logo yeni

calisanlar2 copy

TBMM’DE GÖREVLİ POLİS MEMURLARI ARASINDAKİ ÜCRET FARKININ NEDENİ

Aktif . Yayınlanma Ücret

polis3Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli polis memurları arasındaki aylık gelir ve sosyal hak farklarının nedenleri konusunda TBMM Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Milletvekili İzzet ÇETİN tarafından verilen bir soru önergesinin cevaplandırılması amacıyla yapılan ve TBMM Başkanvekili Sadık YAKUT’un imzasını taşıyan açıklamada, önergedeki sorulara şu cevaplar verildi:

Soru 1-Koruma Daire Başkanlığında görevli polis memuru sayısı nedir?

Cevap 1-Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı,199’u Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğünde olmak üzere toplam 883 personel ile görev yapmaktadır.

Soru 2-TBMM’de görevli polis memurları arasında var olan aylık gelir ve sosyal hak farkının nedeni nedir? Aylıklarına ek olarak 1000 TL tazminat ile yemek yardımı ve giyecek yardımı alan polis memurları ile bu olanaklardan yararlandırılmayan polis memurlarının nitelikleri farklı mıdır?

Cevap 2- Kurumumuzda 2919 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığınca TBMM’ye tahsis edilen personele bu görevlerinde bulundukları sürece bu Kanunun 12’nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca özel hizmet tazminatı farkı ile ilgili yönetmelikler uyarınca giyecek ve yiyecek yardımı yapılmaktadır.

2919 sayılı Kanun, 01.12.2011 tarihli ve 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. 6253 sayılı Kanun’un güvenlik hizmetleri başlıklı 40’ıncı maddesi ile TBMM’nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetlerinin TBMM Başkanlığı eliyle düzenleneceğine ve yürütüleceğine, emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvetin İçişleri Bakanlığınca TBMM Başkanlığına tahsis edileceğine hükmedilmiş olup bu personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

Bilindiği üzere 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin bazı düzenlemeler yapılmıştır. KHK ile 15.01.2012 tarihi itibarıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanacak personelin mali hakları belirlenmiş, bu tarih itibarıyla İdari Teşkilat kadro ve pozisyonlarında bulunanların(İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen polis kuvvetine mensup personel dâhil) mali hakları hakkında ise bu tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre yapılan belirlemelerin esas alınacağına ve bu belirlemelerde herhangi bir değişiklik yapılamayacağına hükmedilmiştir.

Anılan KHK’ya paralel olarak 6253 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinin;

Birinci fıkrasında, “TBMM Genel Sekreterliği veya İdari Teşkilatta istihdam edildikleri sürece, TBMM Genel Sekreterliği veya İdari Teşkilat kadro ve pozisyonlarında 15/01/2012 tarihine kadar istihdam edilen personelin (İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen polis kuvvetine mensup personel dahil), mali ve sosyal hakları hakkında ilgili mevzuatın 2/11/2011 tarihinden önceki hükümleri uygulanır. Bu madde kapsamında bulunanlar açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 14 üncü maddesinde uygulanmasına devam olunacağı belirtilen mevzuat hükümleri bu maddede belirtilen mevzuat hükümleridir.“

Dördüncü fıkrasında ise “2919 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri bu Kanunun 30 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihe kadar uygulanmaya devam olunur. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TBMM Genel Sekreterliğinde bu kapsamda çalıştırılanlardan bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca çalıştırılacakların, TBMM’de bu hükümlere tabi çalışmaları 30 uncu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar devam eder. Ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TBMM’de geçici görevlendirmeyle çalışan personelden 30 uncu maddenin beşinci fıkrası uyarınca istihdam edilemeyecekler hakkında 2919 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin uygulanmasına 24 üncü Yasama Dönemi Sonuna kadar devam olunur.”

hükümleri yer almaktadır.

Yukarıda açıklanan hükümlere göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığında, 15.01.2012 tarihi itibarıyla görevde bulunan personele eski mevzuat hükümlerine göre yapılan ödemelere devam edilmekte olup (24’üncü Yasama Dönemi sonuna kadar) bu tarihten sonra göreve başlayan personele herhangi bir yardım ya da ödeme yapılamamaktadır.

Soru 3-TBMM’de görevli polis memurlarından ek gelir ve diğer haklardan yararlandırılanların sayısı nedir?

Soru 4-TBMM’de görevlendirilen ve ek olanaklardan yararlanamayan polis memurları ayrıca herhangi bir tazminat veya bağa hak kaybı yaşamakta mıdırlar?

Cevap 3 ve 4-TBMM Konma Daire Başkanlığında 15.01.2012 tarihi itibarıyla görevde bulunan ve bu tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılan personel sayısı 736 olup söz konusu tarihten sonra göreve başlayan personele herhangi bir tazminat ya da yardım yapılamamaktadır.

Soru 5-Aynı işi yapan polis memurlarının ekonomik ve sosyal hakları arasındaki bu fark giderilecek midir? Bu konuda Başkanlığın her hangi bir çalışması var mıdır?

Cevap 5-Yukarıda açıklanan hükümlere göre 15.01.2012 tarihi itibarıyla TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanacak tüm personelin mali haklan konusunda farklı bir uygulama, ilgili kanun hükmünde kararname ve 6253 sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikle mümkün olabilecektir. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.