logo yeni

calisanlar2 copy

2015 YILI İLK ALTI AYLIK KATSAYILAR VE SÖZLEŞME ÜCRET TAVANLARI BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Ücret

maas-15Maliye Bakanlığı 2015 yılı Ocak ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayınladı.

Genelge ile 2015 yılının ilk 6 ayına ait aylık katsayısı (0,079308), taban aylık katsayısı (1,24144), yan ödeme katsayısı ise (0,025149), olarak belirlendi.

Genelge ile ayrıca 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personelin, 4/B sözleşmeli personelin, kadro karşılığı çalışmakta olan sözleşmeli personelin tavan ücretleri belirlendi.

Ayrıca toplu sözleşme ikramiye ödemesi, mal bildirimine ilişkin net aylık miktarı da belirlenmiş oldu.

2015 yılı Ocak ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelge:

"1) Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında,

“(4) Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oram ile 7 nci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 1/1/2015-30/6/2015 döneminde geçerli olmak üzere;

a)  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,079308), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,24144), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,025149) olarak belirlenmiştir.

b)  399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.341,18 TL’ye yükseltilmiştir.

c)  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 3.870,06 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esaslarının 8 inci maddesinde yer alan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 4.472,86 TL’ye yükseltilmiştir.

d)Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

e)   Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

f)   Çeşitli statülerde 2014 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2015 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

g)  21/10/2011 tarihli ve 201 l/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK- I)’de gösterilen grupların 31/12/2014 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile

bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

ğ) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2014 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %3 oranında artırılacaktır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

2-  Anılan Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 26 ncı maddesine göre, 1/1/2015-31/12/2015 tarihleri arasındaki dönemde, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi uyarınca yapılacak toplu sözleşme ikramiyesi ödemelerinde 45 TL yerine 60 TL esas alınacaktır.

3-  Toplu sözleşmede yer alan diğer hükümlerin uygulamasına, 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılında da aynı usul ve esaslar çerçevesinde devam edilecektir.

4-  2015 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.201,50 TL’dir.

5-  1/1/2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.541,37 TL’dir.

6-  19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 1/1/2015 tarihi itibarıyla 3.423,26 TL’dir.

7-  Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 1/1/2015-14/1/2015 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

Gereğini arz / rica ederim."

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.