logo yeni

calisanlar2 copy

KAMU AVUKATLARI VE HUKUK MÜŞAVİRLERİNİN MAAŞLARINA ZAM TEKLİFİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

avukatKamu Avukatları ve Hukuk Müşavirlerinin özlük haklarına ilişkin yaşadıktan sorunlar ile emekli aylıkları açısından yaşadıkları problemleri ortadan kaldırmayı amaçlayan kanun teklifi verildi.

İstanbul milletvekili Dr. Celal DİNÇER tarafından verilen kanun teklifi ile kamu avukatlarının ve hukuk müşavirlerinin, özel hizmet tazinatları, ek göstergeleri ve makam tazminatları konusunda düzenleme yapılması amaçlanıyor.

Dinçer tarafından TBMM Başkanlığına sunulan teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Kuvvetler ayrılığı prensibinin üç erkinden biri olan yargı, üç temel organdan oluşmaktadır. Bunlar, iddia, savunma ve karar organlarıdır. Kamuda çalışan hakimler karar organı, Savcılar iddia organı ve Kamu Avukatları da savunma organı olarak yargısal fonksiyon ifa etmektedirler. Her birinin yaptığı görev, bulundukları statüye göre farklı olmakla birlikte, yargılamanın yürütümünde bunlardan birinin görevinin diğerinden daha üstün olduğu ya da diğerlerinden daha değerli bir fonksiyonu bulunduğunu söylemek mümkün değildir.

Kamuda istihdam edilen Kamu Avukatı ve Hukuk Müşavirleri, devletin temel ilkesi olan ve Anayasada yerini alan kuvvetler ayrılığı prensibi gereği yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarından, yürütme organının yargı yerlerinde temsil ve savunuculuğu görevini de üstlenmiş olduklarından, yargısal görevleri yanı sıra idari görevleri de ifa etmektedirler.

Kamu Avukatları, yürütmekte oldukları dava ve icra takibi dosyalan nedeniyle son derece büyük bir sorumluluk üstlenmişken, idari bir takım görevleri de yürüterek İdarenin hukuka uygun hareket etmesini sağlamakta ve Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleşmesinde önemli rol oynamaktadırlar.

Yargı organı içinde görev ifa eden Hakim ve Savcılar ile Kamu Avukatları arasında ücret rejimi bakımından farklılıklar bulunmakta olup, birbirini tamamlayıcı görev ifa eden bu meslek mensupları arasında ücret farkı son dönemlerde Kamu Avukatları aleyhine bozulmuştur. Kamu Avukatları, yürütmekte oldukları görevlerin sorumluluğuna nazaran, Hukuk eğitimi almamış daha alt görevlerde çalışan diğer memurlarla neredeyse aynı miktarda maaş ve özlük haklan almaktadırlar. Bu durum Kamu Avukatlarının almakta oldukları vekalet ücretleri gerekçe gösterilerek, her geçen gün daha da olumsuz hale gelmektedir. Oysa, yıllardan beri Kamu Avukatlarının almakta oldukları vekalet ücreti limitinde bir artış yapılmadığı gibi, son derece cüzi miktarlarda ödenen vekalet ücreti nedeniyle, Kamu Avukatlarının aldıkları maaş ve diğer ödeneklere de bir artış yapılmamıştır.

659 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde aynı kariyer meslek grubu içinde sayılmakla beraber (Anayasa Mahkemesi’ne göre eşitlik aynı grup içinde söz konusudur) ek gösterge tutan 3000 olan sadece avukatlar bulunmaktadır. Diğer grupların yine avukatlara verilmeyen makam, görev ve temsil tazminatı bulunmaktadır.

Kamu Avukatları ve Hukuk Müşavirlerinin özlük haklarına ilişkin yaşadıktan sorunlar ile emekli aylıkları açısından yaşanan eşitsizliğin giderilmesi, görev ve sorumluluklarının karşılığı olan bir ücret alabilmeleri ve bu anlamda kendi aralarındaki adaletin de sağlanması gerekliliği teklifimizin gerekçesini oluşturmaktadır."

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" fıkrasının "A-Özel Hizmet Tazminatı:" bölümünün (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlar için %200'üne. Kanun kapsamındaki "Başhukuk Müşaviri ve diğer 1. Hukuk Müşaviri" kadroları için %300'üne; "Hukuk Müşaviri", "Muhakemat Müdürü" ve "Hukuk İşleri Müdürü" kadroları için %230'una,"

MADDE 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa;

(1)Ekli I SAYILI CETVEL'in "V- AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bölümünde yer alan ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Kadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

1                                    3600

2                                    3000

3                                    2200

4                                    1600

5                                    1300

6                                    1150

7                                    950

8                                    850"

(2)Ekli I SAYILI CETVELİN "I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bölümünün (f) bendine "Başbakanlık Başkanları," ibaresinden sonra gelmek üzere "I. Hukuk Müşaviri, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri" ibaresi, II SAYILI CETVELİN "1.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkam ile İnşaat ve Emlak Grup Başkam" ibaresinden sonra gelmek üzere "Muhakemat Müdürü" ibaresi ile "3.MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLΠKURULUŞLARDA" bölümünde yer alan "Teftiş Kurulu Başkam," ibaresinden sonra gelmek üzere "Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarındaki Hukuk Müşaviri" ibaresi eklenmiş; 11 SAYILI CETVELİN "1.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "I. Hukuk Müşaviri" ibaresi "Hukuk Müşaviri" olarak, "2.YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA" bölümünde yer alan "I. Hukuk Müşaviri" ibaresi "Hukuk Müşaviri, Başhukuk Müşaviri, Hukuk İşleri Müdürü" olarak değiştirilmiştir.

(3)Ekli II SAYILI CETVELİN "I.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri" ibaresi, "4.BAŞBAKANLIK VE BAKANLIKLARDA" bölümünde yer alan "Hukuk Müşaviri" ve “Muhakemat Müdürü" ibareleri, "5. YARGI KURULUŞLARI, BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR İLE YÜKSEK ÖĞRETİM KURULUŞLARINDA" bölümünde yer alan "Hukuk Müşaviri” “Başhukuk Müşaviri" ve "Hukuk İşleri Müdürü" ibareleri ile "6.MAHALLİ İDARELER İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARDA" bölümünde yer alan "Büyükşehir Belediye ile bağlı kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri," ibaresi metinden çıkartılmıştır.

(4)Ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (d) bendi "d) Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, Hukuk Müşavirleri. Muhakemat Müdürleri, Hukuk işleri Müdürleri ile Avukatlar 2000" şeklinde değiştirilmiş ve mevcut (d) bendi (e) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.”

MADDE 3- Bu Kanım yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.