logo yeni

calisanlar2 copy

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET DİYEN 666 SAYILI KHK, MALİ HİZMETLER UZMANLARININ EŞİTLİĞİNİ BOZDU

Aktif . Yayınlanma Ücret

personel12Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle “Uzman Yardımcısı” olarak alınan ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra yapılan özel bir yeterlik sınavında başarı göstererek “Uzman” kadrosuna atanan ve “kariyer uzman” diye isimlendirilen personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/11 maddesinde sayılmalarına ve ilave bir derece yükselmesinden aynı şartlarda yararlanmalarına rağmen, ücret ve mali haklar bakımından farklı uygulamalara tabi tutulmaktadırlar.

Kariyer Uzmanların bazılarının aylıkları 375 sayılı KHK kapsamında “ücret ve tazminat göstergesi” rakamları esas alınarak belirlenirken, bazılarının ise 657 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenmektedir. (kadro karşılığı sözleşmeli olarak ücret almakta olan kariyer uzmanlar da vardır)

Bu belirlemelerde, en çok “Mali Hizmetler Uzmanı ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı” unvanı dikkat çekmektedir. Çünkü bu unvandaki personelin aylık ücretleri; hem kendi içlerinde iki farklı siteme göre belirlenmiş, hem de diğer kariyer unvanlara göre en düşük seviyede tutulmuştur.

Özlük hakları bakımından yaşadıkları mağduriyetleri gündeme getirmeye çalışan Mali Hizmet Uzmanları ve Yardımcıları, özlük hakları konusundaki taleplerini, duyurmaya aracılık etmemiz için Sitemize de iletmektedirler.

Mali Hizmetler Uzmanları, isteklerini özetle şöyle ifade ediyorlar:

Daha etkin bir yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, malî yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu malî yönetim sisteminin oluşturulmasını da öngörmüştür.

Bu kapsamda, kamu kurumlarının fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleği oluşturulmuştur. Malî Hizmetler uzmanlığı mesleğinin ilk ortaya çıkışı ve bu unvanda görev almalar 2006 yılında olmuş ve süreç içerisinde de Kamu İdarelerinde istihdam edilmeye başlamışlardır. 2006, 2007 yıllarında geçiş sınavı ile Mali Hizmetler Uzmanlığı mesleğine alımlar olurken 2008, 2010 ve 2013 yıllarında ise Maliye Bakanlığı tarafından ÖSYM’ye yaptırılan yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılan sözlü sınavlar sonucunda uzman yardımcısı alımı yoluyla mesleğe girilmiştir.

Mali Hizmetler Uzman ve Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları, kurumların; bütçelerine, stratejik planlarına, performans programlarına, faaliyet raporlarına, yatırım programlarına, muhasebe işlemlerine, taşınır ve taşınmazlarına ilişkin icmal cetvellerine, ön mali kontrol faaliyetlerine, iç kontrol sisteminin kurulması ve geliştirilmesine ilişkin iş ve işlemler yürütmektedirler.

Hal böyle iken;    

-Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında çalışan Mali Hizmetler Uzmanı ve Yardımcıları için ayrı, (Aşağıdaki tabloda "merkez" diye ifade edilecektir.)

-Yüksek öğretim kurumlarında ve mahalli idareler ve bağlı kuruluşlarında görevli Mali Hizmetler Uzmanı ve Yardımcıları için ayrı (Aşağıdaki tabloda “merkez sayılmayan” diye ifade edilecektir.)

ücret belirlemeleri yapılmıştır.

Özlük haklarından kaynaklanan mağduriyetin giderilmesi için;

  • Eşit işe Eşit Ücret sloganıyla yayımlanan 666 KHK'nin, diğer Merkez Uzmanlarıyla aynı işi yapan, giriş ve yükselmelerinde aynı şartlar aranan (C düzeyinde yabancı dil, tez hazırlama, yeterlik sınavı) ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığınca Merkez Uzmanı olarak kabul edilen Mali Hizmetler Uzman ve Yardımcılarının da diğer Merkez Uzmanlarıyla eşit ücret almasını talep etmekteyiz.
  • Aynı sınav, şart ve usullerle mesleğe alınan Mali Hizmetler Uzman ve Yardımcıları, çalıştıkları kurumlara göre farklı ücret almaktadırlar. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumları, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Üniversite, Mahalli İdareler ve bağlı kuruluşları ile Danıştay Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığında görev yapanlar ile diğer kurumlarda görev yapanlar  arasındaki maaş eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını talep etmekteyiz.
  • Mali Hizmetler Uzman ve Yardımcılarının Ücret ve Tazminat göstergelerinin, diğer merkez uzmanları için belirlenen düzeyde olmasını talep etmekteyiz.
  • Diğer Merkez Uzmanları için belirlenmiş olan "3.600 Ek Gösterge", "2.000 Makam Tazminatı", "8.000 Görev Tazminatı"nın, tüm Mali Hizmetler Uzmanları hakkında da geçerli olmasını talep etmekteyiz.
  • Mali Hizmetler Uzmanlarının, başka bir kuruma ait aynı unvanlı kadrolara naklen geçebilmesi için uzman yardımcılığı süresi dahil edildiğinde 6 yıl süre ile bulunduğu kurumda çalışması gerekiyor. Bu sürenin kısaltılmasını ve eş durumu ile sağlık durumuna dayalı olarak naklen atam  hakkı tanınmasını talep ediyoruz.
  • Mesleğin görev tanımının yeniden yapılmasını, 5018 sayılı Kanunda sayılan görevlerin daraltılarak Mali Hizmetler Uzmanlığının ihtisas-kariyer mesleği haline getirilmesini talep etmekteyiz.
  • İnsan haklarına dayalı adalet anlayışı, hukuka ve hakkaniyete uygunluk ve insan hakları çerçevesinde; Mali Hizmetler Uzmanlarına yapılan adaletsizliğin giderilebilmesi amacıyla başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve diğer ilgili mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılmasını Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlardan talepte bulunuyoruz.

Mali Hizmet Uzman ve Yardımcılarının karşılaştırmalı özlük hakları tablosu

Mali Hizmetler Uzman ve Uzman Yardımcılarının özlük haklarının diğer kariyer meslekler karşısındaki durumunu görebilmek bakımından memurunyeri.com olarak hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir. Tabloda sadece ilgili unvanların 1 inci derece kadrosu ile 9 uncu derece kadrosu için belirlenen unsurlar gösterilmiştir.

AYLIKLARINI 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA ÜCRET VE TAZMİANT GÖSTERGESİNE GÖRE ALAN KARİYER UZMANLAR

UNVAN

DERECE

EK GÖSTERGE

ÜCRET GÖSTERGESİ

TAZMİNAT GÖSTERGESİ

ÖZEL HİZMET + DENETİM TAZMİNATI

MAKAM + GÖREV TAZMİNATI

Mali Hizmetler Uzmanı (merkez)

1

2200

37.250

20.500

%140

0

Diğer kariyer uzmanlar (merkez)

1

3600

46.450

25.560

%150

10.000

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (merkez)

9

0

25.875

14.225

%105

0

Diğer kariyer uzmanların yardımcıları (merkez)

9

0

30.575

16.800

%112

0

AYLIKLARINI 657 SAYILI KANUNA GÖRE ALAN KARİYER UZMANLARDAN BAZILARI

UNVAN

DERECE

EK GÖSTERGE

EK ÖDEME

YAN ÖDEME TOPLAMI

ÖZEL HİZMET + DENETİM TAZMİNATI

MAKAM + GÖREV TAZMİNATI

Defterdarlık Uzmanı

1

2200

%150

2525

%140

0

İl Planlama Uzmanı

1

2200

%150

1100

%140

0

Gelir Uzmanı

1

2200

%140

1550

%140

0

Mali Hizmetler Uzmanı (merkez sayılmayan)

1

2200

%140

900

%140

0

Defterdarlık Uzman Yardımcısı

9

0

%112

1400

%125

0

İl Planlama Uzman Yardımcısı

9

0

%112

750

%125

0

Gelir Uzman Yardımcısı

9

0

%105

1000

%125

0

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (merkez sayılmayan)

9

0

%112

675

%125

0

 Kariyer Meslek Personelinden Bazılarının Net Maaşları (Şubat 2015)

UNVANLAR

DERECE KADEME

HİZMET YILI

AYLIK NET MAAŞ*

AYLIKLARINI 375 SAYILI KHK KAPSAMINDA ÜCRET VE TAZMİANT GÖSTERGESİNE GÖRE ALAN KARİYER UZMANLAR

Mali Hizmetler Uzmanı (merkez)

1/4

30

4.059 TL

Diğer kariyer uzmanlar (merkez)

1/4

30

4.995 TL

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (merkez)

9/1

0

2.861 TL

Diğer kariyer uzmanların yardımcıları (merkez)

9/1

0

3.353 TL

AYLIKLARINI 657 SAYILI KANUNA GÖRE ALAN KARİYER UZMANLARDAN BAZILARI

Defterdarlık Uzmanı

1/4

30

3.352 TL

İl Planlama Uzmanı

1/4

30

3.322 TL

Gelir Uzmanı

1/4

30

3.257 TL

Mali Hizmetler Uzmanı (merkez sayılmayan)

1/4

30

3.243 TL

Defterdarlık Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.743 TL

İl Planlama Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.729 TL

Gelir Uzman Yardımcısı

9/1

0

2.688 TL

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (merkez sayılmayan)

9/1

0

2.682 TL

*Aile yardımı ödeneği bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.