1. Sınıf İlçe
BURSA YENİŞEHİR 2. Sınıf İlçe
BURSA YILDIRIM 1. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE  MERKEZ 2. Sınıf İl
ÇANAKKALE AYVACIK 3. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE BAYRAMİÇ 2. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE BİGA 2. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE BOZCAADA 4. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE ÇAN 2. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE ECEABAT 3. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE EZİNE 3. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE GELİBOLU 2. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE GÖKÇEADA 3. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE LAPSEKİ 3. Sınıf İlçe
ÇANAKKALE YENİCE 4. Sınıf İlçe
ÇANKIRI  MERKEZ 2. Sınıf İl
ÇANKIRI ATKARACALAR 5. Sınıf İlçe
ÇANKIRI BAYRAMÖREN 5. Sınıf İlçe
ÇANKIRI ÇERKEŞ 3. Sınıf İlçe
ÇANKIRI ELDİVAN 4. Sınıf İlçe
ÇANKIRI ILGAZ 3. Sınıf İlçe
ÇANKIRI KIZILIRMAK 5. Sınıf İlçe
ÇANKIRI KORGUN 5. Sınıf İlçe
ÇANKIRI KURŞUNLU 4. Sınıf İlçe
ÇANKIRI ORTA 4. Sınıf İlçe
ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 4. Sınıf İlçe
ÇANKIRI YAPRAKLI 5. Sınıf İlçe
ÇORUM  MERKEZ 1. Sınıf İl
ÇORUM ALACA 3. Sınıf İlçe
ÇORUM BAYAT 4. Sınıf İlçe
ÇORUM BOĞAZKALE 5. Sınıf İlçe
ÇORUM DODURGA 5. Sınıf İlçe
ÇORUM İSKİLİP 3. Sınıf İlçe
ÇORUM KARGI 4. Sınıf İlçe
ÇORUM LAÇİN 5. Sınıf İlçe
ÇORUM MECİTÖZÜ 4. Sınıf İlçe
ÇORUM OĞUZLAR 5. Sınıf İlçe
ÇORUM ORTAKÖY 5. Sınıf İlçe
ÇORUM OSMANCIK 2. Sınıf İlçe
ÇORUM SUNGURLU 2. Sınıf İlçe
ÇORUM UĞURLUDAĞ 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ  MERKEZ 1. Sınıf İl
DENİZLİ ACIPAYAM 3. Sınıf İlçe
DENİZLİ AKKÖY 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ BABADAĞ 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ BAKLAN 5. Sınıf İlçe
DENİZLİ BEKİLLİ 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ BEYAĞAÇ 5. Sınıf İlçe
DENİZLİ BOZKURT 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ BULDAN 3. Sınıf İlçe
DENİZLİ ÇAL 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ ÇAMELİ 5. Sınıf İlçe
DENİZLİ ÇARDAK 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ ÇİVRİL 3. Sınıf İlçe
DENİZLİ GÜNEY 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ HONAZ 3. Sınıf İlçe
DENİZLİ KALE 4. Sınıf İlçe
DENİZLİ SARAYKÖY 2. Sınıf İlçe
DENİZLİ SERİNHİSAR 3. Sınıf İlçe
DENİZLİ TAVAS 3. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR  MERKEZ 2. Sınıf İl
DİYARBAKIR BAĞLAR 2. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR BİSMİL 3. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR ÇERMİK 4. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR ÇINAR 4. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ 6. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR DİCLE 6. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR EĞİL 6. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR ERGANİ 3. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR HANİ 6. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR HAZRO 6. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR KAYAPINAR 2. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR KOCAKÖY 6. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR KULP 6. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR LİCE 6. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR SİLVAN 3. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR SUR 2. Sınıf İlçe
DİYARBAKIR YENİŞEHİR 2. Sınıf İlçe
DÜZCE  MERKEZ 2. Sınıf İl
DÜZCE AKÇAKOCA 2. Sınıf İlçe
DÜZCE CUMAYERİ 4. Sınıf İlçe
DÜZCE ÇİLİMLİ 4. Sınıf İlçe
DÜZCE GÖLYAKA 4. Sınıf İlçe
DÜZCE GÜMÜŞOVA 4. Sınıf İlçe
DÜZCE KAYNAŞLI 4. Sınıf İlçe
DÜZCE YIĞILCA 5. Sınıf İlçe
EDİRNE  MERKEZ 1. Sınıf İl
EDİRNE ENEZ 4. Sınıf İlçe
EDİRNE HAVSA 4. Sınıf İlçe
EDİRNE İPSALA 4. Sınıf İlçe
EDİRNE KEŞAN 1. Sınıf İlçe
EDİRNE LALAPAŞA 5. Sınıf İlçe
EDİRNE MERİÇ 4. Sınıf İlçe
EDİRNE SÜLOĞLU 5. Sınıf İlçe
EDİRNE UZUNKÖPRÜ 2. Sınıf İlçe
ELAZIĞ  MERKEZ 3. Sınıf İl
ELAZIĞ AĞIN 6. Sınıf İlçe
ELAZIĞ ALACAKAYA 6. Sınıf İlçe
ELAZIĞ ARICAK 6. Sınıf İlçe
ELAZIĞ BASKİL 4. Sınıf İlçe
ELAZIĞ KARAKOÇAN 4. Sınıf İlçe
ELAZIĞ KEBAN 4. Sınıf İlçe
ELAZIĞ KOVANCILAR 4. Sınıf İlçe
ELAZIĞ MADEN 6. Sınıf İlçe
ELAZIĞ PALU 4. Sınıf İlçe
ELAZIĞ SİVRİCE 3. Sınıf İlçe
ERZİNCAN  MERKEZ 3. Sınıf İl
ERZİNCAN ÇAYIRLI 6. Sınıf İlçe
ERZİNCAN İLİÇ 6. Sınıf İlçe
ERZİNCAN KEMAH 6. Sınıf İlçe
ERZİNCAN KEMALİYE 6. Sınıf İlçe
ERZİNCAN OTLUKBELİ 6. Sınıf İlçe
ERZİNCAN REFAHİYE 4. Sınıf İlçe
ERZİNCAN TERCAN 4. Sınıf İlçe
ERZİNCAN ÜZÜMLÜ 3. Sınıf İlçe
ERZURUM  MERKEZ 2. Sınıf İl
ERZURUM AŞKALE 4. Sınıf İlçe
ERZURUM AZİZİYE 4. Sınıf İlçe
ERZURUM ÇAT 6. Sınıf İlçe
ERZURUM HINIS 4. Sınıf İlçe
ERZURUM HORASAN 4. Sınıf İlçe
ERZURUM İSPİR 4. Sınıf İlçe
ERZURUM KARAÇOBAN 6. Sınıf İlçe
ERZURUM KARAYAZI 6. Sınıf İlçe
ERZURUM KÖPRÜKÖY 6. Sınıf İlçe
ERZURUM NARMAN 4. Sınıf İlçe
ERZURUM OLTU 3. Sınıf İlçe
ERZURUM OLUR 6. Sınıf İlçe
ERZURUM PALANDÖKEN 2. Sınıf İlçe
ERZURUM PASİNLER 3. Sınıf İlçe
ERZURUM PAZARYOLU 6. Sınıf İlçe
ERZURUM ŞENKAYA 6. Sınıf İlçe
ERZURUM TEKMAN 6. Sınıf İlçe
ERZURUM TORTUM 4. Sınıf İlçe
ERZURUM UZUNDERE 6. Sınıf İlçe
ERZURUM YAKUTİYE 2. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR  MERKEZ 1. Sınıf İl
ESKİŞEHİR ALPU 4. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR BEYLİKOVA 5. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR ÇİFTELER 3. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ 5. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR HAN 5. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR İNÖNÜ 4. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR MAHMUDİYE 4. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR MİHALGAZİ 5. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR MİHALICÇIK 5. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 1. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR SARICAKAYA 5. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ 4. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 3. Sınıf İlçe
ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 1. Sınıf İlçe
GAZİANTEP  MERKEZ 1. Sınıf İl
GAZİANTEP ARABAN 4. Sınıf İlçe
GAZİANTEP İSLAHİYE 2. Sınıf İlçe
GAZİANTEP KARKAMIŞ 5. Sınıf İlçe
GAZİANTEP NİZİP 1. Sınıf İlçe
GAZİANTEP NURDAĞI 5. Sınıf İlçe
GAZİANTEP OĞUZELİ 4. Sınıf İlçe
GAZİANTEP ŞAHİNBEY 1. Sınıf İlçe
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 1. Sınıf İlçe
GAZİANTEP YAVUZELİ 5. Sınıf İlçe
GİRESUN  MERKEZ 2. Sınıf İl
GİRESUN ALUCRA 5. Sınıf İlçe
GİRESUN BULANCAK 2. Sınıf İlçe
GİRESUN ÇAMOLUK 5. Sınıf İlçe
GİRESUN ÇANAKÇI 5. Sınıf İlçe
GİRESUN DERELİ 4. Sınıf İlçe
GİRESUN DOĞANKENT 5. Sınıf İlçe
GİRESUN ESPİYE 3. Sınıf İlçe
GİRESUN EYNESİL 3. Sınıf İlçe
GİRESUN GÖRELE 2. Sınıf İlçe
GİRESUN GÜCE 5. Sınıf İlçe
GİRESUN KEŞAP 3. Sınıf İlçe
GİRESUN PİRAZİZ 4. Sınıf İlçe
GİRESUN Ş.KARAHİSAR 3. Sınıf İlçe
GİRESUN TİREBOLU 2. Sınıf İlçe
GİRESUN YAĞLIDERE 5. Sınıf İlçe
GÜMÜŞHANE  MERKEZ 4. Sınıf İl
GÜMÜŞHANE KELKİT 3. Sınıf İlçe
GÜMÜŞHANE KÖSE 6. Sınıf İlçe
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN 6. Sınıf İlçe
GÜMÜŞHANE ŞİRAN 4. Sınıf İlçe
GÜMÜŞHANE TORUL 4. Sınıf İlçe
HAKKARİ  MERKEZ 4. Sınıf İl
HAKKARİ ÇUKURCA 6. Sınıf İlçe
HAKKARİ ŞEMDİNLİ 6. Sınıf İlçe
HAKKARİ YÜKSEKOVA 3. Sınıf İlçe
HATAY  MERKEZ 1. Sınıf İl
HATAY ALTINÖZÜ 4. Sınıf İlçe
HATAY BELEN 3. Sınıf İlçe
HATAY DÖRTYOL 1. Sınıf İlçe
HATAY ERZİN 3. Sınıf İlçe
HATAY HASSA 4. Sınıf İlçe
HATAY İSKENDERUN 1. Sınıf İlçe
HATAY KIRIKHAN 1. Sınıf İlçe
HATAY KUMLU 5. Sınıf İlçe
HATAY REYHANLI 2. Sınıf İlçe
HATAY SAMANDAĞI 2. Sınıf İlçe
HATAY YAYLADAĞI 4. Sınıf İlçe
IĞDIR  MERKEZ 4. Sınıf İl
IĞDIR ARALIK 6. Sınıf İlçe
IĞDIR KARAKOYUNLU 6. Sınıf İlçe
IĞDIR TUZLUCA 6. Sınıf İlçe
ISPARTA  MERKEZ 1. Sınıf İl
ISPARTA AKSU 5. Sınıf İlçe
ISPARTA ATABEY 5. Sınıf İlçe
ISPARTA EĞİRDİR 2. Sınıf İlçe
ISPARTA GELENDOST 4. Sınıf İlçe
ISPARTA GÖNEN 5. Sınıf İlçe
ISPARTA KEÇİBORLU 3. Sınıf İlçe
ISPARTA SENİRKENT 4. Sınıf İlçe
ISPARTA SÜTÇÜLER 5. Sınıf İlçe
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 3. Sınıf İlçe
ISPARTA ULUBORLU 4. Sınıf İlçe
ISPARTA YALVAÇ 2. Sınıf İlçe
ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 5. Sınıf İlçe
İSTANBUL  MERKEZ 1. Sınıf İl
İSTANBUL ADALAR 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ARNAVUTKÖY 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ATAŞEHİR 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL AVCILAR 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL B.ÇEKMECE 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BAĞCILAR 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BAHÇELİEVLER 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BAKIRKÖY 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BAYRAMPAŞA 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BEŞİKTAŞ 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BEYKOZ 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL BEYOĞLU 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ÇATALCA 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ÇEKMEKÖY 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ESENLER 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ESENYURT 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL EYÜP 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL FATİH 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL G.OSMANPAŞA 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL GÜNGÖREN 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL K.ÇEKMECE 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL KADIKÖY 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL KAĞITHANE 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL KARTAL 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL MALTEPE 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL PENDİK 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL SANCAKTEPE 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL SARIYER 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL SİLİVRİ 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL SULTANBEYLİ 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL SULTANGAZİ 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ŞİLE 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ŞİŞLİ 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL TUZLA 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ÜMRANİYE 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ÜSKÜDAR 1. Sınıf İlçe
İSTANBUL ZEYTİNBURNU 1. Sınıf İlçe
İZMİR  MERKEZ 1. Sınıf İl
İZMİR ALİAĞA 1. Sınıf İlçe
İZMİR BALÇOVA 1. Sınıf İlçe
İZMİR BAYINDIR 3. Sınıf İlçe
İZMİR BAYRAKLI 1. Sınıf İlçe
İZMİR BERGAMA 1. Sınıf İlçe
İZMİR BEYDAĞI 4. Sınıf İlçe
İZMİR BORNOVA 1. Sınıf İlçe
İZMİR BUCA 1. Sınıf İlçe
İZMİR ÇEŞME 2. Sınıf İlçe
İZMİR ÇİĞLİ 1. Sınıf İlçe
İZMİR DİKİLİ 2. Sınıf İlçe
İZMİR FOÇA 2. Sınıf İlçe
İZMİR GAZİEMİR 1. Sınıf İlçe
İZMİR GÜZELBAHÇE 1. Sınıf İlçe
İZMİR KARABAĞLAR 1. Sınıf İlçe
İZMİR KARABURUN 4. Sınıf İlçe
İZMİR KARŞIYAKA 1. Sınıf İlçe
İZMİR KEMALPAŞA 2. Sınıf İlçe
İZMİR KINIK 3. Sınıf İlçe
İZMİR KİRAZ 3. Sınıf İlçe
İZMİR KONAK 1. Sınıf İlçe
İZMİR MENDERES 2. Sınıf İlçe
İZMİR MENEMEN 2. Sınıf İlçe
İZMİR NARLIDERE 1. Sınıf İlçe
İZMİR ÖDEMİŞ 1. Sınıf İlçe
İZMİR SEFERİHİSAR 2. Sınıf İlçe
İZMİR SELÇUK 1. Sınıf İlçe
İZMİR TİRE 1. Sınıf İlçe
İZMİR TORBALI 2. Sınıf İlçe
İZMİR URLA 2. Sınıf İlçe
K.MARAŞ  MERKEZ 2. Sınıf İl
K.MARAŞ AFŞİN 3. Sınıf İlçe
K.MARAŞ ANDIRIN 4. Sınıf İlçe
K.MARAŞ ÇAĞLAYANCERİT 6. Sınıf İlçe
K.MARAŞ EKİNÖZÜ 6. Sınıf İlçe
K.MARAŞ ELBİSTAN 2. Sınıf İlçe
K.MARAŞ GÖKSUN 3. Sınıf İlçe
K.MARAŞ NURHAK 6. Sınıf İlçe
K.MARAŞ PAZARCIK 3. Sınıf İlçe
K.MARAŞ TÜRKOĞLU 3. Sınıf İlçe
KARABÜK  MERKEZ 2. Sınıf İl
KARABÜK EFLANİ 5. Sınıf İlçe
KARABÜK ESKİPAZAR 4. Sınıf İlçe
KARABÜK OVACIK 5. Sınıf İlçe
KARABÜK SAFRANBOLU 2. Sınıf İlçe
KARABÜK YENİCE 4. Sınıf İlçe
KARAMAN  MERKEZ 2. Sınıf İl
KARAMAN AYRANCI 5. Sınıf İlçe
KARAMAN BAŞYAYLA 5. Sınıf İlçe
KARAMAN ERMENEK 4. Sınıf İlçe
KARAMAN K.KARABEKİR 5. Sınıf İlçe
KARAMAN SARIVELİLER 5. Sınıf İlçe
KARS  MERKEZ 3. Sınıf İl
KARS AKYAKA 6. Sınıf İlçe
KARS ARPAÇAY 6. Sınıf İlçe
KARS DİGOR 6. Sınıf İlçe
KARS KAĞIZMAN 4. Sınıf İlçe
KARS SARIKAMIŞ 3. Sınıf İlçe
KARS SELİM 6. Sınıf İlçe
KARS SUSUZ 6. Sınıf İlçe
KASTAMONU  MERKEZ 3. Sınıf İl
KASTAMONU ABANA 4. Sınıf İlçe
KASTAMONU AĞLI 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU ARAÇ 4. Sınıf İlçe
KASTAMONU AZDAVAY 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU BOZKURT 4. Sınıf İlçe
KASTAMONU CİDE 3. Sınıf İlçe
KASTAMONU ÇATALZEYTİN 4. Sınıf İlçe
KASTAMONU DADAY 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU DEVREKANİ 4. Sınıf İlçe
KASTAMONU DOĞANYURT 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU HANÖNÜ 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU İHSANGAZİ 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU İNEBOLU 3. Sınıf İlçe
KASTAMONU KÜRE 4. Sınıf İlçe
KASTAMONU PINARBAŞI 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU SEYDİLER 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU ŞENPAZAR 5. Sınıf İlçe
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ 3. Sınıf İlçe
KASTAMONU TOSYA 3. Sınıf İlçe
KAYSERİ  MERKEZ 1. Sınıf İl
KAYSERİ AKKIŞLA 5. Sınıf İlçe
KAYSERİ BÜNYAN 3. Sınıf İlçe
KAYSERİ DEVELİ 2. Sınıf İlçe
KAYSERİ FELAHİYE 5. Sınıf İlçe
KAYSERİ HACILAR 4. Sınıf İlçe
KAYSERİ İNCESU 4. Sınıf İlçe
KAYSERİ KOCASİNAN 1. Sınıf İlçe
KAYSERİ MELİKGAZİ 1. Sınıf İlçe
KAYSERİ ÖZVATAN 5. Sınıf İlçe
KAYSERİ PINARBAŞI 3. Sınıf İlçe
KAYSERİ SARIOĞLAN 5. Sınıf İlçe
KAYSERİ SARIZ 5. Sınıf İlçe
KAYSERİ TALAS 2. Sınıf İlçe
KAYSERİ TOMARZA 4. Sınıf İlçe
KAYSERİ YAHYALI 3. Sınıf İlçe
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 4. Sınıf İlçe
KIRIKKALE  MERKEZ 1. Sınıf İl
KIRIKKALE BAHŞİLİ 3. Sınıf İlçe
KIRIKKALE BALIŞEYH 5. Sınıf İlçe
KIRIKKALE ÇELEBİ 5. Sınıf İlçe
KIRIKKALE DELİCE 4. Sınıf İlçe
KIRIKKALE KARAKEÇİLİ 5. Sınıf İlçe
KIRIKKALE KESKİN 3. Sınıf İlçe
KIRIKKALE SULAKYURT 5. Sınıf İlçe
KIRIKKALE YAHŞİHAN 4. Sınıf İlçe
KIRKLARELİ  MERKEZ 2. Sınıf İl
KIRKLARELİ BABAESKİ 2. Sınıf İlçe
KIRKLARELİ DEMİRKÖY 4. Sınıf İlçe
KIRKLARELİ KOFÇAZ 5. Sınıf İlçe
KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 1. Sınıf İlçe
KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY 5. Sınıf İlçe
KIRKLARELİ PINARHİSAR 4. Sınıf İlçe
KIRKLARELİ VİZE 4. Sınıf İlçe
KIRŞEHİR  MERKEZ 2. Sınıf İl
KIRŞEHİR AKÇAKENT 5. Sınıf İlçe
KIRŞEHİR AKPINAR 5. Sınıf İlçe
KIRŞEHİR BOZTEPE 5. Sınıf İlçe
KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI 4. Sınıf İlçe
KIRŞEHİR KAMAN 3. Sınıf İlçe
KIRŞEHİR MUCUR 3. Sınıf İlçe
KİLİS  MERKEZ 4. Sınıf İl
KİLİS ELBEYLİ 6. Sınıf İlçe
KİLİS MUSABEYLİ 6. Sınıf İlçe
KİLİS POLATELİ 6. Sınıf İlçe
KOCAELİ  MERKEZ 1. Sınıf İl
KOCAELİ BAŞİSKELE 2. Sınıf İlçe
KOCAELİ ÇAYIROVA 1. Sınıf İlçe
KOCAELİ DARICA 1. Sınıf İlçe
KOCAELİ DERİNCE 1. Sınıf İlçe
KOCAELİ DİLOVASI 2. Sınıf İlçe
KOCAELİ GEBZE 1. Sınıf İlçe
KOCAELİ GÖLCÜK 1. Sınıf İlçe
KOCAELİ İZMİT 1. Sınıf İlçe
KOCAELİ KANDIRA 3. Sınıf İlçe
KOCAELİ KARAMÜRSEL 1. Sınıf İlçe
KOCAELİ KARTEPE 2. Sınıf İlçe
KOCAELİ KÖRFEZ 1. Sınıf İlçe
KONYA  MERKEZ 1. Sınıf İl
KONYA AHIRLI 5. Sınıf İlçe
KONYA AKÖREN 5. Sınıf İlçe
KONYA AKŞEHİR 1. Sınıf İlçe
KONYA ALTINEKİN 5. Sınıf İlçe
KONYA BEYŞEHİR 2. Sınıf İlçe
KONYA BOZKIR 3. Sınıf İlçe
KONYA CİHANBEYLİ 3. Sınıf İlçe
KONYA ÇELTİK 5. Sınıf İlçe
KONYA ÇUMRA 2. Sınıf İlçe
KONYA DERBENT 5. Sınıf İlçe
KONYA DEREBUCAK 5. Sınıf İlçe
KONYA DOĞANHİSAR 4. Sınıf İlçe
KONYA EMİRGAZİ 5. Sınıf İlçe
KONYA EREĞLİ 1. Sınıf İlçe
KONYA GÜNEYSINIR 5. Sınıf İlçe
KONYA HADİM 4. Sınıf İlçe
KONYA HALKAPINAR 5. Sınıf İlçe
KONYA HÜYÜK 5. Sınıf İlçe
KONYA ILGIN 2. Sınıf İlçe
KONYA KADINHANI 3. Sınıf İlçe
KONYA KARAPINAR 3. Sınıf İlçe
KONYA KARATAY 1. Sınıf İlçe
KONYA KULU 3. Sınıf İlçe
KONYA MERAM 1. Sınıf İlçe
KONYA SARAYÖNÜ 3. Sınıf İlçe
KONYA SELÇUKLU 1. Sınıf İlçe
KONYA SEYDİŞEHİR 2. Sınıf İlçe
KONYA TAŞKENT 5. Sınıf İlçe
KONYA TUZLUKÇU 5. Sınıf İlçe
KONYA YALIHÖYÜK 5. Sınıf İlçe
KONYA YUNAK 4. Sınıf İlçe
KÜTAHYA  MERKEZ 2. Sınıf İl
KÜTAHYA ALTINTAŞ 4. Sınıf İlçe
KÜTAHYA ASLANAPA 5. Sınıf İlçe
KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR 5. Sınıf İlçe
KÜTAHYA DOMANİÇ 4. Sınıf İlçe
KÜTAHYA DUMLUPINAR 5. Sınıf İlçe
KÜTAHYA EMET 3. Sınıf İlçe
KÜTAHYA GEDİZ 2. Sınıf İlçe
KÜTAHYA HİSARCIK 4. Sınıf İlçe
KÜTAHYA PAZARLAR 5. Sınıf İlçe
KÜTAHYA SİMAV 2. Sınıf İlçe
KÜTAHYA ŞAPHANE 5. Sınıf İlçe
KÜTAHYA TAVŞANLI 2. Sınıf İlçe
MALATYA  MERKEZ 2. Sınıf İl
MALATYA AKÇADAĞ 4. Sınıf İlçe
MALATYA ARAPGİR 4. Sınıf İlçe
MALATYA ARGUVAN 6. Sınıf İlçe
MALATYA BATTALGAZİ 3. Sınıf İlçe
MALATYA DARENDE 4. Sınıf İlçe
MALATYA DOĞANŞEHİR 4. Sınıf İlçe
MALATYA DOĞANYOL 6. Sınıf İlçe
MALATYA HEKİMHAN 4. Sınıf İlçe
MALATYA KALE 4. Sınıf İlçe
MALATYA KULUNCAK 6. Sınıf İlçe
MALATYA PÖTÜRGE 6. Sınıf İlçe
MALATYA YAZIHAN 6. Sınıf İlçe
MALATYA YEŞİLYURT 3. Sınıf İlçe
MANİSA  MERKEZ 1. Sınıf İl
MANİSA AHMETLİ 3. Sınıf İlçe
MANİSA AKHİSAR 1. Sınıf İlçe
MANİSA ALAŞEHİR 2. Sınıf İlçe
MANİSA DEMİRCİ 2. Sınıf İlçe
MANİSA GÖLMARMARA 2. Sınıf İlçe
MANİSA GÖRDES 3. Sınıf İlçe
MANİSA KIRKAĞAÇ 2. Sınıf İlçe
MANİSA KÖPRÜBAŞI 4. Sınıf İlçe
MANİSA KULA 3. Sınıf İlçe
MANİSA SALİHLİ 1. Sınıf İlçe
MANİSA SARIGÖL 3. Sınıf İlçe
MANİSA SARUHANLI 3. Sınıf İlçe
MANİSA SELENDİ 4. Sınıf İlçe
MANİSA SOMA 1. Sınıf İlçe
MANİSA TURGUTLU 1. Sınıf İlçe
MARDİN  MERKEZ 4. Sınıf İl
MARDİN DARGEÇİT 6. Sınıf İlçe
MARDİN DERİK 4. Sınıf İlçe
MARDİN KIZILTEPE 2. Sınıf İlçe
MARDİN MAZIDAĞI 4. Sınıf İlçe
MARDİN MİDYAT 3. Sınıf İlçe
MARDİN NUSAYBİN 3. Sınıf İlçe
MARDİN ÖMERLİ 6. Sınıf İlçe
MARDİN SAVUR 4. Sınıf İlçe
MARDİN YEŞİLLİ 4. Sınıf İlçe
MERSİN  MERKEZ 1. Sınıf İl
MERSİN AKDENİZ 1. Sınıf İlçe
MERSİN ANAMUR 1. Sınıf İlçe
MERSİN AYDINCIK 3. Sınıf İlçe
MERSİN BOZYAZI 2. Sınıf İlçe
MERSİN ÇAMLIYAYLA 4. Sınıf İlçe
MERSİN ERDEMLİ 1. Sınıf İlçe
MERSİN GÜLNAR 4. Sınıf İlçe
MERSİN MEZİTLİ 1. Sınıf İlçe
MERSİN MUT 3. Sınıf İlçe
MERSİN SİLİFKE 1. Sınıf İlçe
MERSİN TARSUS 1. Sınıf İlçe
MERSİN TOROSLAR 1. Sınıf İlçe
MERSİN YENİŞEHİR 1. Sınıf İlçe
MUĞLA  MERKEZ 2. Sınıf İl
MUĞLA BODRUM 1. Sınıf İlçe
MUĞLA DALAMAN 2. Sınıf İlçe
MUĞLA DATÇA 3. Sınıf İlçe
MUĞLA FETHİYE 1. Sınıf İlçe
MUĞLA KAVAKLIDERE 4. Sınıf İlçe
MUĞLA KÖYCEĞİZ 3. Sınıf İlçe
MUĞLA MARMARİS 1. Sınıf İlçe
MUĞLA MİLAS 2. Sınıf İlçe
MUĞLA ORTACA 3. Sınıf İlçe
MUĞLA ULA 3. Sınıf İlçe
MUĞLA YATAĞAN 3. Sınıf İlçe
MUŞ  MERKEZ 4. Sınıf İl
MUŞ BULANIK 4. Sınıf İlçe
MUŞ HASKÖY 4. Sınıf İlçe
MUŞ KORKUT 6. Sınıf İlçe
MUŞ MALAZGİRT 4. Sınıf İlçe
MUŞ VARTO 4. Sınıf İlçe
NEVŞEHİR  MERKEZ 2. Sınıf İl
NEVŞEHİR ACIGÖL 5. Sınıf İlçe
NEVŞEHİR AVANOS 3. Sınıf İlçe
NEVŞEHİR DERİNKUYU 4. Sınıf İlçe
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR 4. Sınıf İlçe
NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ 4. Sınıf İlçe
NEVŞEHİR KOZAKLI 4. Sınıf İlçe
NEVŞEHİR ÜRGÜP 3. Sınıf İlçe
NİĞDE  MERKEZ 3. Sınıf İl
NİĞDE ALTUNHİSAR 4. Sınıf İlçe
NİĞDE BOR 2. Sınıf İlçe
NİĞDE ÇAMARDI 4. Sınıf İlçe
NİĞDE ÇİFTLİK 4. Sınıf İlçe
NİĞDE ULUKIŞLA 4. Sınıf İlçe
ORDU  MERKEZ 2. Sınıf İl
ORDU AKKUŞ 5. Sınıf İlçe
ORDU AYBASTI 4. Sınıf İlçe
ORDU ÇAMAŞ 5. Sınıf İlçe
ORDU ÇATALPINAR 5. Sınıf İlçe
ORDU ÇAYBAŞI 4. Sınıf İlçe
ORDU FATSA 1. Sınıf İlçe
ORDU GÖLKÖY 4. Sınıf İlçe
ORDU GÜLYALI 5. Sınıf İlçe
ORDU GÜRGENTEPE 4. Sınıf İlçe
ORDU İKİZCE 4. Sınıf İlçe
ORDU KABADÜZ 5. Sınıf İlçe
ORDU KABATAŞ 5. Sınıf İlçe
ORDU KORGAN 4. Sınıf İlçe
ORDU KUMRU 4. Sınıf İlçe
ORDU MESUDİYE 4. Sınıf İlçe
ORDU PERŞEMBE 3. Sınıf İlçe
ORDU ULUBEY 4. Sınıf İlçe
ORDU ÜNYE 1. Sınıf İlçe
OSMANİYE  MERKEZ 2. Sınıf İl
OSMANİYE BAHÇE 3. Sınıf İlçe
OSMANİYE DÜZİÇİ 3. Sınıf İlçe
OSMANİYE HASANBEYLİ 5. Sınıf İlçe
OSMANİYE KADİRLİ 2. Sınıf İlçe
OSMANİYE SUMBAS 5. Sınıf İlçe
OSMANİYE TOPRAKKALE 4. Sınıf İlçe
RİZE  MERKEZ 3. Sınıf İl
RİZE ARDEŞEN 3. Sınıf İlçe
RİZE ÇAMLIHEMŞİN 5. Sınıf İlçe
RİZE ÇAYELİ 3. Sınıf İlçe
RİZE DEREPAZARI 5. Sınıf İlçe
RİZE FINDIKLI 4. Sınıf İlçe
RİZE GÜNEYSU 4. Sınıf İlçe
RİZE HEMŞİN 5. Sınıf İlçe
RİZE İKİZDERE 5. Sınıf İlçe
RİZE İYİDERE 4. Sınıf İlçe
RİZE KALKANDERE 4. Sınıf İlçe
RİZE PAZAR 3. Sınıf İlçe
SAKARYA  MERKEZ 1. Sınıf İl
SAKARYA ADAPAZARI 1. Sınıf İlçe
SAKARYA AKYAZI 2. Sınıf İlçe
SAKARYA ARİFİYE 2. Sınıf İlçe
SAKARYA ERENLER 1. Sınıf İlçe
SAKARYA FERİZLİ 3. Sınıf İlçe
SAKARYA GEYVE 2. Sınıf İlçe
SAKARYA HENDEK 2. Sınıf İlçe
SAKARYA KARAPÜRÇEK 5. Sınıf İlçe
SAKARYA KARASU 3. Sınıf İlçe
SAKARYA KAYNARCA 3. Sınıf İlçe
SAKARYA KOCAALİ 3. Sınıf İlçe
SAKARYA PAMUKOVA 3. Sınıf İlçe
SAKARYA SAPANCA 2. Sınıf İlçe
SAKARYA SERDİVAN 1. Sınıf İlçe
SAKARYA SÖĞÜTLÜ 3. Sınıf İlçe
SAKARYA TARAKLI 5. Sınıf İlçe
SAMSUN  MERKEZ 1. Sınıf İl
SAMSUN ALAÇAM 3. Sınıf İlçe
SAMSUN ASARCIK 5. Sınıf İlçe
SAMSUN ATAKUM 1. Sınıf İlçe
SAMSUN AYVACIK 5. Sınıf İlçe
SAMSUN BAFRA 1. Sınıf İlçe
SAMSUN CANİK 1. Sınıf İlçe
SAMSUN ÇARŞAMBA 1. Sınıf İlçe
SAMSUN HAVZA 3. Sınıf İlçe
SAMSUN İLKADIM 1. Sınıf İlçe
SAMSUN KAVAK 4. Sınıf İlçe
SAMSUN LADİK 4. Sınıf İlçe
SAMSUN ONDOKUZMAYIS 4. Sınıf İlçe
SAMSUN SALIPAZARI 5. Sınıf İlçe
SAMSUN TEKKEKÖY 3. Sınıf İlçe
SAMSUN TERME 2. Sınıf İlçe
SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 3. Sınıf İlçe
SAMSUN YAKAKENT 4. Sınıf İlçe
SİİRT  MERKEZ 4. Sınıf İl
SİİRT AYDINLAR 6. Sınıf İlçe
SİİRT BAYKAN 6. Sınıf İlçe
SİİRT ERUH 6. Sınıf İlçe
SİİRT KURTALAN 4. Sınıf İlçe
SİİRT PERVARİ 6. Sınıf İlçe
SİİRT ŞİRVAN 6. Sınıf İlçe
SİNOP  MERKEZ 2. Sınıf İl
SİNOP AYANCIK 2. Sınıf İlçe
SİNOP BOYABAT 2. Sınıf İlçe
SİNOP DİKMEN 5. Sınıf İlçe
SİNOP DURAĞAN 4. Sınıf İlçe
SİNOP ERFELEK 4. Sınıf İlçe
SİNOP GERZE 2. Sınıf İlçe
SİNOP SARAYDÜZÜ 5. Sınıf İlçe
SİNOP TÜRKELİ 4. Sınıf İlçe
SİVAS  MERKEZ 2. Sınıf İl
SİVAS AKINCILAR 5. Sınıf İlçe
SİVAS ALTINYAYLA 6. Sınıf İlçe
SİVAS DİVRİĞİ 4. Sınıf İlçe
SİVAS DOĞANŞAR 6. Sınıf İlçe
SİVAS GEMEREK 4. Sınıf İlçe
SİVAS GÖLOVA 6. Sınıf İlçe
SİVAS GÜRÜN 4. Sınıf İlçe
SİVAS HAFİK 4. Sınıf İlçe
SİVAS İMRANLI 5. Sınıf İlçe
SİVAS KANGAL 4. Sınıf İlçe
SİVAS KOYULHİSAR 4. Sınıf İlçe
SİVAS SUŞEHRİ 3. Sınıf İlçe
SİVAS ŞARKIŞLA 3. Sınıf İlçe
SİVAS ULAŞ 5. Sınıf İlçe
SİVAS YILDIZELİ 4. Sınıf İlçe
SİVAS ZARA 4. Sınıf İlçe
Ş.URFA  MERKEZ 3. Sınıf İl
Ş.URFA AKÇAKALE 4. Sınıf İlçe
Ş.URFA BİRECİK 3. Sınıf İlçe
Ş.URFA BOZOVA 4. Sınıf İlçe
Ş.URFA CEYLANPINAR 3. Sınıf İlçe
Ş.URFA HALFETİ 6. Sınıf İlçe
Ş.URFA HARRAN 4. Sınıf İlçe
Ş.URFA HİLVAN 4. Sınıf İlçe
Ş.URFA SİVEREK 2. Sınıf İlçe
Ş.URFA SURUÇ 3. Sınıf İlçe
Ş.URFA VİRANŞEHİR 3. Sınıf İlçe
ŞIRNAK  MERKEZ 4. Sınıf İl
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP 6. Sınıf İlçe
ŞIRNAK CİZRE 3. Sınıf İlçe
ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK 6. Sınıf İlçe
ŞIRNAK İDİL 6. Sınıf İlçe
ŞIRNAK SİLOPİ 3. Sınıf İlçe
ŞIRNAK ULUDERE 6. Sınıf İlçe
TEKİRDAĞ  MERKEZ 1. Sınıf İl
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 1. Sınıf İlçe
TEKİRDAĞ ÇORLU 1. Sınıf İlçe
TEKİRDAĞ HAYRABOLU 2. Sınıf İlçe
TEKİRDAĞ MALKARA 2. Sınıf İlçe
TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 2. Sınıf İlçe
TEKİRDAĞ MURATLI 2. Sınıf İlçe
TEKİRDAĞ SARAY 2. Sınıf İlçe
TEKİRDAĞ ŞARKÖY 2. Sınıf İlçe
TOKAT  MERKEZ 2. Sınıf İl
TOKAT ALMUS 4. Sınıf İlçe
TOKAT ARTOVA 4. Sınıf İlçe
TOKAT BAŞÇİFTLİK 5. Sınıf İlçe
TOKAT ERBAA 2. Sınıf İlçe
TOKAT NİKSAR 2. Sınıf İlçe
TOKAT PAZAR 5. Sınıf İlçe
TOKAT REŞADİYE 4. Sınıf İlçe
TOKAT SULUSARAY 5. Sınıf İlçe
TOKAT TURHAL 1. Sınıf İlçe
TOKAT YEŞİLYURT 5. Sınıf İlçe
TOKAT ZİLE 2. Sınıf İlçe
TRABZON  MERKEZ 1. Sınıf İl
TRABZON AKÇAABAT 1. Sınıf İlçe
TRABZON ARAKLI 3. Sınıf İlçe
TRABZON ARSİN 4. Sınıf İlçe
TRABZON BEŞİKDÜZÜ 2. Sınıf İlçe
TRABZON ÇARŞIBAŞI 3. Sınıf İlçe
TRABZON ÇAYKARA 4. Sınıf İlçe
TRABZON DERNEKPAZARI 5. Sınıf İlçe
TRABZON DÜZKÖY 5. Sınıf İlçe
TRABZON HAYRAT 5. Sınıf İlçe
TRABZON KÖPRÜBAŞI 5. Sınıf İlçe
TRABZON MAÇKA 3. Sınıf İlçe
TRABZON OF 3. Sınıf İlçe
TRABZON SÜRMENE 2. Sınıf İlçe
TRABZON ŞALPAZARI 4. Sınıf İlçe
TRABZON TONYA 4. Sınıf İlçe
TRABZON VAKFIKEBİR 2. Sınıf İlçe
TRABZON YOMRA 4. Sınıf İlçe
TUNCELİ  MERKEZ 4. Sınıf İl
TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK 6. Sınıf İlçe
TUNCELİ HOZAT 6. Sınıf İlçe
TUNCELİ MAZGİRT 6. Sınıf İlçe
TUNCELİ NAZIMİYE 6. Sınıf İlçe
TUNCELİ OVACIK 6. Sınıf İlçe
TUNCELİ PERTEK 6. Sınıf İlçe
TUNCELİ PÜLÜMÜR 6. Sınıf İlçe
UŞAK  MERKEZ 2. Sınıf İl
UŞAK BANAZ 2. Sınıf İlçe
UŞAK EŞME 3. Sınıf İlçe
UŞAK KARAHALLI 4. Sınıf İlçe
UŞAK SİVASLI 4. Sınıf İlçe
UŞAK ULUBEY 4. Sınıf İlçe
VAN  MERKEZ 3. Sınıf İl
VAN BAHÇESARAY 6. Sınıf İlçe
VAN BAŞKALE 4. Sınıf İlçe
VAN ÇALDIRAN 6. Sınıf İlçe
VAN ÇATAK 6. Sınıf İlçe
VAN EDREMİT 4. Sınıf İlçe
VAN ERCİŞ 3. Sınıf İlçe
VAN GEVAŞ 4. Sınıf İlçe
VAN GÜRPINAR 4. Sınıf İlçe
VAN MURADİYE 4. Sınıf İlçe
VAN ÖZALP 6. Sınıf İlçe
VAN SARAY 6. Sınıf İlçe
YALOVA  MERKEZ 1. Sınıf İl
YALOVA ALTINOVA 3. Sınıf İlçe
YALOVA ARMUTLU 3. Sınıf İlçe
YALOVA ÇINARCIK 2. Sınıf İlçe
YALOVA ÇİFTLİKKÖY 2. Sınıf İlçe
YALOVA TERMAL 3. Sınıf İlçe
YOZGAT  MERKEZ 3. Sınıf İl
YOZGAT AKDAĞMADENİ 4. Sınıf İlçe
YOZGAT AYDINCIK 5. Sınıf İlçe
YOZGAT BOĞAZLIYAN 3. Sınıf İlçe
YOZGAT ÇANDIR 5. Sınıf İlçe
YOZGAT ÇAYIRALAN 4. Sınıf İlçe
YOZGAT ÇEKEREK 4. Sınıf İlçe
YOZGAT KADIŞEHRİ 5. Sınıf İlçe
YOZGAT SARAYKENT 5. Sınıf İlçe
YOZGAT SARIKAYA 3. Sınıf İlçe
YOZGAT SORGUN 2. Sınıf İlçe
YOZGAT ŞEFAATLİ 4. Sınıf İlçe
YOZGAT YENİFAKILI 5. Sınıf İlçe
YOZGAT YERKÖY 2. Sınıf İlçe
ZONGULDAK  MERKEZ 1. Sınıf İl
ZONGULDAK ALAPLI 3. Sınıf İlçe
ZONGULDAK ÇAYCUMA 3. Sınıf İlçe
ZONGULDAK DEVREK 3. Sınıf İlçe
ZONGULDAK EREĞLİ 1. Sınıf İlçe
ZONGULDAK GÖKÇEBEY 4. Sınıf İlçe

 

 

logokucuk 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.