logo yeni

calisanlar2 copy

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN PERSONELİ AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Ücret

doktor2Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına aile yardımı ödenmemesi yönünde tesis edilen işlemlere karşı açılan davalarda, Danıştay söz konusu kişilere aile yardımı ödenemeyeceği yönünde kararlar vermektedir.

Sözleşmeli aile sağlığı elemanı ve aile hekimi olarak Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapanların, kendilerine aile yardımı ödenmesi için yaptıkları başvuruların ilgili Sağlık Müdürlükleri tarafından reddedilmesi üzerine açılan iptal davalarına bakan İdare Mahkemeleri yapılan işlemlerin bazen iptali yönünde kararlar verebilmektedir. Öte yandan, İdare Mahkemeleri tarafından verilen kararları temyiz aşamasında Danıştay tarafından değerlendirilmesinde ise, bu yerlerde çalışan sözleşmeli sağlık elemanı ve aile hekimlerine aile yardımı ödenemeyeceğine karar vermektedir.

Aile yardımı ödenmesi yönündeki benzer bir talebin reddedilmesi üzerine açılan davaya bakan İdare Mahkemesinin, davaya konu işlemin iptaline karar vermesi üzerine davalı idarenin yaptığı temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi, idarenin ödeme yapmamasını hukuka uygun bulmuştu.

Söz konusu davaya bakan İdare Mahkemesi; davalı idare bünyesinde sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve aile yardımı ödeneğinden veya bir başka adla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanmayan davacının, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneğinden yararlanmasına engel bir durumun olmadığına, bu ödenekten faydalandırılmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Kararın bozulmasını isteyen davalı idarenin yaptığı temyiz başvurusunu değerlendiren Danıştay 5. Dairesi;

-Aile Hekimliği Kanununa göre, aile hekimliği merkezlerinde görev yapanların, Sağlık Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırıldığı,

-Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin düzenlendiği; sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, ilgili mevzuat uyarınca ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamayacağının kurala bağlandığı,

-375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 6111 sayılı Kanun ile eklenen düzenlemede, "Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir." hükmünün getirildiği,

-375 sayılı KHK’daki düzenlemenin, yalnızca kamu kurum ve kuruluşları teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde çalışan sözleşmeli personeli kapsadığı, maddede aile hekimleri ile aile sağlığı elemanlarına yer verilmediği

şeklindeki değerlendirmelerinden hareketle, aile sağlığı elemanlarına aile yardımı ödenmesine olanak sağlayan herhangi bir kuralın bulunmadığını ifade ederek, davacının aile yardımından faydalandırılmaması yönünde tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına ve söz konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmediğini belirtmiştir.

Söz konusu Karar …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.