logo yeni

calisanlar2 copy

MAKAM VE TEMSİL/GÖREV TAZMİNATLARINDAN KİMLER YARARLANIYOR?

Aktif . Yayınlanma Ücret

makam odasi2Devlet memuriyetine ilişkin kadro unvanlarından bazıları için makam tazminatı belirlenmiş ve bu tazminattan yararlananlar hakkında ayrıca temsil veya görev tazminatı göstergeleri öngörülmüştür.

Makam ve temsil/görev tazminatı belirlenmiş olan kadrolarda görev yapanlardan, aylıkları ücret ve tazminat göstergesine göre belirlenmiş olanlar ile bir sözleşmeye dayalı olarak ücret alanların maaş hesabında bu tazminatlar göz önünde bulundurulmamakla birlikte, emekli aylıklarının belirlenmesinde haklarında geçerli olan tazminatlar hesaplamaya dahil edilmektedir.

Makam ve temsil/Görev tazminatı

**Makam tazminatı: Devlet memurlarından bazıları için kadro unvanlarına göre makam tazminatı göstergeleri belirlenmiştir. Aylık ücretlerinin hesabında makam tazminatı kullanılanlar için hesaplama; “Makam Tazminatı Miktarı = Makam Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayısı” şeklinde yapılmakta ve bulunacak tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

**Temsil Tazminatı: Makam tazminatı göstergesi 7.000 ve daha fazla olan kadrolarda görev yapan memurlar için makam temsil tazminatı göstergeleri belirlenmiştir. Aylık ücretlerinin hesabında temsil tazminatı kullanılanlar için hesaplama; “Temsil Tazminatı Miktarı = Temsil Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayısı” şeklinde yapılmakta ve bulunacak tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

**Görev Tazminatı: Makam tazminatı göstergesi 7.000’den az olan kadrolarda görev yapan memurlar için görev tazminatı göstergeleri belirlenmiştir. Aylık ücretlerinin hesabında görev tazminatı kullanılanlar için hesaplama; “Görev Tazminatı Miktarı = Görev Tazminatı Göstergesi X Aylık Katsayısı” şeklinde yapılmakta ve bulunacak tutar üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Tazminatların emekliliğe etkisi

Makam ve Temsil veya Görev tazminatı belirlenen kadrolarda toplam iki yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılanların emekli aylıkları, yararlandıkları en yüksek makam tazminatı göstergesi ve bu göstergeye karşılık gelen temsil/görev tazminatı göstergesi üzerinden hesaplanmaktadır.

Bu tazminatların emekli ikramiyesi üzerinde herhangi bir etkisi olmazken, emekli aylığı miktarını ise etkilemektedirler. Bu tazminatların her 1000 gösterge rakamı, 2014 yılında emekli aylığında net 80 TL’lik artışa neden olmaktadır.

Makam ve temsil/görev tazminatı gösterge rakamları ile bunlardan yararlanan memurlar

SIRA NO

KADRO VE GÖREV UNVANI

MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGESİ

TEMSİL/GÖREV TAZMİMATI GÖSTERGESİ

1

Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı

15.000

20.000

2

a) Diyanet İşleri Başkanı

13.000

19.500

b) Müsteşar, Vali, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

10.000

19.000

3

Büyükelçiler (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla), Genel Müdürler ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen kadrolara atanmış olanlar, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

7.000

17.000

4

a)  Başbakan Müşavirleri ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tesbit edilen kadrolara atanmış olanlar

b) 1, 2, 3 ve 4.sıralarda yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin 'B' bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar                            

c) Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri

4.500

11.500

5

a) Bu Kanuna ekli 1 Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) fıkrasında sayılanlar ile Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfından ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilen kadrolara atanmış olanlar

 b) Başbakanlığa bağlı kuruluşların Kurum Başkan Yardımcıları ile ek göstergeleri bu düzeyde tespit edilmiş diğer Kurum Başkan Yardımcıları

 c) Genel Müdür Yardımcıları, Gelir İdaresi Daire Başkanı, Vergi Dairesi Başkanı, Başbakanlık, Bakanlık ve Müsteşarlık Müstakil Daire Başkanları (Ana ve Yardımcı Hizmet Birimi), Sosyal Güvenlik Kurumu Daire Başkanları, Sayıştay Başkanlığı Birim Başkanı, Sayıştay Başkanlığı Strateji Geliştirme Birim Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclis Üyesi, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkan Yardımcısı, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkan Yardımcısı

d)  Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Genel Müdürlüklerin Birinci Hukuk Müşavirleri (1 er kişi) ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirleri (6 kişi)

e) 3 ve 4 üncü sıra kapsamında bulunmayan Teftiş Kurulu Başkanları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı

f) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin; İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin; İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri ve Vali Yardımcıları

3.000

9.000

6

a)Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olmak şartıyla;

  1.Birinci Sınıf Mülki İdare amirleri hariç kaymakamlar ile Kaymakamlık unvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

  2.Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)

3.000

9.000

b)Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla:  

 1.Kaymakamlar ile Kaymakamlık ünvanını kazandıktan sonra İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görev yapanlar,

 2.Başkonsoloslar (Türkiye'de sürekli görev yaptıkları süre ile sınırlı olmak şartıyla)              

2.000

8.000

7

Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Daire Başkanı, kadrolarına atananlar (Bütçe Dairesi Başkanı dahil), Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Grup Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, Bölge Müdürleri (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediyeler ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlar hariç), Üniversite Genel Sekreterleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

2.000

8.000

8

a)En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, birinci dereceli kadroya atanmış ve Türkiye düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine sahip merkez denetim elemanlarından; Başbakanlık Müfettişleri, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçileri, Bakanlık Müfettişleri, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, Sigorta Denetleme Uzmanları ve Sigorta Denetleme Aktüerleri, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları, Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Müsteşarlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişleri, Müsteşarlık ve Başkanlık Kontrolörleri, Bakanlıkların merkez teşkilatına dahil Genel Müdürlüklerin Kontrolörleri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATOPOL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Millî Eğitim Denetçileri, Sağlık Denetçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri, Gençlik ve Spor Denetçileri

2.000

8.000

b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

2.000

8.000

c) Birinci dereceli kadroya atanmış İç Denetçiler 

2.000

8.000

d) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş, mesleğe özel yarışma sınavıyla girerek belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavında başarılı olmuş, birinci dereceli kadroya atanmış ve doğrudan belediye başkanı veya genel müdür adına teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlük müfettişleri ve büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe belediye müfettişleri

1.000

7.000

9

Birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla;

   

a) Büyükşehir Belediyesi bulunan illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile aynı illerin İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri (Ankara, İstanbul, İzmir)

1.500

7.500

b)  Diğer illerin İl İdare Kurulu Üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Sosyal Güvenlik İl Müdürleri       

1.000

7.000

10

a) 5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar

2.000

8.000

b) 8 inci sıranın (d) bendi ile 9 uncu sırada yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar

1.000

7.000

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.