logo yeni

calisanlar2 copy

GECİCİ GÖREV YAPACAK BAZI PERSONELİN EK ÖDEMESİ YENİDEN BELİRLENDİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

para2Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu personelinden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatında ve Başbakanlıkta geçici olarak görevlendirileceklere döner sermaye ek ödeme yapılması hususu yeniden düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunca belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri, yapılan muayene, ameliyat, anestezi ve girişimsel işlemler ile özellik arz eden birimlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olan “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”te değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenlemeye göre;

*Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesisleri personelinden Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Başbakanlıkta geçici olarak görevlendirilecek olanlara görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden ek ödeme yapılacak.

*Bu şekilde görevlendirilen uzman tabiplere, görevlendirildikleri ek ödeme döneminin tamamı için, kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde ilgili branştaki en yüksek tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılacak.

*Görevlendirilen personelden uzman tabipler dışındakilere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu sağlık tesisinde sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılacak.

*Bu geçici görevlendirilenlere yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı, uzman tabip ve uzman diş tabipler için % 50, tabip ve diş tabipleri için % 70, diğer personel için ise % 40 oranında arttırılacak.

 

Bugün yürürlüğe giren Yönetmelik

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ş) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanununun 4 üncü maddesi ile 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre görevlendirilen personele görevlendirildiği ek ödeme döneminde kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde uzman tabiplerde görevlendirildiği ek ödeme döneminin tamamı için kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinde ilgili branştaki en yüksek tabip muayene ve girişimsel işlem puanı ve kendi hizmet alanı kadro unvan katsayısı esas alınır. Diğer personele ise görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı uzman diş tabiplerinde %50, tabip ve diş tabiplerinde %70, diğer personelde ise %40 oranında arttırılır.”

Eski Hali: “ş) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında görevlendirilen personele görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinden sağlık tesisi puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde hizmet alanı-kadro unvan katsayısı uzman tabip ve uzman diş tabiplerinde % 50, tabip ve diş tabiplerinde % 70, diğer personelde ise % 40 oranında arttırılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4 sayılı Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosunun (A) bölümünün (2) numaralı satırı yürürlükten kaldırılmıştır

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.