logo yeni

calisanlar2 copy

ECZACILAR UZMAN ECZACI OLURLARSA MAAŞLARI ARTACAK

Aktif . Yayınlanma Ücret

eczaciBugün yürürlüğe giren 6566 sayılı Kanunla oluşturulan “Uzman Eczacı” kadrolarında görev alacak olanların aylık net maaşı “Eczacı” kadrosunda bulunanlara göre daha yüksek olacak.

6566 sayılı Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadro unvanları arasında 1 ila 7 nci derecelerde “Uzman Eczacı” kadrosu ihdas edilirken, bu kadrolarda görev alacak olanlara yapılacak ek ödeme ve döner sermaye ödemeleri de belirlendi. Memurunyeri.com olarak yaptığımız hesaplamaya göre, Uzman Eczacı kadrosunda olanlar Eczacı kadrosunda olanlara göre ek ödemeden (sabit döner sermaye) kaynaklı olrak aylık 327 TL daha yüksek maaş almış olacak. Öte yandan, uzman eczacıların sabit döner srmaye dışında yararlanacağı dönr semaye ödemeleri de eczacı kadrosunda bulunanların yararlandığının iki katı kadar olabilecek.

Kanunda; Eczacılıkta uzmanlık dalları, bunların nasıl kazanılacağı, uzman eczacıların nerelerde istihdam edileceği gibi hususlar da düzenlendi ve bazı kurumlar için “Uzman Eczacı” unvanlı kadrolar da ihdas edildi.

Yapılan düzenlemeyle, “Uzman Eczacı” unvanlı kadrolarında görev yapacak olanların ek ödemelerinin “Eczacı” unvanlı kadrolarda görev yapanlara göre daha yüksek oranda olması sağlanırken, uzman eczacılar sabit döner sermaye dışındaki döner sermaye ödemelerinden ise pratisyen tabip ve diş tabipleriyle aynı oranda yayarlanabilecek.

“Uzman Eczacı” ile “Eczacı” maaşı arsında ek ödemeden kaynaklanacak aylık fark (2014 yılında)

DERECE 

EK ÖDEME ORANLARI*

AYLIK MAAŞTAKİ FARK

ECZACI

UZMAN ECZACI

1-2

140

185

326,67 TL

3-4

130

175

326,67 TL

DİĞER

120

165

326,67 TL

*Döner sermaye ödemesi yapılan kurumlarda görevli personele, (ek ödeme yerine) haklarında belirlenen ek ödemeden düşük olmayacak şekilde sabit döner sermaye ödemesi yapılmaktadır.

Eczacılıkta Uzmanlık Dalları ve Eğitim Süreleri ile kadro ihdas edilen kurumlar için tıklayınız …

Bugün yürürlüğe giren Kanun

ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6566                                                                                                         Kabul Tarihi: 6/11/2014

MADDE 1 – 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- Eczacılığın herhangi bir uzmanlık dalında uzman olmak ve o unvanı ilan edebilmek için Sağlık Bakanlığınca kabul ve ilan edilen Türkiye eğitim kurumlarınca verilmiş veya yabancı memleketlerin eğitim kurumlarından verilip Sağlık Bakanlığınca belirlenen Türkiye eğitim kurumlarından biri tarafından tasdik edilmiş ve Sağlık Bakanlığınca tescil olunmuş bir uzmanlık belgesini haiz olmak şarttır.

Yatak sayısı 100 ila 300 olan hastanelerde bir, 300’ün üzerindeki her 200 yatak için ilave bir uzman klinik eczacı istihdam edilir.

Eczacılıkta uzmanlık dalları ile eğitim süreleri (1) sayılı çizelgede belirtilmiştir. Bu çizelgede belirtilen eğitim süreleri, Sağlık Bakanlığınca, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun kararı üzerine üçte bir oranına kadar artırılabilir.

Eczacılıkta uzmanlık eğitimlerine, merkezi olarak yapılacak eczacılıkta uzmanlık sınavı ile girilir.

Uzmanlık dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile görev ve yetkilerinin çerçevesi, Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.

Eğitim kurumlarına uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim yetkisini kaldırmak, uzmanlık eğitimlerinin çekirdek eğitim müfredatlarını ve rotasyonlarını belirlemek, uzman eczacıların görev ve yetkilerini belirlemek, yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve ilmî değerlendirilmesini yapacak olan eğitim kurumlarının belirlenmesi ile ilgili kararlar almak, uzmanlık sınavı jürilerinin tespitine ilişkin esasları belirlemek, uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü konusunda görüşler vermek ve uzmanların mesleki ve teknik gelişmeleri takip etmelerini sağlayıcı inceleme ve araştırmalarda bulunmak ile görevli olmak üzere; Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, 1. Hukuk Müşaviri ve Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı ile Bakanlığın ve Yükseköğretim Kurulunun eğitim kurumlarından seçeceği üçer üye ve Türk Eczacıları Birliğinin seçeceği bir üyeden müteşekkil ve Bakanlığın sürekli kurulu olan Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu teşkil edilmiştir. Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler. Kurul tarafından belirlenen yeni uzmanlık alanları Sağlık Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

Kurula Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek olan asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları ve ayrıca eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunmaları şarttır. Ancak Türk Eczacıları Birliğinin Başkanlık Divanından bir üye seçmesi hâlinde bu üye için uzman olma şartı aranmaz. Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi bitenler tekrar seçilebilir.

Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula, Bakanlık Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder. Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi üzerine olağanüstü toplanır.

Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın görüşü kabul edilmiş sayılır. Ancak, kurumların eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararların toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile alınması şarttır.

Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üyeliği düşer.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun uygulamasında tıpta uzmanlıkla ilgili hükümler, eczacılıkta uzmanlık bakımından da geçerlidir.

Kurulun çalışmasına, uzmanlık eğitimine ve uzmanlık belgelerinin alınmasına ilişkin usul ve esaslar ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir.”

MADDE 2 – 6197 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu üyeleri, bu maddenin yayımından itibaren iki ay içinde seçilerek Kurul teşkil olunur. Kurulun ilk teşkilinde, Bakanlık dışındaki kurumlar tarafından seçilecek üyelerde uzman olma ve eğitim kurumlarında en az üç yıl eğitimci olarak görev yapmış bulunma şartı aranmaz. Ancak seçilecek üyelerin, eczacılık alanında profesör veya doçent olmaları şarttır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimi yapmış olanlar ile bu alanlarda doktora eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri hâlinde uzmanlık belgesi verilir.

Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla getirilen uzman klinik eczacı istihdamı zorunluluğu 1/1/2023 tarihinde başlar.”

MADDE 3 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna ait bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 4 – 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “pratisyen tabip ve diş tabiplerinde” ibaresi “pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının “3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel” bölümünün (ç) sırasından sonra gelmek üzere, aşağıdaki (d) sırası eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Uzman Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

1) 1-2 dereceden aylık alanlar                       185

2) 3-4 dereceden aylık alanlar                       175

3) Diğer derecelerden aylık alanlar               165”

MADDE 6 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.