logo yeni

calisanlar2 copy

MALİYE BAKANLIĞINDA UNVANLARI DEĞİŞEN KARİYER MESLEK PERSONELİNİN ÖZLÜK HAKLARI

Aktif . Yayınlanma Ücret

personel6Maliye Bakanlığında çeşitli kariyer unvanlarda görev yapmakta iken, yapılan bazı düzenlemelere istinaden Vergi Müfettişi ve Maliye Uzmanı kadrolarına atanan personelin durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK imzasını taşıyan ve bir soru önergesine cevap niteliği taşıyan açıklamada şöyle denildi:

Bilindiği üzere, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu hizmetlerinde iş bölümü ve koordinasyonun sağlanması, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesi ve kaynak kullanımında israfın önlenmesine yönelik olarak unvan standardizasyonunun sağlanması amaçlanmıştır.

Söz konusu amaca yönelik olarak kamu hizmetlerinin özelliğine ve gereklerine göre kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda yetişmiş nitelikli personelin, en etkin şekilde istihdamını sağlayacak şekilde düzenleme yapılmış olup, bu düzenlemede kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmiştir.

Bu bağlamda, Maliye Bakanlığı bünyesinde de farklı yasal düzenlemeler ile kamu gelirlerinin teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak üzere Vergi Denetim Kurulu oluşturulmuş, gelir ve vergi mevzuatında yetişmiş bulunan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenleri Kurul bünyesinde Vergi Müfettişi kadrolarına atanmıştır.

Ayrıca, diğer kurumlarla paralel olarak, Bakanlığın asli hizmetlerini yürütmek üzere daha önce merkezde oluşturulmuş bulunan Devlet Bütçe Uzmanlığı, Devlet Malları Uzmanlığı, Devlet Muhasebe Uzmanlığı gibi uzmanlıklar kaldırılarak bu kadrolar Bakanlık bünyesinde görev yapmak üzere yeni oluşturulan Maliye Uzmanlığı kadrolarına; defterdarlıklar bünyesinde oluşturulmuş bulunan Muhasebe Uzmanlığı, Milli Emlak Uzmanlığı kadroları kaldırılarak Defterdarlık Uzmanlığı kadrolarına dönüştürülmüştür.

Aynı şekilde, Bakanlığın gider ve milli emlak mevzuatı alanında yetişmiş bulunan Muhasebat ve Milli Emlak Kontrolörleri merkezde Maliye Uzmanlığına, defterdarlık bünyesinde bulunan Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri ise taşrada Defterdarlık Uzmanlığı kadrolarına atanmış bulunmaktadır. Bakanlık görev ve politikaları açısından daha etkin ve verimli hizmet yapma bilgi ve tecrübesine sahip bulunan kontrolör ve denetmenler Bakanlık görev alanıyla ilgili mevzuat, iş ve işlemler hususunda yetişmiş olduklarından Bakanlığın asli görevlerini yürütmek üzere oluşturulan Maliye Uzmanı ve Defterdardık Uzmanı kadrolarına atanmışlardır.

Diğer taraftan, 02/11/2011 tarihli ve B.07.0.PER.0.13 sayılı Maliye Bakanı Olur’u ile; Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü ve bunların yardımcıları ile stajyerleri olup da Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanların, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13 üncü maddesi uyarınca 08/0512007 tarihli Maliye Bakanı Olur’u ile yürürlüğe konulan, Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşların kadro karşılığı sözleşmeli personeli hariç) ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslara ekli cetvellerde Vergi Müfettişi ile bunların yardımcıları için öngörülen oranlar üzerinden ek ödemeden yararlanmaya devam etmeleri sağlanmıştır.

Öte yandan, eşit işe eşit ücret politikasının gereği olarak aynı hizmet sınıfında, aynı veya benzer kadrolarda bulunan personel arasındaki ücret dengesizliğini ortadan kaldırmak ve kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ve bazı kanun ve kararnamelerde kamu görevlilerinin mali haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. “Eşit işe eşit ücret” politikası kapsamında getirilen yeni sistem uyarınca “ücret” ve “tazminat” adı altında iki ödeme unsurundan oluşan yeni bir ücret sistemi getirilmiştir. Söz konusu ücret sistemiyle, kapsama dahil idarelerin sadece merkez teşkilatına ait bazı yönetici kadrolar ile kariyer nitelikli kadrolarda bulunan personelin yararlanması ve farklı kamu idarelerinde aynı hizmet sınıfında aynı veya benzer unvanlı kadrolarda bulunan personel arasındaki ücret dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 12 nci maddede, yeni sistem uyarınca anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesine, diğer bir deyişle yeni sisteme göre ödenebilecek ortalama aylık net tutar ile 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödenebilecek ortalama aylık net tutarın karşılaştırılması ve yapılan karşılaştırma sonucunda yüksek olan tutar üzerinden aylık ödeme yapılacağı düzenlenmiş olup, söz konusu düzenleme ile mevcut çalışanların mali haklarında herhangi bir azalmaya yol açılmamıştır.

Söz konusu geçici 12 maddede, karşılaştırmalara 15/1/2012 tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ödenecek olan tutarın ek 10 uncu madde uyarınca ödenecek olan tutara kıyasla daha düşük kalacağı yıla kadar devam edileceği ve yapılan karşılaştırma sonucunda söz konusu ek 10 uncu maddeye göre ödenebilecek ortalama aylık net tutarın yüksek olması durumunda ilgiliye yeni dereceli kadroya atandığı tarihi takip eden aybaşından itibaren atanılan yeni kadro için, ek 10 uncu madde hükmüne göre belirlenecek olan aylığın ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Anılan düzenlemeye göre, ek 10 uncu madde uyarınca ödeme yapılmaya başlanıldığı tarihten itibaren tekrar kıyaslama yapılamayacağından, ek 10 uncu madde uyarınca ödeme yapılmaktayken üst derecelere yükselme gerçekleştiğinde yeniden kıyaslama yapılarak eski sisteme göre aylık ödenmesi mümkün olmayacaktır. Böylece, “ücret” ve “tazminat” unsurlarından oluşan yeni sisteme dahil olmalarıyla müfettiş ve uzman unvanlı kadrolarda bulunanların ücretlerinde eşitlik sağlanacak olup, bu durum “eşit işe eşit ücret” politikasının gereğidir.

11/01/2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi ile yapılan düzenleme sonrasında, Maliye Bakanlığında; Maliye Uzmanı veya Vergi Müfettişi kadro unvanlarında görev yapanlara, 657 sayılı Kanuna göre hesaplanacak aylık ve diğer mali hakları yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli III sayılı Cetvelde belirtilen Ücret Göstergesi ile Tazminat Göstergesinin memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak brüt tutar üzerinden maaş ödenmesi gerekmektedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurların esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, sosyal güvenlik hakları açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi tutulmaya devam olunan kamu görevlilerinden, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesine göre maaş ödenenlerin emekli kesenekleri ile kurum karşılıkları; gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı tutarları ile ek gösterge rakamı esas alınarak belirlenecek tazminat yansıtma oranına göre belirlenecek tutarın toplamı üzerinden hesaplanmaya devam olunacaktır.

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde ise, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamındaki sigortalılar için işgal ettikleri kadrolar esas alınmak suretiyle (a) bendinde öngörülen unsurlar üzerinden hesaplanan tutarın sigorta primine esas kazanca esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Yukarıdaki cümlede belirtilen (a) bendinde ise; makam, temsil ve görev tazminatlarının sigorta primine esas kazanca dahil edileceği hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi gereğince sosyal güvenlik açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi tutulmaya devam olunan Maliye Uzmanları ve Vergi Müfettişleri ile 5510 sayılı Kanunun kamu görevlileri açısından yürürlüğe girdiği 15/10/2008 tarihinden sonra göreve alınmış olmaları sebebiyle sosyal güvenlik açısından 5510 sayılı Kanunla ilişkilendirilen Maliye Uzmanları ve Vergi Müfettişlerine bağlanacak emekli aylığı tutarlarında; maaşlarının 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesine göre ödenmesinden dolayı bir azalma meydana gelmesine imkan bulunmamaktadır.

02/11/2011 tarihinden sonra Muhasebat Kontrolörü kökenli 5, Milli Emlak Kontrolörü kökenli 9 Maliye Uzmanı, 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinden yararlandırılmış bulunmaktadır. 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 10/07/2011 tarihinde kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında Vergi Müfettişi olarak görev yapan personelden bugüne kadar anılan maddeden yararlandırılan bulunmamaktadır.

657 sayılı Kanunun 68/B maddesinden yararlandırılabilecek durumda olan 8  Muhasebat Kontrolörü kökenli, 14 Milli Emlak Kontrolörü kökenli Maliye Uzmanı ile 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı dereceli Vergi Müfettişi kadrosunda görev yapan 1722 personel bulunmaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.