logo yeni

calisanlar2 copy

AYNI İL’İN BAŞKA BİR İLÇESİNDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN MEMURA HARCIRAH ÖDENİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

adalet7Aynı il’in başka bir ilçesinde geçici görevlendirilen memura harcırah ödenmemesi üzerine açılan davada, İdare Mahkemesi geçici görev harcırahının memura ödenmesine hükmetti.

Büyükşehir merkez ilçelerinden birinde görev yapmakta iken, o il’e bağlı başka bir ilçede geçici görevlendirilen memurun, geçici görev harcırahı ödenmesi talebinin reddedilmesi üzerine dava açılmıştır.

Davaya bakan İdare Mahkemesi;

-657 sayılı Kanunun 177. maddesinde; bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödeneceğinin kurala bağlandığını,

-6245 sayılı Harcırah Kanunda “Memuriyet Mahalli”'nin; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler olarak, “Başka Yer”'in ise; memuriyet mahalli dışındaki yerler olarak tarif edildiğini,

-Harcırah Kanunu kapsamındaki kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceğinin ve hamal (Cins ye adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağının bu Kanunda kurala bağlanmış olduğunu,

-Bakılan davada; davacının geçici görevli olduğu dönemde eski görev mahallinde ikamet etmeye devam ettiği ve yeni görev yerine gidiş geliş yaptığı ve bu haliyle davacının görevlendirildiği yerin 6245 sayılı Kanunun aradığı anlamda memuriyet mahalli dışında bir yer olduğu sonucuna varıldığı

değerlendirmelerinden hareketle, memuriyet mahalli dışında görevlendirilen davacıya geçici görev yolluğu verilmemesi yönündeki işlemin iptaline ve ödenmeyen geçici görev yolluğunun davalı idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, Karar vermiştir.

Söz konusu Karar

T.C.

ADANA

1. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO:2013/2046

KARAR NO:2014/1085

DAVACI:

DAVALI: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - ANKARA

VEKİLİ

DAVANIN ÖZETİ: Adana İli, Sarıçam Tapu Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve İmamoğlu Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirilen davacı tarafından, anılan geçici görevlendirme nedeniyle harcırah ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin; hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali ile geçici görev yolluğunun kanuni faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Usul yönünden; davanın süre aşımı nedeniyle reddi gerektiği, esas yönünden ise; davacının harcırah talebinden kendi rızasıyla vazgeçtiği ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

                                                                              TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Adana 1. İdare Mahkemesi Hâkimliği'nce davalı idarenin usule yönelik itirazı yerinde görülmeyerek dava dosyası incelendi, işin gereği düşünüldü:

Dava, Adana İli, Sarıçam Tapu Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve İmamoğlu Tapu Müdürlüğünde geçici görevlendirilen davacı tarafından, anılan geçici görevlendirme nedeniyle harcırah ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile geçici görev yolluğunun kanuni faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Kanunun 177. maddesinde; bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödeneceği kurala bağlanmıştır.

6245 sayılı Harcırah Kanununun 2562 sayılı Kanun ile değişik 3. maddesinin (g) fıkrasında. Memuriyet Mahalli'nin; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri, (h) fıkrasında ise; Başka Yer'in; (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade ettiği, 14. maddesinde ise; anılan Yasa'nın birinci maddesinde yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği ve ;hamal (Cins ye adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca tediye olunacağı kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, Adana ili, Sarıçam Tapu Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken 22.04.2013 tarih ve 620 sayılı Olur ile İmamoğlu Tapu Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirildiği, 26.07.2013 tarih ve 1213 sayılı Olur ile bu geçici görevlendirmenin bir ay uzatıldığı, akabinde geçici görev yolluğunun tarafına ödenmesini talep ettiği ve anılan başvurusunun reddi üzerine bu işlemin iptali ve ödenmeyen geçici görev yolluğunun kanuni faizi ile birlikte tazmini istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Bakılan davada; Mahkememizin 03.03.2014 tarihli ara kararma cevaben gelen bilgi ve belgelerden; davacının geçici görevli olduğu dönemde Adana II merkezinde ikamet etmeye devam ettiği ve mesai saatleri dışında İmamoğlu'na gidiş geliş yaptığı görülmekle, bu haliyle davacının görevlendirildiği yerin 6245 sayılı Kanunun aradığı anlamda memuriyet mahalli dışında bir yer olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; davacının memuriyet mahalli dışında görevlendirilmesi nedeni ile; davacıya 6245 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca geçici görev yolluğu verilmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmamıştır.

Diğer taraftan; Anayasa'nın 125. maddesi uyarınca idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğundan, hukuka aykırı oluğu saptanan dava konusu işlem nedeni ile davacıya ödenmeyen geçici görev yolluğunun davalı idarece hesaplanarak davacıya ödenmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, dava konusu işlem nedeni ile ödenmeyen geçici görev yolluğunun davalı idareye başvuru tarihi olan 24.07.2013 tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yapılan 102,35 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750,00 TL avukatlık ücretinin davalı idarece davacıya verilmesine, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Adana Bölge idare Mahkemesinde itiraz yolu açık olmak üzere 03/06/2014 tarihinde karar verildi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.