logo yeni

calisanlar2 copy

GÜMRÜK VE TİCARET DENETMEN YARDIMCILIĞI VE ÜCRETLERİ

Aktif . Yayınlanma Meslek Rehberi

personel 2Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, taşra teşkilatında “Gümrük ve Ticaret Denetmeni” olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile "Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı" istihdam etmektedir.

(10 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile;  "Gümrük ve Ticaret Denetmeni" ve "Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı" unvanları, "Ticaret Denetmeni" ve "Ticaret Denetmen Yardımcısı" olarak değiştirildi.

Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Gümrük ve Ticaret Denetmenliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan ürün güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il müdürlüğüne teslim etmek gibi görevler yürüten Gümrük ve Ticaret Denetmen ve Denetmen Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının il müdürlükleri emrinde görev yaparlar.

Ücretleri (2020 yılının ilk yarısı için güncel)

Gümrük ve Ticaret Denetmeni ve Denetmen Yardımcılarının aylık ücretleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir “Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcısı”, 2020 yılının ilk altı ayında 5.073 TL net maaş alabiliyor. (Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı ile BES kesintisi dahil edilmemiştir.)

Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil değildir.

Denetmen yardımcılığına giriş

Denetmen yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Denetmen yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Bakanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

Yetiştirilmeleri

Giriş sınavını kazanarak Denetmen Yardımcısı kadrosuna atananlar, tüm memurların tabi tutulduğu aday memurluk eğitimine tabi tutulurlar.

Denetmen yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece denetmenliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla mesleki temel eğitimden geçirilirler. Bu süreçte; Bakanlığın görev alanıyla ilgili mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerileri edinmeleri, ayrıca rapor yazma, araştırma ve inceleme teknikleri konularında gerekli bilgi ve yetenek ile bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazanmaları sağlanır. Denetmen yardımcılarının mesleki eğitimde başarılı olabilmeleri için, mesleki eğitim konularında yapılacak genel sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almaları zorunludur. Mesleki temel eğitimde başarısız olanlar, denetmen yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Mesleki temel eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başlayan denetmen yardımcıları, bir yıl süresince tek başlarına denetimle görevlendirilemezler. Düzenlenecek raporları birlikte çalıştıkları denetmenlerle birlikte imzalarlar. Denetmen yardımcısına çalışmalarında başarılı olması şartıyla, bir yılın sonunda İl Müdürlüğünce resen denetim ve kontrol yetkisi verilir.

Yeterlik sınavı

Denetmen yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren yürürlükteki mevzuat ve uygulamaları ile araştırma, inceleme ve denetim yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, mesleğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıklarını tespit etmek amacıyla yeterlik sınavı yapılır.

Mesleki temel eğitim dönemi çalışmalarında başarılı olan ve adaylıkta geçen süre dahil üç yıl fiilen çalışan denetmen yardımcıları yeterlik sınavına çağrılır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için, yazılı ve sözlü sınavlardan ayrı ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekir. Başarı puanı yazılı ve sözlü puanlarının aritmetik ortalamasıdır.

Yazılı veya sözlü sınavlarda başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içerisinde ikinci bir hak verilir. Sözlü sınavda başarısız olanlar tekrar yazılı sınava alınmadan doğrudan sözlü sınava alınır.

Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları, denetmen kadrosuna atanırlar. Birinci sınav ile aynı usulle yapılan ikinci sınavda da başarı gösteremeyenler denetmen yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Denetmenlerin görev ve yetkileri

-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan ürün güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça belirlenen il veya illerde denetim görevini yapmak, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her denetim işlemi için denetim sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve belgeleri düzenli bir şekilde hazırlayarak il müdürlüğüne teslim etmek,

-Kanunda belirtilen ceza ve önlemler hariç olmak üzere, denetim faaliyeti sırasında, ilgililerin cezai sorumluluğunu gerektiren eylemleri saptadığında, durumu ilgili makamlara iletilmek üzere il müdürlüğüne bildirmek,

-Görev alanına giren konularda ve ilgili mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde görüş ve öneri geliştirmek ve bunları il müdürlüğüne sunmak,

-Yürüttüğü denetim görevi için gerekli gördüğü dosya ve belgeleri, denetim yaptığı kuruluş ve kişilerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, fabrika, mağaza, dükkân, ticarethane, pazar yeri, depo ve ambar gibi yerler ile denetime konu olan diğer yerlerde inceleme ve sayım yapmak, görüntülemek, araştırmak, bunları mühürlemek, bu konularda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek,

-Test ve muayeneye tabi tutulacak ürünlerden numune almak,

-Denetim faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde denetim yapmak,

-İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğününün görev ve sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili, mevzuat ve Bakanlığın talimatları doğrultusunda işlemleri yürütmek,

-Denetmen yardımcılarının meslekte yetişmelerine yardımcı olmak,

-İl müdürü ile koordinatör denetmenin vereceği benzeri diğer işleri yapmak.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.